Om diktningen

– Martin Luther

1. Kort om Martin Luthers diktning.
2. Noen sentrale motiver i Luthers diktning.


1. Kort om Martin Luthers diktning.

Martin Luther regnes som den evangeliske salmesangs far. Aanestad forteller at Martin Luther har skrevet omkring 36 salmer. Det er trolig alle salmer, på bokmål og nynorsk, oversatte så vel som originale som finnes av ham på norsk. Andre kilder oppgir at det totale antallet salmer av Martin Luther er ca 70 salmer. Luther har i tillegg komponert ikke så ganske få salmemelodier.

Den tyske hymnologen W. Nelle oppsummerer Luthers arbeid som salmeforfatter slik: «Luther var på samme tid en liturg og en lyrisk poet. De to er vakkert harmonisert i ham. For ham var hovedintensjonen at hymnens innhold måtte kunne overføres til en syngbar form.» Sangen er dermed sentral. Luther var klar over den var et viktig redskap for å utbre evangeliet. Han brukte selv sangen mye. Og han kunne synge salmer til toner fra sin egen lutt. Dette gav ham mye trøst og styrke.

Martin Luther er ellers representert med 13 salmer i Norsk Salmebok. Stene skriver at det er 14 salmer som helt eller delvis er forfattet av Martin Luther i Landstads reviderte salmebok. I tillegg finner vi 5 oversatte salmer av ham her. I Landstads Kirkesalmebog er det 28 salmer av Luther, dels originale, dels oversatte, forteller Stene videre. Grunntonen i salmene hans er «troens frimodige glede». (Aanestad).


2. Noen sentrale motiver i Luthers diktning.

Hyrdemotivet
Solmotivet
Pilgrimsmotivet
Dødsmotivet


Hyrdemotivet:

Hyrdemotivet utdyper viktige egenskaper ved Guds vesen. Det har mye av omsorgen og beskyttelsen i seg. Gud er også den som leder og fører sitt folk likesom hyrden i gammel tid passet på hjorden og vernet den fra fare. Motivet er ofte benyttet i Bibelen og det mest kjente eksemplet er Salme 23 hvor Herren skildres som den gode hyrde. I det nye testamentet brukes også hyrden som et bilde på Jesus.

1. Av dypest nød jeg rope må.

Dypest sett er Jesus den gode hyrde. Hyrden kunne nesten gå i døden for å redde sauene. Men Jesus strekker hyrdemotivet lengre enn i det gamle testamentet. Der er det omsorg og beskyttelse som står mest sentralt. Jesus er Guds eget Lam som gikk i døden for mennesket. Han gav sitt liv for å frelse oss og å sone våre synder. Salmen er en gjendiktning av salme 130 i Bibelen.

Om enn vår synd er tung og stor,
langt større er Guds nåde.
Den hjelp han gir oss i sitt ord,
er uten mål og måte.
Tross all den synd som her er til,
han hyrden er som frelse vil
og fri sitt folk av nøden.

NoS 237, str 5

2. Med fred og glede lar du nå.

Denne salmen finner vi under ”Dagens tider”. Jesus er den gode hyrde, men han er også min kjære Frelser som gir meg liv og salighet.

Det skyldes Krist, min hyrde god,
min Frelser kjære,
som du meg, Herre, skue lot –
han skal være
liv og salighet for meg,
i nøden og i døden.

NoS 802, str 2


Solmotivet:

Solmotivet brukes ofte som et bilde på Jesus. Vi finner også motivet igjen i morgen- og kveldssalmene. Uten solen har ikke livet noen mulighet. Den er sterkere enn mørket. Derfor brukes solen ofte også som et symbol for selve livet. Motsetningen er natten og døden.

1. Den Herre Krist i dødens bånd.

Salmen er plassert under «1. påskedag». Det er en festsalme med Jesus selv som gjest. Han er livets fyrste som har overvunnet døden og all dens mørke. Jesus er nådens sol og skinn, nå lyser dagen til oss inn / og syndens natt er svunnet.

Så holder vi den høye fest
Med hjertens fryd og glede!
Ti livets fyrste er vår gjest
Med livets lys inntrede.
Ti ham er nådens sol og skinn,
Nu lyser dagen til oss inn,
Og syndens natt er svunnet.
Halleluja!

LR 336, str 6


Pilgrimsmotivet:

Pilgrimsmotivet finner vi igjen i mange salmer. Vi er på vandring mot vårt himmelske hjem. Denne verden er ikke vårt endelige mål. Vi er pilegrimer og fremmede her i denne verden.

1. Du være lovet, Jesus Krist.

Jesus kom til jorden som en fremmed gjest. Hans oppgave var å sone vår synd og å befri oss fra dødens makt. Defor er vi også pilegrimer på denne jorden. Når vårt jodiske liv er over, fører Gud oss fra dødens dal til himmelens sal. Det er i en sum det kristne fremtidshåp.

Ja, han som var Guds hjerte nest,
kom til jord som fremmed gjest
og fører oss fra dødens dal
med seg til Gud i himlens sal.
Halleluja!

NoS 34, str 5


Dødsmotivet:

Dødsmotivet benyttes ofte i begravelses-salmer og i forbindelse med salmer knyttet til livets avslutning. Mennesket kommer fra jord og vil vende tilbake til jord. Men det er ikke slutt med det. Motivet knyttes derfor også ofte sammen med det kristne håpet.

1. Den Herre Krist i dødens bånd.

Lurhers påskesalme er mer enn en dødssalme. Den er et rungende ja til livet. Jesus har overvunnet døden. Han er oppstanden. Jesus har brutt både syndens bånd og dødens lenker. Derfor han den troende også triumferende synge sitt halleluja.

Den Herre Krist i dødens bånd
Lå for vår synd hengivet,
Oppstanden er Han dog forvisst
Og haver brakt oss livet.
Og derfor kom, I kristne, la
Oss takke Gud og være glad
Og synge: Halleluja!
Halleluja!

LR 336, str 1