Hauges salmebok

Hauges salmebok.

Det er vel grovt sett bare tre salmebøker utenom Blix-salmeboken som kunne være aktuelle til ny norsk salmebok. Den første var Wexels salmebok som ble autorisert i 1854. Deretter kom Landstad med sin endelige godkjente salmebok i 1869. Og sist på banen var Andreas Hauge. Hans salmebok ble autorisert til bruk i den norske kirke i 1873. Alle tre salmeforfattere hadde lagt frem sine salmebokforslag for en komite henholdsvis i 1840, 1861 og 1863.

Wexels salmebok hadde muligens sammenheng med hans grundtvigianske sympatier. Mange av salmene hans bærer derfor et dansk preg og tiden var trolig ikke moden for en helnorsk salmebok. Riktig nok hadde han skrevet en del salmer selv, men ikke tilstrekkelig til å fylle en hel kirkesalmebok. Så gikk som kjent oppdraget videre til Landstad som i 1852 sa endelig ja til å utarbeide den første salmeboken på norsk grunn. Det er muligens litt underlig at Wexels fikk godkjenning allerede to år etter at oppdraget ble gitt til Landstad, men da bør vi huske på at Wexels salmebok bare ble godkjent for en begrenset periode. Hans tillegg fikk likevel en viss utbredelse.

Bakgrunnen for Hauges salmebok er trolig et ønske fra lekfolket i den norske kirke om å få utarbeidet et alternativ til Landstads salmebok. Flere fryktet at Landstads kirkesalmebok ville ble for verdslig. Det er trolig Landstads arbeid med folkevisene som er bakteppet for denne uroen. Lekfolket gikk til Andreas Hauge og ba ham utarbeide en salmebok ut fra mer konservative prinsipper. Salmeboken fikk imidlertid en slagside ved at den fremhevet samtidens salmer. De gamle salmene ble beholdt i samme ordform som på dansk. Så selv om Hauges salmebok var et meget dyktig arbeid, tapte salmeboken likevel i det lengre løp til Landstad som mer og mer tok over som vår nye, norske salmebok. Wexels og Hauge blir derfor på mange måter å oppfatte som midlertidige salmebøker i en overgangsfase i landet vårt.

Kilder:

Tobias Salmelid (1997), s. 152 – 153
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 791-810

Om Hauges salmebok på Wikipedia
Om Andreas Hauge på snl.no

Den frie norske salmebloggen