Det koster ei for megen strid

Det koster ei for megen strid.

Dette er en salme skrevet av den tyske legen og salmedikteren Christian Friedrich Richter i 1698. Vi finner den i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 557 med syv strofer. Her står salmen plassert under ”14. søndag etter trefoldighet”. Salmen siteres ellers i forsiktig normalisert form av Salmebloggeren.

Vi siterer strofe en (LR):

Det koster ei for megen strid
En himmelsinnet kristensjel å blive;
Er vår natur enn ikke mild og blid
Når den i Kristi død seg hen skal give,
Så giver Gud den gudhengivne ånd
Dog overhånd.

Strofen følger den danske oversettelsen. Det er kun enkelte partier i strofen som er fornorsket. Det gjelder også Brorsons opprinnelige tekst. Men antall strofer og plasseringen av salmen i salmeboken er forskjellig fra norsk. På dansk står salmen plassert under temaet ”Kristenlivet – Trøst og fred”. Den danske salmeboken har sitert salmen med seks strofer. Opprinnelig er samen på åtte strofer. Første og siste strofe er like på norsk og på dansk.

Vi siterer strofe to (LR):

Gjør som et barn og legg deg ned
I Jesu favn og i hans sterke armer,
Han skal deg som et barn med kjærlighet
Da ved sitt frelserhjerte gjennomvarme.
Mon det er svart når man er ham så nær,
Å få ham kjær?

Denne strofen, samt strofe tre, finnes ikke i den danske salmeboken. Den danske utgaven har imidlertid en strofe som vi ikke har på norsk. Rekkefølgen på de andre strofene avviker noe fra den danske oversettelsen av salmen. Noen halve strofer har byttet plass. I denne strofen har Brorson ”Jesu skjød” i stedet for ”Jesu favn”. Vi siterer strofen: ”Giør som et barn, og leg dig ned / I JEsu skiød og hiertens hulde arme / Hand skal dig som et barn med kierlighed / I sine vunders lye snart giennemvarme / Mon det er svart, naar man er ham saa nær / At faae ham kier?

Vi siterer strofe tre (LR):

Gud intet ondt deg gjøre vil,
Men all din ve, den gjør din egen vilje;
Byd Gud ditt arme, bange hjerte til,
Han skal det snart med trøst og glede stille.
Gi Gud din vilje, all din vilje snart,
Så er det klart!

I Dansk Salmebok er salmen nummer 669 og her står den oppført med seks strofer. Salmen er oversatt til dansk av Hans Adolph Brorson i 1735. Det står oppført fem salmer av Richter i den danske salmeboken.

Vi siterer strofe fire (LR):

Vær stille i tålmodighet
Når du din Faders hjelp ei straks kan finne;
Forser deg ei, så gå den vei du vet,
Og la deg straks ved Jesu kors forbinde,
Så er hva du har feilet, evig glemt,
I havet gjemt.

Verset gjenfinnes som strofe tre i dagens danske salmebok: ”Vær stille i tålmodighed, når du din Faders hjælp ej straks kan finde / Forsér du dig, så gå den vej, du ved / og lad dig straks i Jesu blod forbinde / Så er din fejl, og hvad du har forsøt / som aldrig sket”. Vi har sløyfet skilletegnene for lesbarhetens skyld i sitatet. Første delen av den norske strofen følger den danske versjonen, men avslutningen er, som vi ser, annerledes. Men i sak er strofene identiske. Gud tilgir oss våre synder for Jesus skyld. Han kaster dem i glemselens hav. Fordi Gud har sendt Jesus i vårt sted, blir vi tilregnet hans rettferdighet. Gud ser ikke våre synder. Han ser bare Jesu rettferdighet. Vi kommer til kort i alt. Men det regnes ikke med. Det er som om det aldri har skjedd.

Vi siterer strofe fem (LR):

I troen ha en hjertens ro
Når trengsels natt og mørke vil deg dekke;
Din Fader kan du alltid sikkert tro,
La deg kun ingen storm og fare skrekke!
Si: Fader ta mitt hjertes trengsel bort!
Så er det gjort.

Strofen bygger på første del av strofe fire og andre del av strofe to i den danske utgaven av salmen. Det er spesielt i denne strofen at avvikene fra dansk er store. Slik finer vi strofen hos Brorson: ”I troen lad dit hierte roe / Naar trængsels nat og mørkhed dig vil dække / Din fader kand du altid sikker troe / Lad dig kun ingen vind og fare skrekke / Ja seer det suurt og mørkt i hver en krog / Saa troe kun dog.Christian Friedrich Richter er ikke representert med noen salme i Norsk Salmebok.

Vi siterer strofe seks (LR):

Så skal ditt lys igjen oppgå
Og solen skinne efter nattens skygge;
Hva du har trodd, skal synlig for deg stå,
På Gud du kan frimodig alltid bygge,
En kristen i en salig tilstand står
Hvordan det går.

Som Richter’s mestersalme regnes Es glänzet der Christen inweges Leben”, skriver Aanestad. Men den salmen som er best kjent hos oss er Vår sjel er dertil født og båret (LR 509), forteller han videre. Vi finner fire salmer av Christian Friedrich Richter i Landstads reviderte salmebok. Men salmen Det koster ei for megen strid ”er hos Brorson i højere grad end hos Richter bleven en Jesus-salme”, leser vi Arkiv for Dansk Litteratur. Det er bibelsk og rett. ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile”, sier Jesus (Matt 11,28). Og slik uttrykker Brorson det: ”Med al din nød dig i hans arme kast / Hand holder fast”.

Vi siterer strofe syv (LR):

Opp, opp, min sjel, i håp og tro,
Så god en Gud deg fullt å overgive!
Gå inn, min sjel, og nyt den søte ro,
For Jesus all din trang skal lett fordrive.
Med all din nød deg i hans armer kast,
Han holder fast!

Kilder:

Bibelen (2005)
Landstads reviderte salmebok (1960)

P. E. Rynning (1967), s. 47 og 354
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 743-745

Christian Friedrich Richter på Wikipedia
Christian Richter på Danske Salmebog Online

Vår sjel er dertil født og båret

Vår sjel er dertil født og båret.

Salmen er skrevet av den tyske legen og salmedikteren Christian Friedrich Richter i 1698. Vi finner den i den danske salmeboken som nummer 507 med seks strofer. Den ble oversatt til dansk av Hans Adolph Brorson i 1734. Melodien er oppgitt som Bryd frem, mit hjertes trang at lindre. Vi finner ellers salmen i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 509 mwd syv strofer. Salmen siteres i svakt fornorsket form av Salmebloggeren.

Vi siterer strofe en (LR):

Vår sjel er dertil født og båret
I Gud å blive skjønn og rik,
Just dertil av ham selv utkåret
Å blive ham, sin skaper, lik.
Hvem kan den ære nok få prise,
Som Gud oss nådig ville vise!

Friedrich Richter ble født i Sorau i Nedre Lausitz i Tyskland 5. oktober 1676. Han kom til å studere både medisin og teologi og ble en av August Hermann Franckes elever. Christian Friedrich Richter ble tilsatt som inspektør og lege ved Waisenhuset i Halle. Og fra 1699 var han lege på alle Franckes institusjoner. Han tok doktorgrad i Halle i 1706. Som evangelisk salmedikter var han en from Halle-pietist. Han har alt i alt skrevet 25 salmer. Rynning lister opp 16 av dem. Christian Friedrich Richter døde i Halle ved Saale, 5. oktober 1711.

Vi siterer strofe to (LR):

Her var et adelskap å finne
Som englens der Guds åsyn så,
Ei minste lyte var der inne
I sjelens tilstand og attrå;
Her kunne nogen men ei være;
For Gud var sjelens lys og ære.

Bare 23 år gammel ble Christian Friedrich Richter lege i Halle. Han oppfant flere legemidler her og etablerte også et eget apotek som eksporterte farmasøytiske produkter både til Europa, Amerika og Afrika. Richters forretninger ble således en stor inntektskilde for Waisenhuset i Halle. Men han brukte ikke penger på seg selv. Midlene ble brukt på de fattige og på skolearbeidet. Det er ellers noe usikkert hva Friedrich Richter egentlig døde av, men han sovnet inn på sin egen 35 års fødselsdag. «Han var en sannferdig teolog og en velsignet lege,» sa Freylinghausen om ham i sin tale som han holdt i begravelsen hans.

Vi siterer strofe tre (LR):

Hvem kan den liflighet beskrive
Som sjelen i sin Gud fornam?
Å, at den lot seg fra ham rive,
Seg til så uhørt synd og skam!
For fienden nu dens høytidsdager
Har vendt til skjensel, ve og plager.

Richerts forfattervirksomhet består både av medisinske og teologiske avhandlinger. Noe av dette ble utgitt etter hans død. Salmediktningen var ellers inspirert av Francke og farget av den pietistiske mystikken. Mange er emosjonelle på den måten at Richter fremhever den åndelige forening med Kristus som sjelens brudgom.

Vi siterer strofe fire (LR):

Nu er den ganske jordisk blevet
Og intet mere rett forstår,
Vet ei hvorhen den er fordrevet
Og vill i denne verden går.
Den kan seg ei til Gud oppsvinge,
Men elsker det som er så ringe.

Det særmerkte ved Richers salmer er ellers at de er fylt med bibelske tanker og at de taler mye om det skjulte livet med Gud, skriver Aanestad. Og som Richters mestersalme regnes Es glänzet der Christen inweges Leben», forteller han videre. Men den salmen som er best kjent hos oss, er Vår sjel er dertil født og båret. På tysk heter salmen Die Seele is dazu geboren. Vi finner ellers fire salmer av Christian Friedrich Richter i Landstads reviderte salmebok.

Vi siterer strofe fem (LR):

O Gud, som har en Frelser givet
Til redning fra den falne stand,
Vekk sjelen opp igjen til livet,
Som du og ingen annen kan,
At den igjen kan visdom finne
Og ikke mere gå i blinde!

Vår sjel er dertil født og båret er en salme om menneskesjelen. Den er opprinnelig på 14 strofer og faller naturlig i tre deler. Strofe 1-3 handler om sjelen før syndefallet, mens vers 4-6 er om menneskesjelen etter syndefallet. Strofe 7-14 er en bønn om oppvekkelse til nytt liv, skriver Aanestad. LR gjengir strofe 1-2, 4-5, 7 og 10-11. Mens Nynorsk Salmebok siterer salmen med seks strofer, finner vi den i Landstads Kirkesalmebog med åtte strofer.

Vi siterer strofe seks (LR):

De dype sukk jeg opp må sende,
O la dem deg til hjertet gå!
Din søte kjærlighet å kjenne
Er all den del jeg stunder på.
For kan jeg elske deg av hjerte,
Da kan meg intet mere smerte.

Salmen Die Seele is dazu geboren er oversatt til nynorsk av Anders Hovden. Tittelen på salmen er Vår sjel er fødd til høgste æra. Vi finner også salmen på samisk som Min siello riegádan læ danin i en oversettelse utført av Jacob Børretzen.

Vi siterer strofe syv (LR):

O store Gud, hvor skal jeg finne
Den lue, hjertet ønsker seg?
O la deg, la deg overvinne,
Og dra meg inn igjen til deg!
For bliver du med meg forbundet,
Da har min sjel igjen jeg funnet.

Kilder:

Landstads reviderte salmebok (1960)

H. E. Rynning (1967), s. 301 og 354
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 743-745
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1171

Christian Friedrich Richter på Wikipedia
Christian Richter på Danske Salmebog Online
Christian Fredrich Richter på HymnTime