Om diktningen

Innhold:

Om diktningen hos Neander
‎Noen motiver hos Neander

1. Om diktningen hos Neander:

Joachim Neander er en betydningsfull salmedikter og er blitt kalt for den reformerte kirkes Paul Gerhardt. Hans salmer betydde en fornyelse av reformert salmediktning. Tidligere hadde store deler av salmediktningen vært omdiktninger av Davids salmer. Neander bryter med denne tradisjonen og baner veien for en rikere og mer personlig salmediktning også innenfor den reformerte kirken.

Joachim Neander skrev omkring seksti salmer og har selv satt melodi til mange av dem. Han er av mange ansett å være den første viktige tyske salmedikteren etter reformasjonen og regnes som en av den tyske reformerte kirke mest fremragende salmediktere. Joachim Neander kan også betraktes som en av forløperne for den egentlige pietistiske salmediktningen. En samling av salmer inneholdt 57 av hans egne verker. I Norsk Salmebok og i Landstads reviderte salmebok er Joachim Neander representert med fire salmer.

2. Noen motiver hos Neander:

Pilegrims-motivet
Hyrde-motivet
Sol-motivet
Freds-motivet
Døds-motivet
Kjærlighets-motivet

Pilegrims-motivet:

Pilegrims-motivet er ofte et gjennomgangsmotiv i mange salmer. Vi er på vandring mot det evige hjem. Denne jorden er ikke vårt endelige mål. Pilegrims-motivet eller vandrer-motivet forteller oss at vi er på gjennomreise. En skulle tro at det fører til verdensflukt eller at synet på dette jordlivet er trist og mørkt. Men det er ikke tilfelle.

1. Jeg er rede til å bede.

Salmen er skrevet av Joachim Neander i 1679. Vi finner den med fem strofer som nummer 380 i Norsk Salmebok (NoS) og med seks strofer som nummer 261 i Landstads reviderte salmebok (LR). I den siste salmeboken står salmen plassert under «2. søndag i faste». I Norsk Salmebok står salmen under «Bønn og forbønn». Vi gjengir salmen etter Landstad litt justert etter gjeldende rettskrivning.

Æresete, gull og glede
Og hva verden lystes ved,
Er kun smerte for mitt hjerte,
Himlen er mitt rette sted.
La deg finne, la deg finne,
Gud, min sjel for deg bered!

Hyrde-motivet:

Hyrde-motivet utdyper viktige egenskaper ved Guds vesen. Det har mye av omsorgen og beskyttelsen i seg. Gud er også den som leder og fører sitt folk likesom hyrden i gammel tid passet på hjorden og vernet den fra fare. Motivet er ofte benyttet i Bibelen og det mest kjente eksemplet er Salme 23 hvor Herren skildres som den gode hyrde. I det nye testamentet brukes også hyrden som et bilde på Jesus.

1. Min hyrde, du meg svake bær.

Hyrdemotivet går ofte igjen i norsk, dansk og tysk salmediktning. Det gjenfinnes ganske sikkert også i mange andre lands salmeskatt. Og det er kanskje heller ikke så underlig. Bibelen bruker ofte hyrdemotivet og i Johannesevangeliet kaller Jesus seg selv for den gode hyrde. I Salmenes Bok står det også sentralt og ikke minst denne boken har både vært sunget og selv vært utgangspunkt for salmediktning gjennom alle tider. Jesus er den gode hyrde som tar seg av den svake og syke. Han har omsorg for oss i alle forhold.

Min hyrde, du meg svake bær,
til deg jeg vil meg lene,
du legen er som står meg nær,
velsigner meg alene.
Jeg syk og svak i nød ber deg,
å kom, forbind og leg du meg,
din omsorg meg forlene.

Sol-motivet:

1. Underfulle konge du som allting bærer.

Salmen er skrevet av Joachim Neander i 1679. Vi finner den med fire strofer som nummer 24 i Landstads reviderte salmebok. Salmen står oppført under «Lovsanger». Norsk Salmebok (NoS) fra 1985 har salmen Underfulle konge, du som allting bærer som nummer 267. Her er salmen plassert under «Guds storhet og herlighet».

Himmel, du skal om din skapers velde,
dag for dag hans storverk melde!
Send, Guds sol, din lysglans, pris ham du som varmer,
favn vår jord med strålearmer!
Måneskjær,
stjernehær,
lovsyng i hans rike
Herren uten like!

Norsk Salmebok 267, str 2

Freds-motivet:

1. Underfulle konge du som allting bærer.

Freds-motivet går både tilbake til fred i verden og til fred med Gud (Underfulle konge, du som allting bærer).

Syng ditt Halleluja som du best det evner,
hver som Jesus Herre nevner!
Du som elsker Jesus, har til ham deg givet,
syng for ham som gav deg livet!
Fred med deg!
Tro du meg:
Snart du frem skal bære
uten synd Guds ære!

Norsk Salmebok 267, str 4

Døds-motivet:

Naturlig nok benyttes døds-motivet ofte i begravelses-salmer og i forbindelse med salmer knyttet til livets avslutning. Mange av våre beste salmer ble til nettopp til da livet var som vanskeligst.

1. Lover den Herre, den mektige konge, med ære.

Dette er en kjent salme som i tidligere tider var salmen en del av barne-lærdommen. Alle lærte denne salmen utenat i skolen og den ble ofte sunget. I dag benyttes salmen i kirken så vel til begravelser som til bryllup. Det forteller oss også at det er en kjær og fortrøstningsfull salme som folk er glad i. Salmen har gjort Neander verdensberømt og den regnes for å være hans mestersalme. Vi finner salmen gjengitt i alle verdens evangeliske salmebøker.

Lover den Herre
som allting så vel for deg lager,
Han som deg helbred forunner
og vennlig ledsager,
Han som fra nød
Favner deg ømt i sitt skjød,
Gjemmer for sorger og plager.

Landstads reviderte salmebok 157, str 3

2. Alt ditt håp til Gud du feste.

Gud gir oss alt av nåde. Han beskytter oss med sin kjærlige hånd og er med oss gjennom hele livet inntil dødens bud oss en dag når.

Gir han ikke alt av nåde,
står oss bi til solefall?
Kjærlighet vil hos oss råde,
som et kraftig fossefall.
Luft og jord , alt som gror,
med Guds gunst gir mat på bord.

Salmebloggeren 2013, str 3

Kjærlighets-motivet:

Gud viser sin kjærlighet mot oss ved at Jesus døde for våre synder (Store profet med den himmelske lære) og ved at han har omsorg for oss i alle ting (Alt ditt håp til Gud du feste og Lover den Herre, den mektige konge, med ære).

1. Store profet med den himmelske lære.

Salmen er skrevet av Joachim Neander i 1679. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 327 med fire strofer. Melodien er ved Johan Michael Müller fra 1918. I Metodistene Salmebok står salmen som nummer 68 med tre strofer.

Prest i all evighet, se hvor jeg stunder,
fylt av den brennende lengsel, til deg,
når jeg ser inn i din kjærlighets under:
Du ville være et offer for meg.
Du er min talsmannn hos Faderen hjemme,
aldri du kan meg, din eiendom, glemme.

Norsk Salmebok 327, str 2

2. Alt ditt håp til Gud du feste.

Salmen er skrevet av den tyske presten og salmedikteren Joachim Neander i 1679. Den ble oversatt til engelsk av Catherine Winkworth i 1863 med tittelen All my hope is grounded surely. I original heter salmen Meine Hoffnung stehet feste. Salmen er fritt gjendiktet og oversatt til norsk av Salmebloggeren i 2013.

Alt ditt håp til Gud du feste,
han som lever og er til.
Sørger for deg til det beste,
og i nøden hjelpe vil.
Bare han, trøste kan,
hjertefred ved hvilens vann.

Salmebloggeren 2013, str 1

3. Lover den Herre, den mektige konge, med ære.

Dette er en kjent salme skrevet av den tyske salmedikteren Joachim Neander i 1679. Vi finner salmen med fem strofer som nummer 157 i Landstads reviderte salmebok (LR). Her står den plassert under «Nyårsdag». Salmen står også som nummer 128 i Nynorsk Salmebok og på nynorsk som nummer 302 i Norsk Salmebok (NoS). På nynorsk heter salmen Lova vår Herre, den mektige kongen med æra. I NoS finner vi den på bokmål på nummer 301 med tittelen Lovsyng vår Herre, den mektige kongen med ære.

Lover den Herre
som allting så herlig regjerer,
Han som deg løfter
som ørnen på vinger og bærer,
Lader deg få
Mer enn du kunne forstå,
Bedre enn hjertet begjærer!

Landstads reviderte salmebok 157, str 2