Fortell det gamle budskap

Fortell det gamle budskap.

Dette er en salme skrevet av Catherine Hankey i 1866. Vi finner den i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 884. Her heter salmen Si mig det gamle budskap og den var plassert under ”Åndelige sanger for hjemmet”. Den er sitert med seks strofer. Vi finner den også i Nynorsk Salmebok som nummer 910. I Sangboken (SaB) står den som nummer 8 plassert under ”Åpning”.

Vi siterer strofe en (SaB):

Fortell det gamle budskap,
Det beste som jeg vet,
Om Jesu makt og nåde,
Om Jesu kjærlighet!

Salmen ble oversatt til norsk i 1886 og publisert i Sange paa Veien. Sangboken bygger på denne versjonen. Det finnes også en annen oversettelse utført av J. C. Brandt. Landstads reviderte salmebok og Nynorsk Salmebok bygger på den utgaven.

Vi siterer strofe en (LR):

Si mig det gamle budskap,
Det beste som jeg vet,
Om Jesus og hans ære
Og om hans kjærlighet!

Salmen bygger på et dikt som Catherine skrev under en lengre sykdomsperiode. Den ble skrevet i to deler, hver på 50 strofer. Første del av dette verket heter The Story Wanted mens tittelen på den andre delen er The Story Told. Diktverket handler om Jesu liv. Første delen danner utgangspunktet for hymnen ”Tell me the old, old story”, mens salmen ”I love to tell the story” er hentet fra The Story Told.

Vi siterer strofe to (SaB):

Fortell det ganske enkelt
Som til et lite barn!
For jeg er trett og såret,
Omspent av syndens garn.

På engelsk finner vi ofte to og to strofer slått sammen. I tillegg er det skrevet et refreng til den. Det var Layman W. Howard Doane som utførte dette. Han satte også melodi til verket. Men dette er ikke originalt. Arabella Catherine Hankey hadde selv satt en melodi til salmen og den var opprinnelig skrevet i fire verselinjer og ikke åtte.

Vi siterer strofe to (engelsk):

Tell me the old, old story of unseen things above,
Of Jesus and His glory, of Jesus and His love.
Tell me the story simply, as to a little child,
For I am weak and weary, and helpless and defiled.

Som vi ser er de norske oversettelsene ganske forskjellige i forhold til den engelske teksten. Begge utgavene har fått med ”det gamle budskap”. Landstads reviderte har både ”Om Jesus og hans ære / Og om hans kjærlighet!”, mens Sangboken bare har tatt med Jesu kjærlighet fra originalteksten og skrevet om resten i strofe en: «Om Jesu makt og nåde / Om Jesu kjærlighet!”. Når det gjelder strofe to, er imidlertid avvikene enda større.

Vi siterer strofe to (LR):

Si mig det kun så simpelt
Som barn på fire år,
For jeg er syk og såret
Og lite kun formår.

Sangboken følger originalen i de to første verselinjene. Men det gjør ikke Landstads reviderte salmebok. Her er ”as to a little child” blitt til ”som barn på fire år”. Det er nok hensynet til enderimet i fjerde verselinje som har veiet tyngst her. Landstad har følgende: ”Og lite kun formår”. Salmeboken har tatt med henvisningen til Arabella Catherine Hankey’ s sykdom ved at den har oversatt ”For I am weak and weary” med ”For jeg er syk og såret”. Det har ikke Sangboken gjort. Her er teksten åndeliggjort: ”For jeg er trett og såret / Omspent av syndens garn”.

En mer passende oversettelse kunne være:

Fortell det ganske enkelt
som til et lite barn.
For jeg er syk og sliten,
og hjelpeløs, som skarn.

Arabella Catherine Hankey ble født i Clapham i England 12. januar 1834. Hennes far var bankmann og medeier av et større bankfirma i London. Han tilhørte en anglikansk menighet som ofte omtales som ”The Clapham Sect”. Også Catherine, eller Kate som hun ofte ble kalt av venner, tilhørte denne menigheten. Allerede som skolepike startet hun opp sammen med sin eldre søster en søndagsskole i Croydon, skriver Aanestad. Og dette skulle bli en livslang tjeneste for Kate. Flere av dem hun hadde i søndagsskolen, holdt hun kontakt med til hun ble gammel. Arabella Catherine Hankey døde i London 9. mai 1911, 77 år gammel.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Fortell meg det så langsomt
At det kan trenge inn,
Det budskap om forløsning,
Dypt inn i sjel og sinn.

Da Kate var vel 30 år ble hun alvorlig syk. Legene sa at hun trengte et år med sengeleie. Hun fikk ikke lov til å undervise bibelklassene de nærmeste 12 månedene. Det var under dette lange sykeleiet at hun skrev diktet som har gjort hennes navn kjent over hele den kristne verden. Første delen ble skrevet ved begynnelsen av sykdomsperioden. Aanestad oppgir datoen til å være 29. januar 1866. Andre delen ble skrevet 10 måneder senere. Da følte Kate seg sterkt nok til å forlate sin sykeseng. Hun tok opp arbeidet i søndagskolen igjen og fortalte budskapet om Jesus ”og om hans kjærlighet!”

Vi siterer strofe fire (SaB):

Fortell det riktig ofte,
Jeg glemmer lett igjen!
For morgendoggens friskhet
Ved middagstid svant hen.

Menigheten i Clapham i London var opptatt av misjonsarbeid i tillegg til at den viste et sterkt sosialt engasjement. Dette ga seg bl. a. utslag i arbeid for fengselsreformer, utdannelse for barn og i utvidelse av utenlandsk misjonsarbeid. Kate satte ideene ut i livet gjennom sitt søndagskolearbeid for barn og fattige fabrikkjenter i London. Hun reiste også til Sør-Afrika som sykepleier for å støtte sin brors misjonsvirksomhet. Og i tillegg var hun forfatter. Fra 1866-1879 ga Arabella Catherine Hankey ut tre samlinger med sanger og salmer. Og en del av disse ble også populære i søndagskoler og misjonsforeninger. All inntekt fra hennes diktning ble gitt til misjonen. På sine eldre dager kunne Kate ikke lengre undervise i søndagsskolen. Da tok hun opp kristent arbeid blant fanger som satt fengslet.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Fortell det jevnt og stille,
Men legg dog alvor til.
Husk på jeg er en synder
Som Jesus frelse vil!

Noe av kjennetegnet ved den kristne menighet er dens sanger og salmer. Forkynnelse av det glade budskap har gått hånd i hånd med lovprisning til ham som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det gamle budskap er stadig utgangspunkt for nye sanger. Mange er blitt frelst gjennom sang. Sangen var sentral i den første kristne menigheten: ”De sang og lovpriste Gud og var godt likt i hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.” (Apg 2, 47). Og tonene som blir påbegynt her nede på denne siden av døden, skal fortsette like inn i evigheten. Det gamle budskap skal bli til en ny sang: ”De sang en ny sang: Verdig er du til å ta imot boken og bryte seglene på den. For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner.” (Åp 5, 9).

Vi siterer strofe seks (SaB):

Når så den nye verden
Frem stiger med sin fred,
For siste gang fortell meg
Om Jesu kjærlighet!

Kilder:

Bibelen (2005)

Sangboken (1983)
Landstads reviderte salmebok (1970)

Harald S. Dehlin (1960), s. 129-131
Tobias Salmelid (1997), s. 113, 148
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 643, 834-835

Arabella Catherine Hankey på Wikipedia
Arabella Catherine Hankey på Cyberhymnal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *