Alt ditt håp til Gud du feste

Alt ditt håp til Gud du feste.

Salmen er skrevet av den tyske presten og salmedikteren Joachim Neander i 1679. Den ble oversatt til engelsk av Catherine Winkworth i 1863 med tittelen All my hope is grounded surely. I original heter salmen Meine Hoffnung stehet feste. Salmen er fritt gjendiktet og oversatt til norsk av Salmebloggeren (LeH) i 2013.

Vi siterer strofe en (LeH):

Alt ditt håp til Gud du feste,
han som lever og er til.
Sørger for deg til det beste,
og i nøden hjelpe vil.
Bare han, trøste kan,
hjertefred ved hvilens vann.

Salmen Meine Hoffnung stehet feste ble første gang publisert i verket «A und Ω. Joachimi Neandri Glaub- und Liebesübung: auffgemuntert durch einfältige Bundes Lieder und Danck-Psalmen» med melodien «Der nach dem Essen Danckende». Salmen bygger blant annet på et avsnitt fra 1. Tim 6, 17: «Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det.» Salmen var opprinnelig på fem strofer.

Vi siterer strofe to (LeH):

Si meg kan du stole, høre,
på det jordens barn så lind?
Hvem kan sterke slott oppføre
som vil stå i storm og vind?
Tidens tann, alle mann
bare Gud kan holde stand.

Selv om Joachim Neander henviser til 1. Tim 6, 17 som bibelsk preferanse til salmen, er det også naturlig å referere til Salme 37: «Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg alt ditt hjerte ber om! Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.» (Salme 37, 4-5). Gud er vår gode far som gir oss alt det vi trenger i alle forhold.

Vi siterer strofe tre (LeH):

Gir han ikke alt av nåde,
står oss bi til solefall?
Kjærlighet vil hos oss råde,
som et kraftig fossefall.
Luft og jord , alt som gror,
med Guds gunst gir mat på bord.

I 1670 kom Joachim Neander under innflyelse av den reformerte predikanten Theodore Undereyck som skaffet ham arbeid som lærer hos en kjøpmmannsfamile i Frankfurt. Her ble han også kjent med den pietistiske teologen og læreren Philip Jackob Spener. Joachim Neander ble i 1674 rektor for en reformert latinskole i Düsseldorf. Düsseldorf. Ved siden av dette holdt han også private religiøse oppbyggelsesmøter som etter hvert møtte kraftig motstand. Neander fikk prekenforbud og ble truet med å miste sin stilling om ikke samlingene opphørte. Det var på denne tiden at han la ut på sine lange vandringer til dalen som siden fikk navnet Neanderthal og flere av hans salmer ble til her i Düsseldorf. Men i 1679 vendte han tilbake til Bremen hvor han fikk en midre stilling som hjelpeprest. En plutselig sykdom førte imidlertid til at han døde allerede i 1680, bare 30 år gammel.

Vi siterer strofe fire (LeH):

Store Gud og Far, min Skaper.
takk at du din Sønn har sendt.
Nådens dør du her opplater,
blidt ditt åsyn til meg vendt.
Gud all makt, har du sagt,
stor i velde og i prakt.

Kilder:

Bibelen (2005)

Tobias Salmelid (1997), s. 285-286
Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 474-476

Joachim Neander på Wikipedia
Joachim Neander på engelske NetHymnal