Thomas Kingo

Om den danske presten, salmedikteren og salmebokutgiveren Thomas Kingo

Thomas Kingo ble født 15. desember 1634 i Slangerup i Danmark. Da Kingo var ferdig utdannet ved Universitetet i København, var han først huslærer fra 1658-1661. Fra 1661-1668 var han kapellan i Kirkehelsinge før han i 1668 ble sogneprest i Slangerup. Thomas Kingo ble utnevnt til biskop i Odense på Fyn og denne stillingen hadde han fra 1677-1703. Han døde i Odense 14. oktober 1703, nær 69 år gammel.

Kingo var både dikter og komponist. Han har satt melodi til flere av sine salmer. Det er likevel som salmedikter han kommer til å bli lengst husket. I året 1674 utga han sittAandelige Sjunge-Koor I. Andre del av dette salmeverket kom i 1681. Det var Aandelige Sjunge-Koor II. I året 1683 fikk han av kongen i oppgave å utarbeide en ny danske salmebok. Første delen av denne salmeboken var Vinterparten som forelå i 1689. Men arbeidet ble stoppet og overlatt til en kommisjon. Som plaster på såret fikk Kingo trykke den med enerett i 10 år. Salmeboken var ferdig i 1699 og ble kalt for Kingos Salmebog. Den inneholdt 297 salmer. Kingo hadde selv forfattet 86 av dem. Samtidig med salmeboken forelå det også en koralbok som var utarbeidet av Kingo.

Kingo hadde også en klar akademisk løpebane. Han ble cand. theol. i 1658 og tok sin magistergard 1669. Og i 1681 ble han dr. theol. I tillegg til dette mottok han også en ærestittel. Kingo ble adlet i 1679.

Oversikt over salmer fra Thomas Kingo: