Hjelp meg å kjæreste Jesus

Hjelp meg, å kjæreste Jesus, å vinne.

Salmen er skrevet av den tyske juristen og regjeringsråden Philipp B. Sinold i 1704. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 440 med tre strofer. Salmen er oversatt til dansk av Niels Brorson i 1739, mens melodien her hos oss er ved Ludvig M. Lindeman fra 1840. Den tyske originaltittelen er Wer überwindet, soll vom Holtz geniessen.

Vi siterer strofe en (NoS):

Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne,
ofte jeg strider med skrøpelig makt.
Se dog hvor synden kan hendene binde,
så jeg i kampen er svak og forsagt!
Fredsfyrste blid,
før du min strid,
så jeg kan vinne i trengselens tid!

Salmen Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne har ofte vært benyttet i forsamlinger både i kirke og bedehus. Den var nok kanskje mer kjent tidligere enn nå, men salmen har trolig vært til trøst og oppmuntring for mange kristne opp gjennom tidene. Salmen er utformet som en samtale mellom sjelen og Jesus. Det er sjelens bønn til Jesus som danner bakgrunnen for de tre strofene som vi har av salmen i Norsk Salmebok. Versene står som strofe 2, 4 og 8 i originalen. Dialogformen ble på norsk fjernet fra salmen allerede i Wexels salmebok. Originalen er ellers på 14 strofer.

Vi siterer strofe to (NoS):

Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne!
Lite formår kun min fattige tro,
om ei din nåde som solen vil skinne
inn i mitt hjertes formørkede bo.
Mørket fordriv,
styrke meg giv,
gudsfrykt oppvarme mitt hjerte og liv!

Alle de tre strofene begynner med de samme ordene. Det gjelder også strofe seks i salmen som er utelatt på norsk. På tysk begynner strofene med ordene O JESU! hilf du mir selbst überwinden som kanskje ikke trenger noen videre oversettelse. Det er en daglig kamp hvor den troende må søke trøst og hjelp hos Jesus for å overvinne synden og fristelsene. Ofte føler vi kanskje at vi ikke strekker til og at vi kommer til kort. Men vi klarer ikke å seire i egen kraft. Derfor vil vi henvende oss til Herren med den samme bønnen som dikteren i salmen: “Rens i sin grunn / hjerte og munn / gjør meg i troen rettsindig og sunn!”

Vi siterer strofe tre (NoS):

Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne!
Gjør du min kristendom renset og ren!
La alt hva hedensk er hos meg, forsvinne,
bortrydd av veien forargelsens sten!
Rens i sin grunn
hjerte og munn,
gjør meg i troen rettsindig og sunn!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Ragnar Grøm (2012), bd 2, s. 111-120
Tobias Samelid (1997), s. 170
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 919

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *