Vil du møte meg i himlen

Vil du møte meg i himlen.

Sangen er skrevet av den amerikanske komponisten, salmeforfatteren og sangevangelisten Phillip Bliss i 1874, to år før han omkom under tragiske omstendigheter. Vi finner den i Sangboken fra 1962 som nummer 140 med to strofer, pluss refreng. Sangen er fritt oversatt eller gjendiktet av Marius Giverholt i 1884. Den engelske originaltittelen er Will you meet me at the fountain. Salmen er opprinnelig på tre strofer.

Vi siterer strofe en (SaB):

Vil du møte meg i himlen,
I den hvite skare der?
Vil du møte meg for tronen,
Salig hos min Jesus kjær?
Mange kjære jeg der inne
Møte vil fra striden her.
Skal jeg deg iblant dem finne
Når jeg Lammets åsyn ser?

Salmens bakgrunn kommer best frem i den engelske teksten: Will you meet me at the fountain? Det var en stor industriutstilling i Chicago og «The Fountain» var stedet hvor alle avtalte å møte sine venner. Phillip Bliss hadde også fått med seg dette og brukte det som bakgrunn for sin kjente salme. Den ble siden benyttet av Ira Sankey i hans møtekampanjer. Sangboken har plassert sangen under overskriften «Innbydelse til Kristus». Men det er også en sang om himmelen. Det er nok det Bliss har i tankene når han skriver om fontenen. Frelsesarmeen har floden i stedet for himlen i sin oversettelse: «Vil du møte meg ved floden / Skinnende som klar krystall / I Guds underskjønne Eden / Der de frelste møtes skal.»

Vi siterer refrenget (SaB):

Ja, vi sees skal i himlen,
Jesus jeg ei slippe kan.
Jeg vil møte deg for tronen,
Evig i Guds Kanaan.

Bliss og hans kone døde i en tragisk togulykke etter at en bro som toget passerte kollapset. Toget falt ned i et stort juv og tok fyr. Phillip overlevde ved at han klarte å komme seg ut av et vindu, men i forsøket på å redde ut sin kone fra den brennende togvognen, ble han flammenes rov og omkom på stedet. Restene av de forkullede legemene fra katastrofen i Ashtabula ble plassert i en stor fellesgrav i Ashtabula Cemetery. Et minnesmerke over Bliss ble også reist på kirkegården i Rome i Pennsylvania. Kvelden før den forferdelige jernbaneulykke ved Ashtabula, sa Phillip Paul Bliss til forsamlingen han talte til: «I may not pass this way again». Og så sang han en solosang: I’m Going Home Tomorrow. Det var som om han talte profetisk om sin egen bortgang. Han døde i Ashtabula i Ohio 29. desember 1876, 38 år gammel.

Vi siterer strofe to (SaB):

Vil du møte meg i himlen
Og bli fast i Jesu tro,
Så vi aldri mer skal skilles,
Men hos Gud få evig bo?
Skal jeg se deg kronen bære,
Skal vi høre englers sang
Og for evig sammen være
Hjemme hos vår Gud engang?

Kilder:

Sangboken (1962)

P. E. Rynning (1967), s. 336
Tobias Salmelid (1979), s. 35
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 237-240
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 542

Phillip Paul Bliss på Cyberhymnal

Av høyheten opprunnet er

Av høyheten opprunnet er.

Salmen er skrevet av Philipp Nicolai i 1599 og oversatt til dansk av H. C. Stehn rundt år 1600 og videre bearbeidet på norsk av Magnus Brostrup Landstad og tatt inn i hans salmebok i 1871. Vi finner ellers salmen på bokmål i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 119 med fem strofer og i Norsk Salmebok på nynorsk som nummer 89 med fire strofer. Salmen ble oversatt til nynorsk av Elis Blix i 1870 med tittelen Ei morgonstjerne klår og fin. Vi siterer salmen i en meget svakt modernisert utgave.

Vi siterer strofe en (LR):

Av høyheten opprunnet er
En morgenstjerne klar og skjær
Av sannhet og av nåde:
Du Isais skudd og Davids kvist,
Mitt hjertes brudgom, Jesus Krist,
Meg fryder overmåde.
Liflig, Vennlig,
Mild og kjærlig, Stor og herlig,
Nåderike,
For ditt lys all natt skal vike!

Originalen heter Wie schön leuchtet der Morgenstern. Og morgenstjernen brukes ofte som et bilde på Jesus slik som i Åp 22, 16: «Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vidne dette for eder om menighetene; jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.» Salmen har ellers vært sunget lenge både i den danske og i den svenske kirken. På dansk finner vi blant annet salmen i Dansk Salmebog som nummer 106 med fem strofer. Tittelen på dansk er Af højheden oprunden er.

Vi siterer strofe to (LR):

Du klare edelstenen min,
La skinne i mitt hjerte inn
Din ild, din rene flamme!
Gud glede meg og give visst
Jeg være må en livsens kvist
Alt på ditt legems stamme!
Til deg Sårt jeg
Lenges komme, Himlens blomme!
Sukkk jeg sender,
Rekker mot deg begge hender!

På svensk finner vi salmen i flere utgaver. 1937 års psalmebok hadde salmen som nummer 32 med tittelen Hell morgonstjärna, mild och ren, mens den i 1986 års psalmbok heter Ljus av ljus, o morgonstjärna. Her står salmen som nummer 488. Fra gammelt av var salmen kjent som Du morgonstjärna mild och ren og mange i Sverige syntes de ikke hadde fått feiret riktig jul hvis de ikke hadde sunget nettopp denne salmen.

Vi siterer strofe tre (LR):

Min sjel i Gud da fryder seg
Når mildelig du ser til meg
Med miskunnhetens øye.
O Herre Krist, hvor du er god,
Ditt ord, din Ånd, ditt kjød og blod
Meg salighet tilføye!
Dra meg, Ta meg,
Gi meg arme, Nådens varme!
Jeg er bruden,
På ditt ord jeg kommer buden.

Salmen skiller seg ut som en av kristenhetens aller størte salmer. Det gjelder både dens innhold, form og melodi. Det er vel kanskje ikke så lett å se det i den norske versjonen av salmen, men det hører til sjeldenhetene at hele salmen er gjennomtrengd av bibelske bilder og lignelser.

Vi siterer strofe fire (LR):

Gud Fader, ære være deg!
Før verden var, du elsket meg
I ham, din Sønn, den kjære,
Og han har sendt meg salig bud,
At han er brudgom, jeg er brud –
O Herre Gud, for ære!
Oppad! Hjemad!
Himlens gleder Jeg tiltreder,
Snart han fører
Bruden hjem som ham tilhører!

Bakgrunnen for at salmen ble skrevet, er dødsfallet til en kjær elev av Philipp Nicolai. Forbokstavene i hvert begynnerord i de syv strofene danner et akrostikon eller skjult navn på den unge grev Wilhelm Ernst Graf Und Herr Zu Waldeck som døde under pesten i 1598, bare 14 år gammel. Også selve melodien er meget godt kjent og er blitt brukt i en rekke salmer og verdslige viser. Så populær var salmen og melodien at den ble benyttet til jul, så vel som til bryllup og til begravelser. Hos oss synges den i kirken mest i åpenbaringstiden, men Landstads reviderte salmebok har salmen plassert under «1. juledag».

Vi siterer strofe fem (LR):

Hvor hjerteglad er jeg da nu!
Mitt ett og alt er, Jesus, du,
Begynnelse og ende:
Meg vil du til din nådes pris
Opptage i ditt paradis,
Dit vil min gang jeg vende.
Amen! Amen!
Kom, min glede, Jeg er rede,
Dryg ei lenge!
All min hu ved deg la henge!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1979)

P. E. Rynning (1997), s. 307 og 352
Tobias Salmelid (1997), s. 288-289 og s. 357
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 492-495 og sp. 911-912
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 27

Hele salmen i original på tysk
Salmen på Danske Salmebog Online
Philipp Nicolai på CyberHymnal
Philipp Nicolai på Wikipedia