Her veksler lys og skygge

Her veksler lys og skygge.

Salmen er skrevet av den danske presten og salmedikteren Theodor Wilhelm Oldenburg. Til overskrift på salmen satte han «Salme til Kristi himmelfartsdag 5. mai 1842″. Vi finner den i diktsamlingen Mindeblade om Theodor Wilhelm Oldenburg (MoT) som ble utgitt posthumt av Peter Christian Kierkegaard i 1844 etter Oldenburgs død. Salmen siteres svakt fornorskett.

Vi siterer strofe en (MoT):

Her veklser lys og skygge,
Hvor lavt vår hytte står;
Mens her i støv vi bygge,
Titt sky for solen går.
Av kjærlighet utspringer
Dog fugl med blomstervinger,
Som synger glad om lys.

Theodor Wilhelm Oldenburg ble født i København 27. september 1805. Han gikk ut fra Borgerdydskolen i København i 1822 og tok sin teologiske embetseksamen ved Universitetet i København i 1826. To år senere, i 1828, fikk han heder og ære for en historisk prisopgave og i 1830 ble han utnevnt til sogneprest i Sorterup og Ottestrup menigheter ved Slagelse. Theodor Wilhelm Oldenburg døde 26. mai 1842.

Vi siterer strofe to (MoT):

Det lys fra himlen kommer,
Som aldri slukkes ud
Hvor kjærlighetens sommer
Er evig klar for Gud.
Når hjertet barnlig flammer,
Det lysets glød annammer,
Bestråles blidt derav.

Oldenburg var en dyktig og nidkjær prest som hadde sluttet seg til den grundtvigianske retningen slik som den hadde utviklet seg videre i hans levetid. Han redigerte Dansk Missionsblad fra 1837-1841 og skrev selv det meste av dets innhold. Sammen med biskop Peter Christian Kierkegaard utga han også de 3 første bind av Nordisk Tidsskrift for kristelig Theologi fra 1840-1841. Tidsskriftet hadde blant annet som oppgave å trekke opp det teologiske grunnlaget for Grundtvigs kristendomssyn. Theodor Wilhelm Oldenburg publiserte en eksegetisk avhandling og flere anmeldelser i dette bladet. Oldenburg har skrevet flere vakre dikt og fire av dem er gjengitt i norske salmebøker. Syv av Oldenburgs salmer er tatt med i den danske salmeboken Salmebog for Kirke- og Husandagt.

Vi siterer strofe tre (MoT):

Vår Herre god histoppe
Er selv den sommer-sol,
Der hvor på stjernetoppe
Er satt hans gylne stol.
Av livet lys han give
En stråle deg i live,
Som død ei slukker ut.

Kilder:

H. Blom Svendsen (1959), s. 137
P. E. Rynning (1967), s. 352
Tobias Salmelid (1967), s. 311
John Stene (1933), s. 75
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 586-588
Anne Krsitin Aasmundtveit (1995), s. 91

Mindeblade om Theodor Wilhelm Oldenburg (1844)

Psalmer til Brug ved Missions-Sammenkomster
Theodor Wilhelm Oldenburg på HymnTime
Theodor Wilhelm Oldenburg på HymnTime

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *