O lue fra Guds kjærlighet

O lue fra Guds kjærlighet.

Salmen er skrevet av Birgitte Cathrine Boye i 1778 og vi finner den i Norsk Salmebok (NoS);som nummer 215. Den står oppført under ”Pinse” og er sitert med en strofe. I Landstads reviderte salmebok (LR) finner vi bokmålsutgaven av salmen som nummer 428 og salmen oversatt til nynorsk på nummer 429. Salmen står som nummer 337 i Nynorsk Salmebok og den står her oppført under ”Kvitsunndag”

Vi siterer strofen (NoS):

O lue fra Guds kjærlighet,
o visdom fra det høye
som falt på dine vitner ned,
gi lys til troens øye!
Om livets ord vi samles her,
vis oss at Kristi løfte er
et evig ja og amen!
Vår Frelser ved Guds høyre hånd,
å, send oss nå din Hellig Ånd,
velsign oss alle sammen!

En av evangelietekstene for denne søndagen handler om talsmannen og om å kjenne Jesus. Vi finner den i Joh 14, 15-21: ”Jesus sa: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.

Vi siterer salmen på bokmål (LR):

O lue fra Guds kjærlighet,
O visdom fra det høie
Som falt på dine vidner ned,
Opklar vår troes øie!
Om ordets lys vi samles her,
Vis oss at Kristi løfte er
Et evig ja og amen!
Vår Frelser ved Guds høire hånd,
O send oss nu din Hellig Ånd,
Velsign oss alle sammen!

Den danske salmedikteren Birgitte Cathrine Boye har en enestående posisjon i vår norske kirke. Like sikkert som vi feirer jul, påske og pinse i kirken, vil også et av Birgitte Boyes høytidsvers bli sunget før dagens prekentekst leses opp. Det er blitt en fast tradisjon. Og det er uten tvil noe høytidsstemt og oppløftende over Birgitte Cathrine Boyes salmer slik vi finner dem i vår norske salmebok. Salmen var også tatt med i Landstads Kirkesalmebog (LK) som nummer 20. Her stod den oppført under «Sædvalige Salmer til Høimesse».

Vi siterer strofen (LK 20):

O Lue fra Guds Kjærlighed,
O Visdom fra det Høie,
Som faldt paa dine Vidner ned,
Oplys vor Troes Øie!
Om Ordets Lys vi salmes her,
Viis os, at Kristi Løfte er
Et evigt Ja og Amen!
O himmelfarne Frelsere,
Vi vente din Forjættelse,
Velsign os allesammen!

Birgitte Cathrine Boye ble født i Gentofte i Danmark i 1742. Som voksen ble hun engasjeret i arbeidet med Guldbergs salmebok som kom ut i 1778. Her hadde hun 146 salmer. Vi finner tre salmer av henne i Norsk Salmebok og alle tre er oversatt til nynorsk av Elias Blix. Cathrine Boye var gift med Hermann Herz fra 1763 og med Hans Boye fra 1778. Hun overlevde begge og døde i 1824, 83 år gammel.

Salmen finnes også hos Blix (LK 790):

Du Loge av Guds Kjærleiks-Eld,
Du Himmel-Visdoms Klaare,
Som ned paa dine Vitne fell,
Lys upp i Hjarto vaare!
Me um ditt Ord er samla her,
Vis oss, at Kristi Lovnad er
Eit evigt Ja og Amen!
Vaar Frelsar, som til Himmels for,
Me ventar paa ditt Lovnads-Ord.
Velsign oss allesaman!

Merkelig nok finnes ikke Birgitte Boye representert i den nyeste danske salmeboken. Det har derfor heller ikke vært så enkelt å finne teksten i original. Salmekommentaren bygger derfor bare på de norske versjonene av Boye sin salme. Men selv om hun ikke har så mange salmer i den nyeste norske salmeboken heller, var hun likevel rikt representert i eldre utagver. Vi finner 12 salmer av Birgitte Cathrine Boye i Landstads Kirkesalmbog og 10 salmer av henne i Landstads reviderte salmebok, skriver Stene. I Nynorsk Salmebok har hun 7 originale og 2 oversatte salmer fra andre språk.

Vi siterer salmen på nynorsk (NoS):

Du loge av Guds kjærleiks eld,
du himmelvisdom klåre
som ned på dine vitne fell,
lys opp i hjarto våre!
Om ordet ditt me samlast her,
vis oss at Kristi lovnad er
eit evig ja og amen!
Vår Frelsar som til himmels fór,
send Anden på ditt lovnads ord,
velsign oss alle saman!

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1985)
Nynorsk Salmebok (1925)
Landstads Kirkesalmebog (1910)
Landstads reviderte salmebok (1960)

P. E. Rynning (1967), s. 337
Tobias Salmelid (1997), s. 41
John Stene (1933), s. 71
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 293-296
Anne Kristin Aasmundtviet (1995), s. 66

Birgitte Cathrine Boye på store norske leksikon
Birgitte Cathrine Boye på NetHymnal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *