Vår Fader som i himlen er

Vår Fader som i himlen er.

Salmen er skrevet av Matias Skard i 1903 og vi finner den i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 404. Nynorsk Salmebok har en salme som nummer 399 med samme tittel, men denne salmen er skrevet av Bernt Støylen. Salmen til Matias Skard står plassert under 5. søndag etter påske. Vi finner 14 originale salmer av Matias Skard i Nynorsk Salmebok og 17 oversatte salmer av ham. I Norsk Salmebok er de tilsvarende tallene 10 og 2.

Vi siterer strofe en (LR):

Vår Fader som i himlen er,
I Jesu namn me koma her
Og på hans verdskyld byggja;
Gjer rett oss små, so bøni finn
Til faderhjarta vegen inn
Med barnleg tru og tryggja!

Hos Landstad finner vi salmen sitert med 8 strofer. Den tar utgangspunkt i «Fader vår» slik vi finner bønnen gjengitt i evangeliene. Også en av tekstene for denne søndagen handler om bønnen. Mens første strofen bygger på innledningsordene «Fader vår», tar strofe to utgangspunkt i bønnen: «La ditt navn holdes hellig».

Vi siterer strofe to (LR):

Ditt namn lat helgast, so din pris
Me kunnig gjer på verdig vis,
Alt ureint ut lat brennast!
Di æra med ditt dyre ord
Gå sigergang i kring um jord,
So hjarto til deg vendast!

Vi finner Jesu egen bønn gjengitt mange steder i Det Nye Testamentet i Bibelen. Og ordlyden er også blitt litt forandret opp gjennom tidene. Den utgaven som kanskje ligger nærmest dagens salmetekst, finner vi i nynorskutgaven av Bibelen fra 1938: «Fader vår, du som er i himmelen! Lat namnet ditt helgast; lat riket ditt koma; lat viljen din råda på jordi so som i himmelen; gjev oss i dag vårt daglege brød; og forlat oss vår skuld, som me og forlet våre skuldmenn; og før oss ikkje ut i freisting; men frels oss frå det vonde. For riket er ditt, og makti og æra i all æve. Amen.» (Matt 6, 9b-13).

Vi siterer strofe tre (LR):

Lat rett ditt rike koma ned
Til oss med liv og ljos og fred
Og vent ibland oss bløma!
Din kjærleik fylle kvart eit brjost,
So livet her vert rikt og ljost,
Som dine det kann søma!

Salmen ble første gang publisert i samlingen «55 Salmar». Senere ble salmen tatt med i Landstads reviderte salmebok i 1920 hvor alle av de opprinnelige 8 strofene er tatt med. Skard er ellers representert med 11 originale og 2 oversatte salmer i Landstads reviderte salmebok.

Vi siterer strofe fire (LR):

Og lat din vilje verta gjord
Som i din himmel so på jord!
Lær oss den bøni svære,
So vljen din vert viljen vår,
Og me kann lyda glade når
Du byder, Fader kjære!

I «Fader vår» ber vi om at Guds vilje må skje. Det er en bønn etter Guds hjerte. Gud har lovet at han skal høre en bønn som bes i Jesu navn. Det er ikke de mange og flotte ordene det kommer an på. Det finner vi i innledningen til «Fader vår» i Matt. 6, 6-8: «Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.»

Vi siterer strofe fem (LR):

Gjev oss for kvar ein dag som gjeng,
Det som til dagleg brød me treng,
Lat næringssorg oss spara!
Gjer fatig broder rett oss kjær,
Til glade gjevarar oss gjer,
For gjerugskap oss vara!

Salmedikteren, skolemannen og bibeloversetteren Matias Skard var født på gården Skard i Øyer 28. mai 1846. Han ble student i 1868 og begynte å studere teologi. Men han brøt av studiene og gikk inn i folkehøgskolearbeidet på Vonheim i Østre Gausdal. Her arbeidet han i mange år sammen med Christopher Bruun som lærer. Fra 1884-1890 var Matias Skard styrer ved Vonheim. Men da skolen ble lagt ned, var han fra 1892 lærer ved Levanger seminar. Fra 1901 var Matias Skard skoledirektør i Kristiansand til han tok avskjed i 1921. De siste leveårene bodde Skard i Stabekk i Østre Bærum. Han døde under et besøk i hjembygden sin i Øyer i Gudbrandsdalen 28. juli 1927 og her ligger han også begravet.

Vi siterer strofe seks (LR):

Forlat vår skuld, og lat oss få
Tilgjevings ande, so me må
Vår broder aldri hata!
Men at me alltid kvar og ein
Som heve gjort oss harm og mein,
Av hjartans grunn forlata!

Som skolemann har Matias Skard gjort mye for utviklingen av folkehøgskolen. Men både i sitt skolesyn og i sin kristendomsforståelse var han sterkt påvirket av Grundtvig. Skard er kjent for å ha skrevet en rekke lærerbøker i psykologi og pedagogikk. Som filolog har han også utført et stort arbeid. Han oversatt evangeliene etter Markus og Lukas, Apostelgjerningene og tre av brevene i Det Nye Testamentet til nynorsk. Skard var i tillegg en av de første embetsmenne her i landet som benyttet nynorsk i sin offentlige virksomhet.

Vi siterer strofe sju (LR):

Send aldri freisting soleis på,
At krafti di ei klårleg må
I all vår vanmakt sannast!
Og kjem det prøvings tid, må du
Oss halda uppe, so i tru
Me mogna må og mannast!

Skard var en fremragende salmedikter som fikk mye å si for nynorsk salmesang i Norge. Han er en av våre fremste nynorske salmediktere sammen med Blix, Hovden og Støylen, skriver Aanestad om han. Matias Skard har ellers oversatt en rekke gamle salmer til nynorsk og han skrev også sine egne salmer. Et av kjennetegnene for salmene hans er lovsangen. Det er nok å nevne salmetitler som «Lovsong skal all heimen kveda» og «Opp, Guds folk, lat songen ljoma». Det er tatt med en original og fire oversatte salmer av ham i Norsk Salmebok (2013).

Vi siterer strofe åtte (LR):

Den vonde og hans heile her,
Med alt som vondt å nemna er,
Du nådig frå oss vende!
For ditt er riket, makti di
Og æra gjenom ævleg tid
Forutan mål og ende.

Kilder:

Landstads reviderte salmebok (1960)

Ivar Holsvik (1950), s. 150-152
P. E. Rynning (1967), s. 357
Tobias Salmelid (1997), s. 359
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 916-918

Matias Skard på Wikipedia
Matias Skard på Store norske leksikon
Matias Skard på Den frie norske salmesiden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *