Å Gud, vår hjelp, i fordums tid

Å Gud, vår hjelp, i fordums tid.

Salmen er skrevet av den engelske presten og salmedikteren Isaac Watts i 1719 og vi finner den i Sangboken fra 1983 på nynorsk som nummer 391 og på bokmål som nummer 392. Nynorskversjonen er oversatt av Johannes Gausdal i 1922 og er på fem strofer, mens bokmålsutgaven er på seks strofer og er oversatt av Per Lønning i 1968. Tittelen på denne siste salmeteksten er O Gud, vårt vern i farne år. Vår oversettelse (LeH) er en fornorsket utgave av en dansk versjon i Hjemlandstoner.

Vi siterer strofe en (LeH):

Å Gud, vår hjelp, i fordums tid,
vårt håp på veien frem,
vår tilflukt i hver storm og strid,
i evighet vårt hjem.

Isaac Watts regnes som den engelske salmediktingens far og vi finner også en rekke salmer av ham både i norske, svenske og danske sang- og salmebøker. Den danske sangboken Hjemlandstoner gjengir salmen vår som O Gud, vor hjælp, i fordums tid. Vi finner den som nummer 32 med fem strofer under temaet ”Guds skabermagt og omsorg”. Den er oversatt av den danske presten Niels Frederik Lykkegaard Nielsen, men det er ikke oppgitt noe årstall. Originaltittelen på engelsk er O God, our help in ages past og salmen blir av mange holdt for å være en av Isaac Watts fineste salmer. Den ble blant annet spilt før skipet Titanic gikk ned i Atlanterhavet i 1912. På svensk heter den O Gud, vår hjälp i gångna år.

Vi siterer strofe to (LeH):

I skyggen av din trone lot
du dine fromme bo,
din sterke arm oss giver mot
og sikkerhet og ro.

Isaac Watts ble født 17. juli 1674 i Southampton i England. Faren var vever og kostskoleforstander, men han satt fengslet for sin tro da Isaac kom til verden. I England kaltes de som ikke aksepterte den anglikanske kirkes tro for nonkonformister og Isaac Watts foreldre var dissentere. Faren ble på nytt fengslet i 1683 og etter endt soning måtte Isaacs far gå under jorden i London. Men det et er sagt om sønnen hans at han ble undervist i latin da han var fire år, i gresk da han var ni, i fransk da han var ti og i hebraisk da han var tretten år gammel.

Vi siterer strofe tre (LeH):

Som før alt skaptes på ditt bud
og fikk beredt sitt sted,
du er den samme, store Gud
nå og i evighet.

Guttens begavelse førte til at rektor ved den høyere skolen i Southampton gjerne ville hjelpe ham videre. Og en lege i byen ville finansiere videre studier hvis Watts ville bli prest i den anglikanske kirken. Men gutten avslo dette og i stedet begynte han på Thomas Rowes Akademi i London. Dette var dissenternes alternativ til de statskirkelige universitetene. I 1694 reiste Isaac Watts hjem, men han følte seg ikke moden til noen prestegjerning enda. Det var på denne tiden han begynte å skrive salmer. Mens han var hjemme, leverte han en salme til hver søndag. Isaac Watts skrev de fleste salmene til Hymns and Spiritual Songs og de ble publisert i 1707-1709. To år senere, i 1696, ble Watts huslærer hos Sir John Hartopp i Stoke Nevington i London. Watts fortsatte sine egne studier, men ble rammet av en febersykdom som med årene ble kronisk. I 1712 blev Watts rammet av et nytt voldsomt feberanfall og etter dette ble han invalid for resten av livet sitt.

Vi siterer strofe fire (LeH):

På dødens bud, i tidens strøm
kom alle mann til kort,
de flyr, forglemte som en drøm,
som svant med natten bort.

Selv om Watts helsemessig var en knekt mann, utfoldet han et betydelig og omfangsrikt pedagogisk, filosofisk og religiøst forfatterskap. Han ble utnevnt til æresdoktor i teologi ved universitetet i Edinburgh for sitt litterære arbeid. Watts døde 25. november 1748, 74 år gammel. Etter eget ønske ble han begravet på dissenterkirkegården i Bunhill Fields. Hans monument er plassert i Westminster Abbey, den største ære en engelskmann kan få.

Vi siterer strofe fem (LeH):

O Gud, vår hjelp i fordums tid,
vårt håp på veien frem,
vær du vårt vern i livslang strid,
i evighet vårt hjem!

Hymnen O God, Our Help in Ages Past ble sunget under begravelsen til kong Edward VII og til den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill i St. Paul’s Cathedral i London i 1965. Salmen rangeres ofte som nummer to etter kongesangen i England. Den er blitt kalt The Church’s National Anthem og har samme betydning i den engelsk-språklige verden som Ein feste Burg ist unser Gott (“Vår Gud han er så fast en borg”) i den lutherske-tyskspråklige del av verden. Vi finner hymnen som nummer 757 i Norsk Salmebok og Isaac Watts er representert med tre salmer der. Den danske salmeboken har også tre salmer av Isaac Watts.

Vi siterer siste strofen på engelsk:

Our God, our help in ages past,
Our hope for years to come,
Be Thou our guard while troubles last,
And our eternal home.

Kilder:

Sangboken (1983)
Hjemlandstoner (1984)
Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 428
Tobias Salmelid (1997), s. 444
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1102-1105
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1189-1190

Isaac Watts på Wikipedia
Isaac Watts på CyberHymnal