Hans Adolph Brorson

Om den danske presten, biskopen og salmedikteren Hans Adolph Brorson.

Innhold:

1. Kort om Hans Adolph Brorson.
2. Mer utfyllende om Brorsons liv.

1. Kort oversikt.

Hans Adolph Brorson ble født i Randerup i Danmark i 1694. Han er kjent både som lærer, prest, salmedikter og biskop. Hans Adolf Brorson studerte teologi ved Universitetet i København og tok teologisk embetseksamen i 1721. Før den tid hadde han vært huslærer på Løgumkloster, der han ble grepet av den pietistiske vekkelse. Fra 1722-1729 var han prest i Randrup før han fra 1729-1737 ble dansk tredje prest i Tønder. Hans Adolf Brorson var prost i Ribe fra 1737 og biskop i Ribe fra 1741 og frem til sin død i 1764.

2. Mer utfyllende om Brorsons liv.

Hans Adolph Brorson ble født på Randerup prestegård i Tønder på Jylland i Danmark 20. juni 1694. Hans far var sogneprest Broder Brodersen og H. A. Brorson var av presteslekt både på sin fars og sin mors side. Faren døde tidlig og Brorson og hans brødre ble sendt til Ribe Katedralskole. Her ble Brorson student i 1710 og i 1712 reiste han til København for å lese teologi. Han studerte også språk, filosofi og historie på denne tiden. En sykdomsperiode tvang ham imidlertid til å avbryte studiene. Han kom til å oppholde seg hos familien på Sønderjylland, men fra 1717 til 1721 arbeidet Brorson som huslærer i Løgumkloster.

Under oppholdet på Løgumkloster ble Brorson sterkt preget av pietismen. Hans eldre bror, Nicolai, var blitt sogneprest i Bedsted, øst for Løgumkloster, og han fikk avgjørende betydning for hans videre utvikling. Brorson kom også til å ta opp igjen sine studier og reiste i september 1721 til København med tanke på å fullføre sin utdanning. Han avla teologisk embetseksamen 6. oktober 1721. Da var Brorson allerede blitt kalt til sogneprest i Tønder. Han ble ordineret til prest i Ribe Domkirke 6. april 1722. Brorson var sogneprest i Randerup fra 1722 til 1729.

Året 1729 ble Hans Adolph Brorson kalt til dansk tredjeprest i Tønder. Her skulle han arbeide direkte under den tyske prost Johann Hermann Schrader som var utnevnt året før. Den danskspråklige gudstjenesten ble holdt klokken 05.30 om morgenen og det er ikke til å stikke under en stol at bøndene fra Tønder og omegn ofte uteble fra disse samlingene. Schrader fikk så satt opp en bygning i landsbyen Emmerske i 1730 med skolestue for barna og bedehus for de voksne. Og det var her at Brorson fikk sitt virke.

I 1731 fikk Schrader utgitt en stor tyskspråklig pietistisk salmebok i Tønder. Brorson førte tanken videre og allerede året etter publiserte han selv et lite hefte med julesalmer: Nogle Jule-Psalmer / GUD til Ære Og Christne-Siæle / i sær sin elskelige Meenighed til Opmuntring Til den forestaaende Glædelige Jule-Fest Eenfoldig og i Hast sammenskrevne af H. A. B. De følgende år utkom ytterligere 11 hefter med salmer til kirkeårets øvrige høytider. I 1739 samlet Brorson salmene fra Tønderheftene i Troens Rare Klenodie som kom i en rekke opplag. Ikke mindre enn 92 av Klenodie-salmene ble tatt inn i Pontoppidans Salmebog i 1740. Salmene kom således allerede fra begynnelsen av til å prege den offisielle danske kirkelige salmesang.

I 1737 ble Brorson til stiftsprost i Ribe, og 6. august 1741 ble han viet til biskop i Ribe. Brorson var en fremragende predikant og han var ofte på besøk i sitt vidstrakte stift. ”I sitt private liv var han mild mot andre og meget godgjørende”, skriver Aanestad. Men hans siste leveår var plaget av sykdom og tungsinn. Hans Adolph Brorson døde i Ribe bispegård 3. juni 1764, nær 70 år gammel.

Oversikt over salmer av Hans Adolph Brorson