Fagert er landet

Fagert er landet du oss gav.

Salmen Fagert er landet du oss gav er skrevet av Anders Hovden i 1907. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 740 med tre strofer.

Vi siterer strofe en (NoS):

Fagert er landet du oss gav,
Herre, vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav,
soli ho sprett og ho glader,
signar vårt land i nord og sud;
soleis di åsyn lyser, Gud,
over vårt Noreg i nåde.

Salmen er en av våre mest kjente nasjonalsanger og tåler å måles og sammenlignes både med Elias Blix: Gud signe vårt dyre fedreland og Bjørnstjerne Bjørnson: Ja vi elsker dette landet.

Vi siterer strofe to (NoS):

Likjest vårt folk i mager jord
skjelvande blomen på bøen,
står utan livd i vind frå nord
tett innmed kanten av snøen.
Herre, du ser med miskunn ned,
folket vårt gjev du livd og fred,
er oss så kjærleg ein Fader.

Fagert er landet du oss gav ble skrevet mens Anders Hovden var sokneprest i Krødsherad i Buskerud. Han forteller selv at salmen ble til etter at en skitur i kaldt vintervær. Hovden gikk på ski fra prestegarden og ned til Bjertneset.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Her ned i grunnen sveitten rann
trufast åt fedrane våre.
Her dei sin heim og hugnad fann,
dogga med smil og med tåre.
Her har det flødt ei såkornflod
varm av vårt beste hjarteblod,
her har me grorbotn å veksa.

Hovden ble grepet av det vakre vinterlandskapet. Det var som i et eventyrland med måneskinn. Og så steg landet frem for hans indre. Da han kom inn på kontoret sitt, skrev han salmen ned.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Tidi ho renn som elv mot os,
fort skifter sumar med vetter.
Fader, ver alltid Noregs los
radt til dei seinaste ætter!
Herre, vår Gud, vår Noregs Gud,
varda vårt land frå fjell til flud,
lær oss å gå dine vegar!

Teksten stod på trykk første gang i diktsamlingen Solhov i 1907. Melodien som vanligvis benyttes i dag er ved Melchior Vulpius fra 1609. Opprinnelig skrev imidlertid Hovden salmen  med tanke på at den skulle synges til Kirken den er et gammelt hus. Salmen brukes ellers ved mange anledninger, så vel som til vigsel som til 17. mai. Fagert er landet du oss gav er ellers den mest kjente av Anders Hovdens salmer og den ble sunget i hans egen begravelse i 1943.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Signa då, Gud, vårt folk og land,
signa vårt strev og vår møde,
signa kvar ærleg arbeidshand,
signa vår åker med grøde!
Gud, utan deg den vesle urt
veiknar og visnar, bleiknar bort,
ver oss du ljoset og livet!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Stig Wernø Holter (2011), 360-364
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 590-591

Salmen på Wikipedia
Anders Hovden på Wikipedia

Ned i vester soli glader

Ned i vester soli glader.

Denne vakre kveldssalmen er skrevet av presten og salmedikteren Anders Hovden i 1910. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 821 med to strofer. Melodien er en religiøs folketone fra Eid i Nordfjord etter Åsne Valland Nordli (Norsk Salmebok, 2013) eller også en norsk folketone fra Trysil som oppgitt i Norsk Salmebok (1985). I vår nyeste salmebok fra 2013 finner vi salmen som nummer 823 under ”Kveld”. Salmen er oversatt til engelsk som Down in the west the sun glides.

Vi siterer strofe en (NoS):

Ned i vester soli glader.
Takk for dagen Gud og Fader,
gjev oss vern til natti no!
Takk for mat og takk for klede,
takk for arbeidskraft og glede,
gjev oss hjartefred og ro!

Anders Hovden kommer fra trange og strevsomme kår på en fiskergård i Ørsta på Sunnmøre. Som 16-åring ble Anders med faren ut på fiske. Presten mente imidlertid at gutten hadde godt hode og burde studere. Han begynte derfor på lærerskolen på Volda. Samme vinteren døde faren og etter dette måtte gutten klare seg selv. Anders Hovden slet seg gjennom studiene med hardt arbeid og flittige lesing ved siden av jobbingen. Senere ble han prest, men også teologistudiet var vanskelig både på grunn av sykdom og økonomiske problemer. Men ved hjelp av eget arbeid ved siden av lesingene, og med en ustrakt hånd fra vennen Per Sivle, klarte han også å avlegge embetseksamen i 1886 og ta praktikum i 1888. Men hele livet i gjennom var han preget av slitet med jorda og kavet med fiskingen. Anders Hovden var likevel glad i hjemstedet sitt. Bilder fra hjemmet og bygda, og ikke minst livet til bonden og fiskeren, står sentralt i diktningen hans. Salmene til Anders Hovden er eller sterkt preget av naturen og nasjonalmotivet. Han skriver jordnært og hans  diktning er enkel og forståelig poesi på vakker og velklingene nynorsk som på mange måter var en fornyelse av norsk salmetradisjon. Både Guds omsorg og solmotivet står sentralt i salmen Ned i vester soli glader. Hovdens salmer er alltid fylt av hans lyse tro på en nådig Gud, skriver Monrad Norderval om ham. (Aanestad).

Vi siterer strofe to (NoS):

Gud og Fader, lat oss sova
under englevakt i stova,
ver vår sol om natti, du!
Når så siste dagen dalar,
lyft oss opp i dine salar,
lei oss over stjernebru!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

P. E. Rynning (1967), s. 202 og s. 246
Tobias Salmelid (1997), s. 175-177 og s. 286
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 947-956
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 117

Anders Hovden på Wikipedia
Anders Hovden på Store norske leksikon
Anders Hovden på allkunne

Salmen på YouTube

Di rettferd er min bunad

Di rettferd er min bunad.

Salmen er skrevet av Ander Hovden i 1902. Vi finner den i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 176 og i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 343 med fire strofer. Salmen er plassert under temaet “Kristus vår Frelser”

Vi siterer strofe en (NoS):

Di rettferd er min bunad,
mitt ljose sjelelin,
min hovudkrans, mi kruna,
min skatt, mitt perleskrin.
Du gav meg alt av nåde
til vern mot domens våde,
du dyre Frelsar min.

Jesus ble gjort til synd for oss. Det er rettferdiggjørelsen. Jeg som er en synder, blir ved troen tilregnet Jesu rettferdighet: “Di rettferd er min bunad / mitt ljose sjelelin / min hovudkrans, mi kruna / min skatt, mitt perleskrin“.

Vi siterer strofe to (NoS):

Eg går i arbeidsklede
eg høyrer til dei små,
men tenkjer tidt med glede:
Det vert ombytte på;
når snart mi livssol glader,
eg for min Gud og Fader,
skal som ein engel stå.

Salmene til Hovden er en del av den fornyelse av salmediktingen i Norge som hadde begynt med Blix-salmene. De nasjonale strømningene hos Blix, blir ført videre i Hovden sine salmer. Men samtidig er det den folkelige og livsnære kristendommmen vi møter i salmene hans. Det enkle og hverdagslige ser vi også i strofe to: ”Eg går i arbeidsklede / eg høyrer til dei små.“ Samtidig står også døden og det hinsidige sentralt hos Hovden: “men tenkjer tidt med glede / Det vert ombytte på / når snart mi livsol glader / eg for min Gud og Fader / skal som ein engel stå.” Hovden tegner et bide av en kjærlig og nådig Gud for oss som møter mennesket med en åpen farsfavn.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Å, du som hardt deg mødde
i våre tronge kår
og stridde, leid og blødde
og sona syndi vår,
du til Guds barn meg kalla,
hjelp at eg ei må falla,
ifrå mitt barnekår!

Et annet særtrekk hos Anders Hovden er slitet for det daglig brød. Han glemte aldri at han kom fra trange kår med hardt arbeid for å overleve i hverdagen. Bilder fra arbeidslivet på sjøen og på jorda ble ofte benytett i diktningen. Det finner vi også igjen i strofe tre: ”Å, du som hardt deg mødde / i våre tronge kår”. Samtidig går Hovden videre og benytter bildet på Jesus. Han tok vår synder på seg og gikk således inn i våre kår og led og blødde for vår skyld. Det er forsoningen. Derfor vokter også Jesus oss som sin egen øyenstein. Det er noe enfoldig og tilforlatelig over diktningen til Hovden, men samtidig møter vi det trygge og fredfulle som ellers minner litt om Elias Blix. Solmotivet står sentralt og salmene ender ofte i himmelen.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Din augnestein eg vere,
til eg er slokna sæl!
Din ljose engel bere
til paradis mi sjel!
Då kverv dei siste skuggar,
du inn til ro meg ruggar,
ja, då er allting vel.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 175-177
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 590-591

Anders Hovden på Store Norske Leksikon

Jeg løfter opp til Gud min sang

Jeg løfter opp til Gud min sang.

Dette er en kjent salme skrevet av Magnus Brostrup Landstad. Salmen ble tatt inn i Landstads Kirkesalmebog og i Landstads reviderte salmebok, men da bare med 8 strofer. Norsk Salmeleksikon opplyser at salmen opprinnelig var på 9 strofer. Hos Landstad er salmen plasseret under 2. søndag i advent. I Sangboken (1962) er den gjengitt med 8 strofer, mens Sangboken (1983) bare har 6 strofer. Begge sangbøkene har plassert salmen under Det kristne håp. Salmen Jeg løfter opp til Gud min sang blir av mange regnet som Landstads «mestersalme». Vi finner den ellers i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 14 med seks strofer.

Vi siterer strofe en (NoS):

Jeg løfter opp til Gud min sang
ennu en gang
fra disse jordens daler.
Vår Herre Krist han henter meg
snart hjem til seg
i himlens høye saler.
Som lynet far,
han kommer snar,
da skal hans pris
på annet vis
de Guds basuner tale.

Magnus Brostrup Landstad er ofte blitt kalt for botens dikter. Men så setter han seg altså ned og skriver salmen Jeg løfter opp til Gud min sang. Det er helt nye toner. Tungsinnet og vemodet er med ett borte. Landstad skriver en fortrøstningsfull salme om det kristne håpet og gleden ved å komme til himmelen. Med bakgrunn i denne salmen er derfor Landstad også blitt kalt for «adventens sanger». I Landstads reviderte salmebok er denne salmen plassert først, under 2. søndag i advent.

På mange måter er salmen blitt en hjemlandssang. «Landstad viser oss pilegrimen på vei mot målet. Ikke med angsten i helene, men med forventningen i blikket», skriver Egil Elseth i boken Salmer og skjebner (1994). Så har da også Landstad funnet lovsangstonen. Jeg tror den har vært der hele tiden. At det ikke er første gangen han lovpriser Herren, ser vi av verselinjene Jeg løfter opp til Gud min sang/ennu en gang.

Som mennesker er det nå en gang slik at vi er forskjellige. Også når det gjelder Guds rike, har vi ulike oppgaver etter evner og utrustning. Noen vektlegger formaningen. Andre får i oppgave å trøste. Og leser vi gjennom alle Landstads salmer, vil vi se at han gjennom lidelsen, har vært med å peke på håpet og troen for andre. I sitt liv følte han seg nok ofte misforstått, men med sitt liv og sin salmeskatt er han også blitt «fortrøstningens salmedikter.»

Det er mye glede i salmen Jeg løfter opp til Gud min sang. Her er det ikke dommens dag, men bryllupsfesten som står i sentrum. Dommen er der, men den får ikke dominere: Hans brud jeg er/hans ring jeg bær/har lampen tent/og hjertet vendt/til ham/all verdens dommer. Salmen er full av forventning.

Vi siterer strofe to (NoS):

Når min forløsning stunder til,
jeg gledes vil
og løfter opp mitt hode.
Da løses jeg, da går jeg inn
til vennen min,
Gud være evig lovet!
Da reises av
den mørke grav
det som var sådd
med sukk og gråt,
da er den søvn utsovet!

Tidens tegn blir fødselsveene for det nye som skal bryte frem. «Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen», sier Jesus. (Matt. 24, 32-36). Derfor kan Landstad synge jublende i neste vers.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Når fikentreet skyter blad,
jeg er så glad,
da vet jeg det blir sommer.
Når himmerikets blomster gror,
for visst jeg tror
Guds rike snarlig kommer!
Hans brud jeg er,
hans ring jeg bær,
har lampen tent
og hjertet vendt
til ham, alle verdens dommer.

Jeg ble sterkt betatt av denne vakre salmen: Jeg løfter opp til Gud min sang/ennu en gang/fra disse jordens daler. Og mange har sikkert opp gjennom årene funnet trøst og styrke nettopp i denne salmen. Det var gripende å lese et intervju med Britt Jahnsen. Med langt fremskreden kreft og en tid bare på lån her i denne verden kunne hun likevel juble:

«I begravelsen min skal de synge Jeg løfter opp til Gud min sang. Den har en sterk forventningstone. I vers to står det om når min forløsning stunder til/jeg gledes vil/og løfter opp mitt hode/Da løses jeg/da går jeg inn/til vennen min/Gud være evig lovet! Da går jeg jo til Jesus! Og det håper jeg de vil glede seg over, alle de som kommer til minnesamværet mitt også.»

Vi siterer strofe fire (NoS):

En himmel ny så vel som jord,
det er hans ord,
da skapes til hans ære.
Se, Herrens bolig blant oss er,
han er oss nær,
og vi hans folk skal være.
La verden så
til grunne gå,
Guds ord består
om alt forgår,
den bro skal bruden bære!

Og vi leser videre i intervjuet med henne: «Etter mange år som sykepleier og senere rektor på sykepleierskolen i Skien, og deretter diakoniarbeider i Borgestad menighet i samme by, er Britt vant til å leve et aktivt og energisk liv. Hun er levende opptatt av misjon, kirke, menighetsarbeid, kristenliv. Interessene spenner vidt, og nettverket er stort. Brått har travelheten blitt bremset av en dødelig sykdom. Hun kunne hatt mange veldig aktive år foran seg. I stedet har hun blitt satt på sidelinjen. Om hun ikke kjenner et sting av bitterhet?

Britt ler. Bitterhet? Nei, vet du hva. Hvorfor skulle jeg det? Gud har jo gitt meg et fantastisk liv! Når jeg er på sykehuset og får behandling, ser jeg ofte unge mennesker, kanskje med små barn, som kjemper mot dødskreftene som bryter dem sakte ned. Jeg kan forstå at mange av dem som har så veldig mye å miste, å si farvel til, kan kjenne bitterhet. Men jeg?

Britt setter kaffekoppen fra seg. Ja, ikke sånn å forstå at jeg ikke er glad i livet. Jeg elsker jo livet! Det er så mye og så mange jeg er glad i. Skulle gjerne vært her litt lenger. Men jeg går når Gud bestemmer. Hun blir stille.

Hun stryker seg gjennom sitt grå hår med handa. Og så er det egentlig bare snakk om at noen av oss går litt foran. I evighetens perspektiv kommer dere andre ganske snart etter. Er det ikke sånn, da?»

Vi siterer strofe fem (NoS):

Gud skal da tørre av mitt kinn
hver tåre min.
Der ingen død skal være,
ei heller sorg, ei heller skrik,
ei pine slik,
som her Guds barn må bære.
Det første fort
er veket bort,
og gleden ny
i himlens by –
eia, hvor godt å være!

Britt avslutter intervjuet med disse ordene:

«For døden er jo ikke noe punktum, vet du. Det er et stort kolon. Når du går over dødens terskel, det er da det begynner for alvor. Å være klar til å gå inn til det evige livet, ved Jesu nåde, kan noe være større enn det?»

Det samme hadde Landstad grepet: Gud skal da tørre av mitt kinn/hver tåre min/Der ingen død skal være/ei heller sorg, ei heller skrik/ei pine slik/som her Guds barn må bære.

Vi siterer strofe seks (NoS):

Da synger jeg for tronen glad
et bedre kvad
og løfter palmegrene,
med hvite kleder som er todd
i Lammets blod
for Herrens øyne rene.
Halleluja!
Hva glede da!
Hva liflig klang!
Og all min sang
er Herren, Herren ene!

Kilder:

Bibelen (1978)

Norsk Salmebok (1985)
Sangboken (1962)
Sangboken (1983)
Landstads reviderte salmebok (1953)

O. T. Moe: M.B. Landstad. Salmedigteren(1920)
Gudrun Brauti Knutslid: Dikarpresten Magnus Brostrup Landstad (1988)
Egil Elseth: Salmer og skjebner. Vers på veien gjennom kirkeåret (1994)
Hans Th. Landstad: M. B. Landstad på nært hold belyst med familiebrev (1989)
Eivind Brager: Tonen som bærer. Salmer vokst frem av nederlag og smerte (1983)

Med Landstad i 200 år. Jubilerende salmebokforfatter
Intervju med Britt Jahnsen

Jeg trenger deg hver en stund

Jeg trenger deg hver stund.

Sangen er skrevet av den amerikanske sangforfatteren Annie Sherwood Hawks i 1872. Vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 518. Den står oppført under «Helliggjørelse». Sangen har fire strofer og er oversatt til norsk av Elevine Heede i 1875.

Vi siterer strofe en (SaB):

Jeg trenger deg hver stund,
o Herre Jesus kjær.
Ei noen røst lik din
for meg på jorden er!

Refrenget er skrevet av Robert Lowry i 1872. Han var prest i en baptistkirke i Brooklyn og var selv både komponist og tekstforfatter. Han oppmuntret Annie Sherwood Hawks til å fortsette å skrive åndelige sanger og han satte melodi både til denne og til flere andre av sangene hennes. Hymen ble første gang publisert i National Baptist Sunday School Convention i Cincinnati i Ohio i november 1872.

Vi siterer refrenget (SaB):

Hver stund jeg til deg trenger,
hør min bønn, o Jesus!
Velsign meg med din nåde!
Jeg kommer til deg.

Annie Sherwood Hawks ble født i Hoosick i New York 28. mai 1835. Hun begynte å skrive poesi i tidlig alder og hadde allerede rukket å publisere noe da hun var 14 år gammel. 10 år senere giftet hun seg med Charles Hawks og ekteparet flyttet til Brooklyn i New York. Her sluttet de seg til en lokal baptistmenighet hvor dr. Robert S. Lowry var pastor.

Vi siterer strofe to (SaB):

Jeg trenger deg hver stund,
I livets vel og ve.
O Jesus, hos meg bli,
La meg ditt ansikt se!

Det har vært gjettet på at salmen bygger på et avsnitt fra Bibelen i Joh. 15, 4-5 hvor Jesus taler om grenene og vintreet: «Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.» Cyberhymnal har imidlertid Heb. 4, 16: «La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og nåde til hjelp i rette tid.»

Vi siterer strofe tre (SaB):

Jeg trenger deg hver stund,
O Jesus, kom meg nær!
Kun du kan skjenke kraft
Når fristelsen er svær.

Cyberhymnal siterer Annie Sherwood Hawks omtrent slik: «Som ung kone og mor på 37 år, var jeg en dag opptatt med vanlig husarbeid. Helt plutselig fikk jeg en fornemmelse av Mesterens nærhet og jeg undret hvordan en kunne leve uten Ham, i glede og smerte, disse ordene «Jeg trenger deg hver en stund» ble plassert i mitt sinn, tanken tok med en gang full kontroll over meg.»

Vi siterer strofe fire (SaB):

Jeg trenger deg hver stund,
Din vilje virk i meg,
Så troens frukt
Kan herliggjøre deg!

Kort tid før hun døde i 1918 fortalte Annie Sherwood Hawks hele bakgrunnen for sangen som delvis etter Aanestad og Great Hymn Stories kan gjengis på norsk omtrent slik:

«Jeg husker godt omstendighetene rundt salmens tilblivelse. Det var en strålende junidag, og jeg ble grepet av min Mesters nærvær. Jeg begynte å undre meg over hvordan jeg hadde kunnet leve uten ham i fryd og smerte. Da slo ordene «I need Thee every hour» ned i min sjel. Jeg satte meg ved det åpne vinduet, grep pennen min og skrev ned ordene på arket – nesten slik som de står i dag.

Slik som jeg skrev salmen, ser det mer ut som den var profetisk enn som et resultat av min egen erfaring. Den var blåst ut av en verden på kjærlighetens og gledens vinger, i stedet for å ha blitt til etter påkjenningene av en stor, personlig sorg som den ofte er assosiert med.

Fra først av forstod jeg ikke hvorfor den grep menneskenes bankende hjerte. Det var først mange år senere, da skyggene av et stort tap falt over min veg, at jeg forstod litt av den trøstende kraft i ordene jeg hadde fått lov å bringe til andre i mine trygge og fredfulle timer.»

Begivenheten hun sikter til, er hennes manns bortgang. Charles Hawks døde i 1888 og hun flyttet til datteren i Bennington i Vermont. Sangen er den eneste av Annie Sherwood Hawks’ vel 400 hymner som fremdeles er i bruk i dag. Men hennes sang er trolig blitt til stor velsignelse for mange mennesker i forskjellige livssituasjoner.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Jeg trenger deg hver stund!
Bøy øret til min bønn
Og gjør meg helt til din,
Velsignede Guds sønn!

Kilder:

Bibelen (2005)
Sangboken (1983)

Lars Aanestad (1962), bd. 2, sp. 877-878
Tobias Salmelid (1997), s. 154

Annie Sherwood Hawks på Wikipedia
Annie Sherwood Hawks på Cyberhymnal

Ren og rettferdig

Ren og rettferdig, himmelen verdig.

Salmen er skrevet av lekpredikanten og sangforfatteren Ole Brattekaas i 1895. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 449 med tre strofer. Salmen står plassert under temaet «Troens strid og seier».

Vi siterer strofe en (NoS):

Ren og rettferdig,
himmelen verdig
er jeg i verdens Frelser alt nu.
Ordet forkynner
at mine synder
kommer han aldri mere i hu.
Å, jeg er frelst og salig fordi
Sønnen har gjort meg virkelig fri
fri ifra nøden,
dommen og døden,
amen, halleluja!

Ole Brattekaas er også kjent som sangbokredaktør. I tillegg til at han utga sin egen sangbok, Den lille sanger, fikk han i oppgave å lese korrektur og å gjøre de nødvendige endringene i manuskriptet til sangboken Evangelietoner som kom ut i 1906. Ole Brattekaas var også medlem av sangbok-komiteen. I tillegg til dette arbeidet har Ole Brattekaas skrevet en rekke oppbyggelige bøker, bl. a. flere prekensamlinger. Brattekaas redigerte også sitt eget blad Mellom venner som fikk en stor leserskare over hele landet. Men etter at Ole Brattekaas døde, ble imidlertid bladet en del av For Fattig og Rik.

Vi siterer strofe to (NoS):

Lenge jeg tenkte
Gud ikke skjenkte
nåde til meg, så fattig på alt
Å måtte lide,
kjempe og stride
stod for mitt hjerte levende malt.
Men i min strid, min bedring og flid,
fantes det bare avmakt og død
Lammet har vunnet,
blodet har runnet,
amen, halleluja!

Ole Brattekaas var «en stor personlighet, preget av en sterk tro på evangeliets makt til å løse sjelene», skriver Aanestad om ham. Salmen understreker at vi er løst fra våre synder for Jesu skyld. Jesus tok straffen og vi som var skyldige, gikk fri.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Å hvilken nåde
midt i all våde:
Kristus har kjøpt oss just som vi er!
Han måtte lide,
kjempe og stride,
Han måtte stå mot helvedes hær.
Nu er vi frie – hør og gi akt:
Synden på verdens Frelser er lagt!
Gud nu forkynner
nåde for synder,
amen, halleluja!

Kilder:

Tobias Salmelid (1999), s. 42
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 306-308
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 87

Bedre kan jeg ikke fare

Bedre kan jeg ikke fare.

Salmen er skrevet av Lauritz Beich i 1726. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 836 med tre strofer og i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 744 med fire strofer. Norsk Salmebok har salmen Bedre kan jeg ikke fare plassert under temaet «Foran døden».

Vi siterer strofe en (NoS):

Bedre kan jeg ikke fare
enn å fare til min Gud.
Bedre kan jeg ikke svare
når jeg får om døden bud,
enn at jeg er vel beredt
og vil gjerne følge med.
Bedre kan jeg ikke stige
enn å flytte til Guds rike.

Salmen er litt forskjellig sitert i de to norske salmebøkene. I NoS er første del av strofe to i LR og andre del av strofe tre er satt sammen til ny strofe to. Strofe en er imidlertid identisk i de to salmebøkene. Men den tredje strofen i NoS, som egentlig er skrevet av M. B. Landstad, er blitt en del bearbeidet i den nyeste versjonen av salmebøkene.

Vi siterer strofe to (NoS):

Bedre kan jeg ikke fremmes
enn å dø i Jesu navn.
Bedre kan jeg ikke gjemmes
enn i Herrens hånd og favn.
Himlens hus har hellig fred,
der er gjort i stand et sted.
Liv og lyst og fred og glede,
alt er der i Gud til stede.

Den danske presten og salmediteren Lauritz Beich har skrevet en lang rekke salmer som følger opp Kingo-tradisjonen i hans syn på dødem. Vi ser det vel klarest om vi sammenligner salmen med de to halvstrofene i LR som er utelatt i NoS: «Bedre det ei blive kan / Med min jammerfulle stand» (str 2) og «Hvad er verden, at man skulle / Have lyst i den å bo / Tidene de er så fulle / Av all ondskap og uro» (str 3). Livet på jorden betraktes som en jammerdal. Den er vond og det er ikke noe sted jeg har lyst til å bo. Denne kampen for å bevare troen i en vanskelig verden er tatt vekk i Norsk Salmebok sin utgave av denne salmen. Vi må likevel understreke at det er en meget vakker norsk versjon av salmen som vi finner her.

Vi siterer strofe to (LR):

Bedre kan jeg ikke fremmes
Enn å få en salig død;
Bedre kan jeg ikke gjemmes
Enn i Herrens hånd og skjød;
Bedre det ei blive kan
Med min jammerfulle stand
Enn når himlens Gud vil sende
Mig en god og salig ende.

Lauritz Beich ble født på Lolland i Danmark i 1678. Han utdannet seg til prest og var sogneprest 25 år i Stiftsbjergby på Sjælland fra 1704 og frem til sin død i 1729. Lauritz Beich er bare kjent for salmen Bedre kan jeg ikke fare i våre norske salmebøker. Han er heller ikke representert med noen salme i dagens utgave av den danske salmeboken.

Vi siterer strofe tre (LR):

Hvad er verden, at man skulle
Have lyst i den å bo?
Tidene de er så fulle
Av all ondskap og uro!
Himlens hus har hellig fred,
Der er mig beredt et sted,
Liv og lyst og fred og glede,
Alt er der i Gud til stede.

Lauritz Beich er forfatter af en rekke salmer og oppbyggelige skrifter. Mange av hans oppbyggelsesbøker har kommet ut i flere opplag og har fått en betydelig utbredelse. Det gjelder kanskje spesielt Himmelrige paa Jorden (1726). Boken ble trykt flere ganger i Bergen og Trondheim og her finner vi også salmen Bedre kan jeg ikke fare som originalt er på tre strofer. Andre kjente skrifter etter ham er Rosen iblandt Torne (1723) som inneholder 40 sanger om Kristi lidelse. Lauritz Beich har blant annet også skrevet bøkene Tørst efter Trøst og Troens bedste Gave Jesus Kristus.

Vi siterer strofe fire (NoS, str 3):

Derfor takker jeg av hjertet
Gud som tar imot min ånd.
Endt er snart den siste smerte,
jeg er trygg i Herrens hånd.
Krist som mine synder bar,
og som alltid trofast var,
all min syndeskyld vil dekke
og av dødens søvn meg vekke!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1960)

H. E. Rynning (1967), s. 26 og 336
Tobias Salmelid (1997) , s. 26
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 203-204
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 62

Lauritz Beich på Wikipedia

Å hvor salig å få vandre

Å, hvor salig å få vandre.

Dette er en kjent salme skrevet av Joël Blomqvist i 1876. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 858. Salmen står plassert under ”Det kristne håp” og den står sitert med fem strofer.

Vi siterer strofe en (NoS):

Å, hvor salig å få vandre
hjemad ved vår Faders hånd,
snart er endt vår ørkenvandring,
vi går inn i Kana’ans land.

Joël Blomqvist ble født i Stockholm i Sverige 15. november 1840. Faren var skredder, men sønnen utdannet seg til tapetserer. Som 19-åring fikk han seg arbeid i Uppsala. Senere virket han som organist og han begynte å reise som predikant i helgene. Joël Blomqvist skrev også sanger og på sine emissærrunder hadde han med seg et lite orgel som han spilte på. Han fikk snart ord på seg både som dyktig sanger, predikant og sangforfatter. Dette inspirerte ham også til å utgi det han hadde skrevet og komponert. Joël Blomqvist har ellers virket både som omreisende bokselger, organist og sangevangelist. I tillegg til dette har han skrevet sanger og komponert melodier. Joël Blomqvist døde i Kullerstad i Sverige 30. oktober 1930, nærmere 90 år gammel.

Vi siterer strofe to (NoS):

Her ved flodene i Babel
lett forstumme vil vår sang,
men vi venter bedre dager
i Jerusalem engang.

Salmen er oversatt til engelsk av Signe L. Bennett og Glen V. Wiberg. Årstall er ikke oppgitt, men Blomquist skrev salmen etter en melodi av Robert Lowry. Den var skrevet til hans egen salme Shall we gather at the river fra 1864. Av den grunn har man misforstått forfatterskapet og trodd at O how blest to be a pilgrim, som Blomquist salme heter på engelsk, også er skrevet av Lowry. Men det er altså ikke riktig. Salmen O how blest to be a pilgrim er den engelske oversettelsen av Å, hvor salig å få vandre eller O hur saligt att få vandra som den heter på svensk.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Intet mørke der skal være,
ingen tårer, ingen nød,
ingen synd og ingen plage,
ingen djevel, ingen død.

Joël Blomqvist har selv skrevet omkring 400 salmer og sanger og utgitt en rekke samlinger med sanger og melodier for kristen bruk. Han har blant annet publisert samlingene Sabbatscklockan I-II (1877-1878) og Fritidstoner I-III (1879-1882). I den svenske salmeboken fra 1986 er det tre salmer av ham, mens Lova Herren har hele 14 salmetekster av Joël Blomqvist. Vi finner bare en salme av ham i Norsk Salmebok. I Sangboken (1983) er Blomqvist representert med tre tekster.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Her vi skilles fra hverandre,
her er møye og fortred.
Men der i den gylne staden
snart vi møtes får i fred.

Salmen O hur saligt att få vandra er en pilegrimssang som Joël Blomqvist skrev med assistanse fra redaktør og sangforfatter Per Ollén. Den ble en kjenningsmelodi fra store deler av den svenske vekkelsesbevegelsen på 1800-tallet. Salmen finnes også som filmmusikk. Cyberhymnal nevner Heb 11, 13 som bakgrunn for salmen: «I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden.» Men det er kanskje like naturlig å sitere Åp 21, 4: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»

Vi siterer strofe fem (NoS):

Å, må ingen bli tilbake
under pilgrimsferden hjem!
Men vi alle der få møtes
og ei skilles mer igjen!

Slik står det i Åp 22, 1-7: «Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet. Kom, Herre Jesus! Engelen sa til meg: «Disse ordene er troverdige og sanne. Herren Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken.»»

Vi siterer også refrenget (NoS):

Herlig sangen der skal bruse,
sterk som lyden av en mektig flod:
Ære være Gud og Lammet
som oss kjøpte med sitt blod!

Kilder:

Bibelen (2005)
Norsk Salmebok (1984)

Tobias Salmelid (1997), s. 38 og 445
Lars Aanestad (1965), bd 1, sp. 253-255
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 98

O hur saligt att få vandra på YouTube
Joël Blomqvist på Cyberhymnal
Joël Blomqvist på Wikipedia

Her en kilde rinner

Her en kilde rinner.

Sangen er skrevet av den engelske forfatteren og salmedikteren William Cowper i 1771. Vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 199 med syv strofer. Den er fritt oversatt til svensk av Betty Ehrenborg Posse i 1856 og til bokmål av Lars Oftedal i 1875. Anders Hovden oversatte sangen til nynorsk i 1927 med tittelen Her ei kjelda renner. På dansk heter salmen Her en kilde rinder. Vi finner også sangen i flere gamle norske sangbøker. Haldorsens sangbok, Synger for Herren fra 1889, har den som nummer 3, mens Det norske Misjonsselskaps Missionsangbog fra 1907 har den som nummer 40, begge med ti strofer.

Vi siterer strofe en (SaB):

Her en kilde rinner,
Salig hver som finner
Kilden dyp og klar,
Skjult, men åpenbar.

Originalteksten er There is a fountain filled with blood. Versemålet er noe annerledes på engelsk og særlig strofe en avviker en god del fra den opprinnelige teksten. Den første strofen går slik i original: «There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel’s veins / And sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains / Lose all their guilty stains, lose all their guilty stains / And sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains.»

Vi siterer strofe to (SaB):

Om du der deg tvetter,
Den hver synd utsletter,
Denne kilden god
Er vår Frelsers blod.

Sangen står i 1986 års psalmbok som nummer 246 og på svensk er tittelen Här en källa rinner. Betty Posse har utgitt en rekke åndelige sanger bl. a. tre hefter med Andelige sånger før barn i 1852 og 1856. Mest kjent er hun likevel som oversetter. Tre av hennes svenske oversettelser ligger til grunn for sangene som på norsk heter Klippe, du som brast for megHer en kilde rinner og Just som jeg er.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Røveren i nøden
Der fant liv i døden,
Jeg så ond som han,
Samme frelse fant.

