O Herre la ditt rike

O, Herre! la ditt rike.

Salmen er skrevet av Petter Dass i 1714 Vi finnet salmen i den katolske salmeboken Lov Herren (LH) som nummer 527 med fire strofer. Salmen er ellers publisert første gang i Katechismus-Sange (KS) med nitten strofer.

Vi siterer strofe en (KS, str 1):

O Herre! la ditt rike
på jorden her nedstige
med kraft og nådens Ånd
og løse syndens bånd.
På det man kan fornemme
at Gud hos folket bor,
og at du Gud har hjemme
hos dem som på deg tror.

Vi finner salmen til Petter Dass som Den tredie Sang med overskriften ”Tilkomme dit Rige”. Petter Dass oppgir at salmen ”Siungis som Den Siæl er værd at prise”. Vi har fulgt utvalget av strofene i LH, men siterer salmen etter originalen i normaliserert språk.

Vi siterer strofe to (KS, str 7):

Hvor Herrens duk utbredes,
hvor kalk og disk tilredes,
hvor ånd og vand og blod
står prent i hjerterot.
Hvor håp og tro tillike
har bluss oglamper tent,
der er Guds nådes rike
på jorden til oss sendt.

Salmen inneholder mange fortrøstingsfulle partier til oppbyggelse for den som tror at Gud ikke bare er fjern og sitter på sin trone og styrer alt: ”Spør du, hva er Guds rige / Det er rett kort å sige / Innvortes fryd og fred / Med god samvittighed / Når Ånden i oss råber / Et Abba Fader ud / Og man alene håber / På den allmektig Gud.” (strofe 2). Troens rettferdighet og forsoningen i Kristus rekkes den såre og bekymrede samvittighet i originalens strofe seks: ”Når oss forsikres nåde / Når Guds miskunn må råde / Når synden slettes ud / Ved Jesu blodig’ hud / Når Gud vil oss tilregne / Sin Sønns rettferdighed / Der kommer allevegne / Guds rike til oss ned.”

Vi siterer strofe tre (KS, str 16):

La dine får seg glede!
og prestene beklede
med Arons hellighet!
Forfrem og Ordets sæd
så det til verdens ende
må vekst og fremgang få,
så hver sin Gud kan kjenne,
de store med de små!

Det er ellers meget bemerkelsesverdig at Petter Dass er representert nettopp med denne salmen i den katolske salmeboken. Salmen har et lite flatterende syn på paven som kommer frem i det nest siste verset. Strofe 18 går slik i originalen: ”Lad Pavens Skam opdagis / Lad Tørkens Magt nedslagis / Og lad hands Morder-Sverd / Ham giøre selv forferd / Lad Satans Regimente / I Grunden brydis ned / Og da maa vi forvente / Vor HErres JEsu Fred.” Ikke en gang den mest rettroende paveskeptiker ville trolig stille seg bak slike utsagn i dag. Men i ortodoksiens tidsalder var nok dette mer normalt. Derimot vil vi kunne dele synet på den himmelske salighet. Jesus var invitert i bryllup i Kanaan. Men verten slapp opp for vin. Jesus griper inn og redder festen fra fadesen. Han gjør vann til vin. Men gjestene får den dårligste vinen først. Slik er også vår vandring i denne verden. Når våre jordiske hytter faller, har vi ærens himmelrik i vente. For Guds folk står alltid det beste i vente.

Vi siterer strofe fire (KS, str 19):

Men liksom du bevarte
til dine gjester sparte
den beste vin til sist
o søte Jesus Krist!
Så tror vi og du flytter
oss en gang inn til deg,
hvor vi for jordens hytter
får ærens himmelrik.

Kilder

Katekismesange (1714)

Salmen i Lov Herren
Petter Dass på Den frie norske salmesiden