O hjertekjære Jesus Krist

O hjertekjære Jesus Krist.

Salmen er skrevet av den danske biskopen og salmedikteren Hans Poulsen Resen omkring 1640. Vi finner den i den danske salmeboken som nummer 204 med fem strofer. Den ble bearbeidet av Søren Jonæsøn 1693 og vi siterer salmen i en noe fornorsket versjon av Salmebloggeren (LeH) fra 2013. Melodien er ved Valentin Schumann fra 1539.

Vi siterer strofe en (LeH):

O hjertekjære Jesus Krist,
som frelste oss fra Satans list,
du som et fromt, uskyldig lam
led hjertets angst og verdens skam
og endelig ved korsets død
forløste meg fra evig nød!

Hans Poulsen Resen ble født i Resen ved Struer i nordvestlige Jylland 2. februar 1561. Han ble student i Viborg i 1581 og studerte først et par på Universitetet i København og deretter flere år ved utenlandske universiteter i Tyskland og Italia. Han avla magistergraden i Rostock og ble professor i filosofi ved Universitetet i København i 1591 og professor i teologi i 1597. Hans Poulsen Resen var biskop på Sjælland fra 1615-1638. Han døde 14. september 1638 og ligger begravet ved Vor Frue kirke i København.

Vi siterer strofe to (LeH):

La søteste Immanuel,
din død ei spilles på min sjel;
din dødskamp og ditt blodig sved
la komme meg til salighet;
og la ditt fengsels hårde bånd
fri meg av mine fienders hånd.

Hans Poulsen Resen har diktet eller oversatt omkring 15 salmer. På norsk finner vi salmene O kjære Herre Jesus Krist som blir regnet som Resens beste salme. I tillegg har vi en bearbeidet salme fra 1632 etter Johann Walters original fra 1552. Det er salmen Min største hjertens glede. Vi finner denne salmen i Norsk Salmebok som nummer 842 med syv strofer.

Vi siterer strofe tre (LeH):

La meg betenke all min tid
din død og takke deg med flid,
din dom og straff husvale meg,
at du meg frelste nådelig
fra synd, nød, død og Satan med
til himmerikes herlighet!

Det største arbeidet som Hans Poulsen Resen har uført er trolig en dansk oversettelse av Bibelen fra 1607. Den er kjent som den første oversettelsen direkte etter grunnspråkene på gresk og hebraisk. Selv om språket i denne oversettelsen var noe tungt i sin ordrette gjengivelse av originaltekstene, dannet den likevel i nesten 300 år grunnlaget for den dansk-norske bibeloversettelsen.

Vi siterer strofe fire (LeH):

Og når den time kommer da,
at sjelen skilles skal herfra,
da stå meg bi, o Jesus Krist,
og vokt meg vel fra Satans list,
at han med vold og alt sitt svik
ei noe skal formå mot meg!

Hans Poulsen Resen er også kjent som en stor teolog. Han har en betydelig karriere på Universitetet i København både som professor, dekanus og rektor og han har utøvet en vesentlig lærefunksjon i den danske kirken som biskop. Mest kjent er hans kamp mot kalvinismen som han betraktet som rasjonalisme og hans reformasjon av latinundervisningen, samt en nyutgivelse av Luthers katekisme.

Vi siterer strofe fem (LeH):

Jeg er din eiendom og arv,
du kjenner best min trang og tarv,
du har jo kjøpt meg med ditt blod,
som du på korset flyte lot;
derfor vil du ei slippe meg,
all min fortrøstning står til deg.

Kilder:

Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 737-738

Hans Poulsen Resen på Wikipedia
Hans Poulsen Resen på store norske
Hans Poulsen Resen på Danske Salmebog Online