Noen hevder at salmen er skrevet like etter at William Cowper hadde fått sitt første store depressive anfall. De fleste kommentarene oppgir imidlertid 1771 eller 1772 som tilblivelsesåret. Men det finnes et unntak. Aadland daterer salmen til 1856. Det kan enten være en trykkfeil eller en angivelse for året salmen ble oversatt til svensk. Cowper var nemlig død på den tiden. Men hvis Aadland egentlig mener året 1756, kan dette forenes med de biografiske opplysningene om William Cowper. Han ble lagt inn på sinnssykehus i 1755 etter at han hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Men uavhengig av dette kan vi likevel si at også når livet er på sitt aller tyngste, er det en Gud som kan nå oss med sin frelserhånd.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Dyre livsens kilde,
Dine strømmer milde
Går med helseflod
Ut fra korsets fot!

Salmen på norsk bygger på den svenske utgaven og på versemålet som vi finner i denne. Vi ser en klar sammenheng mellom de to versjonene av salmen. På svensk går strofe fire slik: «Dyra livets kælla / du skall evigt kvælla / evigt hælsosam / skall din flod gå fram!»

Vi siterer strofe fem (SaB):

Blind og halt du leger,
Sjelen vederkveger
Inntil Lammets brud
Står i himmelskrud.

Også på engelsk finner vi en versjon som ligner på de skandinaviske utgavene. Det er mulig at de norske og svenske utgavene av salmen bygger på denne og ikke den teksten vi finner på CyberHymnal. På hymnary.org lyder strofe seks slik: «When this poor lisping, stamm’ring tongue / Lies silent in the grave / Then in a nobler, sweeter song /
I’ll sing Thy pow’r to save.

Vi siterer strofe seks (SaB):

Jeg om deg vil kvede
Hver en dag her nede
Til jeg hjemme er
Hos min Frelser kjær.

William Cowper studerte ved Westminster School og avsluttet sine studier i jus i 1754. Men selv om innflytelsesrike venner hadde klart å skaffe ham forskjellige stillinger, ble Wiiliam Cowper likevel nødt til å gi avkall på dette på grunn av sine nervøse lidelser. Han ble i stedet overtalt til å skrive vers for å lette sin melankoli. I 1767 reiste han på kuropphold til Olney på invitasjon fra vennen John Newton. Det var under hans opphold her at han sammen med Newton utga salmeboken The Olney Hymns. Men Cowper var sterkt angrepet av sinnssykdom på denne tiden og bidro mindre i utgivelsen enn forventet av ham. Vi finner 68 salmer av Cowper og 280 av Newton i denne samlingen. Men helsen i årene 1770-1780 var meget dårlig og det var ikke før i 1780 at Cowper virkelig begynte å skrive sine dikt. Fra da av og frem til sin død publiserte Cowper mange verk som har gitt ham en stor plass blant britiske poeter. William Cowper døde i Norfolk i England 25. april, år 1800.

Vi siterer strofe syv (SaB):

Da Gud Faders ære
Frydes ved å høre
Meg i himlens havn
Prise Jesu navn.

Kilder:

Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 57 og 159
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 384-386, 900

Jeg så ham som barn

Jeg så ham som barn med det solrike øye.

Dette er en salme skrevet av den danske presten og salmedikteren Vilhelm Birkedal i 1858. Vi finner salmen som nummer 334 i Norsk Salmebok (NoS) under «Kristus, vår Frelser». Her står salmen sitert med seks strofer. Salmen har opprinnelig syv strofer og alle er tatt med i Sangboken (1962). Her finner vi salmen som nummer 717 under kategorien «Ungdomssanger». Hos Landstad er salmen nummer 872 og står oppført under «Åndelige sanger for hjemmet».

Vi siterer strofe en (NoS):

Jeg så ham som barn med det solrike øye
i regnbuens glans på de hjemlige høye;
han kysset mitt kinn, og vi lekte med stjerne,
mens korset stod skjult mellom løv i det fjerne.

Salmen er i seg selv en historie. Den er sterkt selvbiografisk og vi følger forfatteren fra han var barn, opp gjennom hans ungdom og manndom og frem til han står ved avslutningen av sitt liv. Den første strofen tar utgangspunkt i hjemmets trygge atmosfære. Ikke langt fra barndomshjemmet fantes det et kors plantet mellom trærne. Det danner utgangspunktet: «Jeg så ham som barn med det solrike øye … mens korset stod skjult mellom løv i det fjerne».

Men vi kan også lese det symbolsk. Som barn er ikke livet i Gud blitt bevisst slik som hos en voksen person. En kjenner kanskje ikke på syndens byrde på samme måten som senere i livet. Vel kan det være at barnet er ulydig, men korset og forsoningen står ikke sentralt i troen enda. Livet er preget av lek og barnlig tillit til Gud. Ennå står korset skjult mellom løv i det fjerne.

Vi siterer strofe to (NoS):

Jeg så ham som ungdom i livskraftens morgen,
da ånden fløy høyt imot herlighetsborgen;
han vinket min sjel, og jeg glemte det lave,
hans ild kastet glans på forkrenkelsens grave.

Vilhelm Birkedal ble født på Ålebækgård på Møn 7. desember 1809. Faren forpaktet en gård, men døde allerede da sønnen var 10 år gammel. Vilhelm ble satt bort og bodde hos forskjellige slektninger før han endte i et legehjem på Christianhavn. Også dette kan leses personlig om hans syn på Gud: «Han vinket min sjel, og jeg glemte det lave / Hans ild kastet glans på forkrenkelsens grave.»

Vi siterer strofe tre (NoS):

Jeg så ham som mann i den modnere sommer,
da synderen skalv for den hellige dommer,
da hjertet slo tungt og mitt hode var senket,
og dødstanken strengt hadde livsmotet lenket.

Året 1829 tok Vilhelm Birkedal studenteksamen og gikk i en kort stund i apotekerlære før han begynte å lese teologi. Vilhelm Birkedal ble cand. theol. i 1834 og var i noen år lærer og kateket før han ble gift og i 1840 ble sogneprest i Søndre Omme og Hoven. Denne stillingen hadde han til 1849 da han ble utnevnt til sogneprest i Ryslinge på Fyn. Vilhelm Birkedal ble avsatt som prest etter at han hadde uttalt seg kritisk til kongehuset.

Bakgrunnen var fredslutningen i Wien i 1864 der Danmark måtte avstå Syd-Jylland til Tyskland. Da han senere også uttalte seg sterk kritisk til kongen og regjeringens behandling av saken, måtte han i 1865 slutte som sogneprest i Ryslinge. Men menigheten ville ikke ta avskjed med sin prest så Vilhelm Birkedal fortsatte å forkynne Guds Ord. Fra 1864-1866 var han medlem av Rigsrådet. Vilhelm Birkedal har også utgitt to prekensamlinger og en andaktsbok som ble mye benyttet. I 1869 ble han prest for Danmarks første frimenighet. Han virket som prest i denne frimenigheten til han tok avskjed i 1885 og flyttet til Gentofte. Vilhelm Birkedal døde 26. juli 1892 på Vældegård i Gentofte og ligger begravet på Ryslinge kirkegård.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Først da fikk jeg kjenne hans salige nåde,
først da løstes korsets, forargelsens gåte,
først da lærte hjertet å favne den byrde
som han har meg rakt, den forbarmende hyrde.

Flere kilder oppgir at salmen trolig bygger på en romantisk kjærlighetsvise skrevet av dikteren og komponisten Erik Bøgh som levde fra 1822-1899. Her finner vi uttrykkene «Jeg så ham om morgenen», «jeg så ham om middagen» og «jeg så ham om aftenen». Dette skal så angivelig ha blitt til «Jeg så ham som barn», «jeg så ham som ungdom» og «jeg så ham som mann» i Vilhelm Birkedals salme. Det kan muligens ha noe for seg. Men mer interessant blir det kanskje å følge den biografiske linjen. Strofe 1 handler om barndommen hjemme på Møn, strofe 2 om da han som ung mann satt under prestene Fengers og Mynsters prekestol og strofe 3 om da han selv var prest på Vest-Jylland.

Det var mens han var prest Søndre Omme at han en søndag i 1847 plutselig ble syk mens han sto på prekestolen i Hoven annekskirke. Det var hjertet som sviktet. Han kom seg aldri over sykdommen. Den la seg som en klam hånd over livet hans. Vilhelm Birkedal hadde tre reiser til Tyskland, Sveits og Norge for å søke hjelp. Men han ble ikke befridd og løst fra sykdommens svøpe. Etter at han kom hjem fra rekreasjon i Sveits, hadde stoffet modnet i hans sinn. I tredje vers kommer dette klart frem: «Da hjertet slo tungt og mitt hode var senket». Birkedal synger om seg selv, både fra sykdomstiden, og ut fra sin åndelige utvikling. Først nå får han se hva det virkelig gjelder: «Først da fikk jeg kjenne hans salige nåde / først da løstes korsets, forargelsens gåte», synger han om i strofe fire.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Først da fikk jeg sagt ham hva før jeg ei visste,
at han er den første og han blir den siste,
først da fikk jeg sagt at med ham vil jeg følge
i liv som på dødens den rullende bølge.

Temaet fra strofe fire blir ytterligere utvidet. Han har gjort nye erfaringer på troens vei og dette kommer klart til uttrykk i salmeteksten: «Først da fikk jeg sagt ham, hva før jeg ei visste / at han er den første og han blir den siste.» Enten han lever eller dør, hører han Herren til: «Først da fikk jeg sagt at, at ham vil jeg følge / i liv som på dødens den rullende bølge.»

Vi siterer strofe seks (SaB):

Først da har jeg sagt at til ham vil jeg ile,
som gråtende barn ved hans bryst søke hvile;
hos ham vil jeg meg og min usselhet skjule,
kun da fries jeg ut av fortapelsens hule.

Det som er litt underlig i salmen, er at vi ikke med et eneste ord får høre at det er Gud dette handler om. Verken Guds navn eller Jesu navn er nevnt noe sted i salmen. I noen tilfeller har også dette ført til misforståelser. I en begravelse i Danmark ble salmen tatt til inntekt for den avdødes liv siden den skildret barndom, ungdom og manndom. Og salmebokkomiteen ville i sin innstilling ha salmen fjernet fra den nye danske salmeboken av 2002 fordi en mente den var for sentimental. Den har likevel vist seg slitesterk og er blitt stående. Vilhelm Birkedal var grundtvigianer og salmen regnes som en av grundtvigianismens kjernesalmer. Av samme grunn var også salmen tidligere ofte benyttet i folkehøgskolekretser.

Vi tar med strofe syv (NoS, str 6):

Og engang jeg ser ham når lyset nedbrenner,
da rekker jeg mot ham de segnende hender;
når hjertet står stille og øyet vil briste,
da hilser jeg ham med et smil, med det siste.

Korsets mysterium kan bare løses når jeg står dømt under Guds vrede. Her blir både synden fordømt og synderen benådet. Det fikk også dikteren og presten Vilhelm Birkedal oppleve. Denne teksten finner vi innrisset på hans gravstøtte på Ryslinge kirkegård på Fyn:

Da synderen skjalv for den hellige Gud
Da løstes korsets, forargelsens gaade
Og roser der sprang fra korset ud
Med vitnesbyrdet om synd og naade.

Kilder:

Sangboken (1962)
Landstads reviderte salmebok (1960)
Norsk Salmebok (1985)

P. A. Rynning (1967), s. 151, 336
Tobias Salmelid (1997), s. 29, 201
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 229-230, 1070-1072

Vilhelm Birkedal på Wikipedia
Salmen på Den Danske Salmebog Online