Harpen

Harpen er brødremenighetens salmebok i Danmark og Norge. Den ble utgitt i Christiania, på Grøndahl forlag i 1829. Salmeboken inneholdt 366 salmer. Det var en salme for hver dag i året. Undersøkelser viser at ca 170 salmer finnes i tyske, engelske og svenske salmebøker. Resten på rundt 200 salmer er trolig skrevet av Holm selv. Salmeboken fikk en viss utbredelse i Norge , spesielt på Vestlandet og blant haugianerne. I våre dager er det helst bare Den evangelisk lutherske frikirke som har tatt vare på arven etter Harpen.

Den fulle tittelen på salmeboken var Harpen, en Psalme-Bog. Forfatteren var Niels Johannes Holm. Harpen inneholdt oversettelser, bearbeidelser og egne salmer. Holm hentet mye av stoffet fra Gesangbuch der evangelischen Brüdergemeinen fra 1778 og A collection of hymns for the use of the protestant church of the united Brethren fra 1809.

Niels Johannes Holm ble født 3. mars 1778 i Sønder Farup, nær Ribe i Danmark. Han var en dansk forfatter og menighetsforstander for Brødremenigheten, også kalt «Herrnhutene» i Christiania.

Niels Johannes Holm kom til Norge i 1820 og ble forstander for Brødremenigheten i Christiania fra 1820 – 1834. Den herrnhutiske menigheten fikk en oppblomstring, og Brødresalen i Nedre Slottsgate 15 ble fylt hver kveld med folk fra alle samfunnslag. Han fremstod som en veltalende predikant og lokket også teologistudentene til sine samlinger, selv om professor Stenersen hadde advart studentene å høre på ham.

Herrnhuterne stod for en pietistisk farget kristendomsforståelse, men la mindre vekt på bot og anger. Det var gleden over «Syndernes Tilgivelse i Jesu Blod» som preget forkynnelsen. Menigheten hadde en sterk brorskapstanke og en generøs appell: «Kom som du er!» Misjonstanken er grunnleggende for menighetens virksomhet.

Holm og Wexels hadde planer om å utgi ny norsk salmebok sammen. Holm realisete sin salmeplan da han i 1829 utgav salmeboken Harpen, hvor vi bl. a. finner «Hvor salig er den lille flokk». Men Wexels mente Holm ikke var mannen som kunne være med i salmebokarbeidet. Holm kom på kant med en rekke folk, bl. a. Wexels. Det kan se ut til at Holm kunne være en vanskelig samarbeidspartner som gjerne ville bestemme.

I 1834 forlot Niels Johannes Holm Norge og drog til Christiansfeld i Danmark. Johan Heinrich Møhne (født på Grønland), ble Holms etterfølger i Brødremenighetens avdeling i Christiania. Nå ble han en av lederne i Christiansfeld, og ble aftensangspredikant – og talte på norsk. Hovedgudstjenesten ble holdt på tysk, og aftensangstjenestene samlet derfor mange. Han virket her til sin død, 67 år gammel. Holm døde 26. mai 1845 og ble begravet på Brødrekirkegården Guds ager i Christiansfeld.

Kilder:

Norske Wikipedia
Lars Aanestad (1962), sp. 846-847