Herlighetens Gud

Herlighetens Gud ble et sendebud.

Dette er en salme skrevet av den tyske presten, salmedikteren og komponisten Johann Anastasius Freylinghausen i 1704. Salmen er oversatt til dansk av Hans Adolph Brorson i 1734 og finnes i Dansk Salmebog som nummer 601. Den er sitert med 6 strofer.

Vi siterer strofe en:

Herlighetens Gud
ble et sendebud,
ville i vårt kjød seg klede,
oss å trøste og å glede,
fri av nøden ut,
herlighetens Gud.

Johann Anastasius Freylinghausen ble født i Gandersheim i Tyskland 2. desember 1670. Han skulle bli en av de mest innflytelsesrike teologer i den pietistiske Halle-skolen. Han var August Hermann Franckes elev og etterfølger. Freylinghausen ble den andre direktøren for Francke-stiftelsen. I Halle ble han vunnet for pietismen gjennom August Hermann Francke som også kom til å bli hans svigerfar. Fra 1695 var han vikar og hjelpeprest for August Hermann Francke og ikke før i 1715 fikk han seg en offentlig stilling. Da Francke døde i 1727, ble Freylinghausen hans etterfølger som direktør for Pedagogiet og Waisenhuset. Samme år ble han tilsatt som sogneprest i St. Ulrich-kirken i Halle. Johann Anastasius Freylinghausen døde i Halle 12. februar 1739.

Vi siterer strofe to:

Store seiershelt!
Du slo opp ditt telt
her blant oss på jorderige,
synd og Satan å bekrige,
du dro selv i felt,
store seiershelt!

Freylinghausens betydning ligger, ved siden av den rent administrative kapasitet, spesielt på området hymnologi. Han skrev 44 åndelige sanger, men ga ut flere store samlinger. Hans Geistreiches Gesangbuch med 1500 eldre og nyere åndelige sanger ble viden om kjent som Freylinghausensche Gesangbuch. Siden den første utgivelsen i 1704, kom det flere utgaver med korte mellomrom. De ble svært innflytelsesrike for en hel generasjon av sangbøker. I denne sangboken ble fire åndelige sanger av Breithaupt publisert. Hans Grundlegung der Theologie er mye lest og er siden 1744 kommet ut i fjorten opplag. Johann Anastasius Freylinghausen er begravet i familiegraven etter August Hermann Francke.

Vi siterer strofer tre:

Ta meg ganske inn,
at min sjel og sinn
i din kjærlighet må smelte,
all min trengsel på deg velte,
sjelen til deg bind,
ta meg ganske inn!

Johann Anastasius Freylinghausen var ikke bare prest og en av pietismens betydeligste salmediktere. Han er også kjent som komponist. Freylinghausen utga koralboken ”De hallenske melodier” som ble svært populær. Flere av hans melodier finnes i Norsk Koralbok. I Norsk Salmebok har han skrevet melodien til ”Jesus, styr du mine tanker” (NoS 601) og til ”Evighetens morgenglans” (NoS 776). Den danske salmeboken har 24 melodier etter Johann Anastasius Freylinghausen.

Vi siterer strofe fire:

Styr mitt onde sinn,
som av verdens vind
lader seg så lett omdrive,
la det alltid hos deg blive!
Jeg er selv så blind,
styr mitt onde sinn.

Freylinghausen ”var en overmåte stillfarende, beskjeden og ydmyk kristen, men eide også mot til å si fra når det trengtes. Også som predikant var han fremragende”, skriver Aanestad om ham. Det samme skriver en tysk kilde om Freylinghausen. Han hadde en ”uselvisk og ydmyk personlighet”. Han var trofast i den gjerning han ble ført inn i. Da August Hermann Francke kalte ham til Halle som sin ”høyre hånd” i 1695, virket han ulønnet i denne stillingen i hele 20 år. Han minner mye om Bibelens Rut. Hennes svigermor, No’omi, er fra Betlehem i Juda og stammer fra patriarken Jakob. På grunn av hungersnød, utvandrer No’omi sammen med sin mann til Moab. Mannen dør etter kort tid. Hennes to sønner gifter seg med moabittiske kvinner, men de dør barnløse. No’omi begir seg til sine hjemtrakter og ber sin svigerdatter om å være igjen. Men Rut ber henne pent om å få følge med: «Men Rut svarte: «Du skal ikke overtale meg til å skille lag med deg og dra hjem igjen. For dit du går, vil jeg gå, og der du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.  Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden om noe annet enn døden skiller meg fra deg!» Da No’omi så at hun var fast bestemt på å følge henne, sa hun ikke mer til henne.» (Rut 1, 16-18).  

Vi siterer strofe fem:

Hold meg ved din hånd,
før meg ved din Ånd,
la ham lære meg å bede,
meg på sannhets veie lede
uti nådens bånd,
hold meg ved din hånd!

I Dansk Salmebog er salmen ”Herlighetens Gud” plassert under ”Kristenlivet – Kristi etterfølgelse”. Det er en salme om vandringen som en kristen på denne jorden. Her er det en kamp både mot den vonde, syndige naturen og mot den vonde selv, fristeren Satan. Men Kristus har vunnet over djevelen og alt hans vesen. Han ble født inn i denne verden og ble den store seierherre som: ”Ville i vårt kjød seg klede / oss å trøste og å glede / fri av nøden ut / herlighetens Gud.” Også gjennom døden vil han gå med meg til jeg står frelst hjemme hos Gud.

Vi siterer strofe seks:

Når jeg reise skal
gjennom dødens dal,
la ditt blod min strid forsøte,
og bered meg selv å møte
i din himmel sal,
når jeg reise skal!

Kilder:

Tobias Salmelid (1997), s. 118
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 678
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 56

Danske Salmebog Online
Johann Anastasius Freylinghausen på Wikipedia
Johann Anastasius Freylinghausen på Cyberhymnal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *