Å hvor salig å få vandre

Å, hvor salig å få vandre.

Dette er en kjent salme skrevet av Joël Blomqvist i 1876. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 858. Salmen står plassert under ”Det kristne håp” og den står sitert med fem strofer.

Vi siterer strofe en (NoS):

Å, hvor salig å få vandre
hjemad ved vår Faders hånd,
snart er endt vår ørkenvandring,
vi går inn i Kana’ans land.

Joël Blomqvist ble født i Stockholm i Sverige 15. november 1840. Faren var skredder, men sønnen utdannet seg til tapetserer. Som 19-åring fikk han seg arbeid i Uppsala. Senere virket han som organist og han begynte å reise som predikant i helgene. Joël Blomqvist skrev også sanger og på sine emissærrunder hadde han med seg et lite orgel som han spilte på. Han fikk snart ord på seg både som dyktig sanger, predikant og sangforfatter. Dette inspirerte ham også til å utgi det han hadde skrevet og komponert. Joël Blomqvist har ellers virket både som omreisende bokselger, organist og sangevangelist. I tillegg til dette har han skrevet sanger og komponert melodier. Joël Blomqvist døde i Kullerstad i Sverige 30. oktober 1930, nærmere 90 år gammel.

Vi siterer strofe to (NoS):

Her ved flodene i Babel
lett forstumme vil vår sang,
men vi venter bedre dager
i Jerusalem engang.

Salmen er oversatt til engelsk av Signe L. Bennett og Glen V. Wiberg. Årstall er ikke oppgitt, men Blomquist skrev salmen etter en melodi av Robert Lowry. Den var skrevet til hans egen salme Shall we gather at the river fra 1864. Av den grunn har man misforstått forfatterskapet og trodd at O how blest to be a pilgrim, som Blomquist salme heter på engelsk, også er skrevet av Lowry. Men det er altså ikke riktig. Salmen O how blest to be a pilgrim er den engelske oversettelsen av Å, hvor salig å få vandre eller O hur saligt att få vandra som den heter på svensk.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Intet mørke der skal være,
ingen tårer, ingen nød,
ingen synd og ingen plage,
ingen djevel, ingen død.

Joël Blomqvist har selv skrevet omkring 400 salmer og sanger og utgitt en rekke samlinger med sanger og melodier for kristen bruk. Han har blant annet publisert samlingene Sabbatscklockan I-II (1877-1878) og Fritidstoner I-III (1879-1882). I den svenske salmeboken fra 1986 er det tre salmer av ham, mens Lova Herren har hele 14 salmetekster av Joël Blomqvist. Vi finner bare en salme av ham i Norsk Salmebok. I Sangboken (1983) er Blomqvist representert med tre tekster.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Her vi skilles fra hverandre,
her er møye og fortred.
Men der i den gylne staden
snart vi møtes får i fred.

Salmen O hur saligt att få vandra er en pilegrimssang som Joël Blomqvist skrev med assistanse fra redaktør og sangforfatter Per Ollén. Den ble en kjenningsmelodi fra store deler av den svenske vekkelsesbevegelsen på 1800-tallet. Salmen finnes også som filmmusikk. Cyberhymnal nevner Heb 11, 13 som bakgrunn for salmen: «I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden.» Men det er kanskje like naturlig å sitere Åp 21, 4: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»

Vi siterer strofe fem (NoS):

Å, må ingen bli tilbake
under pilgrimsferden hjem!
Men vi alle der få møtes
og ei skilles mer igjen!

Slik står det i Åp 22, 1-7: «Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet. Kom, Herre Jesus! Engelen sa til meg: «Disse ordene er troverdige og sanne. Herren Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken.»»

Vi siterer også refrenget (NoS):

Herlig sangen der skal bruse,
sterk som lyden av en mektig flod:
Ære være Gud og Lammet
som oss kjøpte med sitt blod!

Kilder:

Bibelen (2005)
Norsk Salmebok (1984)

Tobias Salmelid (1997), s. 38 og 445
Lars Aanestad (1965), bd 1, sp. 253-255
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 98

O hur saligt att få vandra på YouTube
Joël Blomqvist på Cyberhymnal
Joël Blomqvist på Wikipedia