Igjennom tidens plager

Igjennom tidens plager.

Salmen er skrevet av den tyske advokaten og salmedikteren Godtfried Sacer og vi finner den i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 153 med seks strofer. Den står plassert under kapitteloverskriften nyttårsaften. Landstads Kirkesalmebog har salmen som nummer 169 med syv strofer. I Kirke-Salmebog. Et Udkast fra 1861 er den nummer 179.

Vi siterer strofe en (LR):

Igjennom tidens plager
Og trange dager her,
Igjennom kamp og klager
Og mangt som tungsomt er,
Jeg har med Gud meg vovet,
Det prøveår er endt,
Gud være evig lovet
For hjelpen han har sendt!

Gottfried Wilhelm Sacer ble født i Naumburg i Tyskland 11. juli 1635 og er kjent både som jurist, poet og evangelisk salmedikter. Han døde i Wolfenbüttel 8. september 1699, 64 år gammel. Gottfried Sacer fikk en fin attest for uegennyttig adferd og god kristelig vandel, skriver Aanestad om ham. Som jurist ydet han bistand til de ubemidlede uten tanke på økonomiske ytelser. Vi har 65 salmer etter ham.

Vi siterer strofe to (LR):

I deg, o Gud, jeg røres,
Jeg lever og jeg er,
Og av din hånd jeg føres
Som barnet du har kjær.
Din uforskyldte nåde
Den er min store trøst,
Deg vil jeg lade råde,
Du har min sjel forløst.

Gottfried Wilhelm Sacer stammer fra en gammel Thüringerslekt og ble født som sønn av en borgermester i Naumburg. Han fikk først privatundervisning før han søkte seg inn i den offentlige skolen i sin fødeby. I en alder av 14 år ble han i 1649 immatrikulert ved landskolen i Pforta. Og i 1654 ble han overført til universitetet i Jena hvor han ble undervist i jus og litteratur.

Vi siterer strofe tre (LR):

Deg vil jeg, kjære Fader,
På ny meg binde til,
Jeg gjerne gjør og lader
Og lider hva du vil.
Deg være viljen givet,
Den er ei mere min,
Med all min del i livet
Jeg er og bliver din.

I 1657 fikk Sacer en lærerpost i Berlin før han i 1669 fikk stilling som advokat i Wolfenbütteler Hofgericht. Han tok nå også opp igjen sine studier og fullførte sin juridiske doktorgrad i Kiel i 1671. Sacer kom til å bo i Wolfenbüttel for resten av livet sitt selv om han i en kort periode også arbeidet som fyrstelig kammerkonsulent. Gottfried Wilhelm Sacer er gravlagt i Vår Frues kirke i Wolfenbüttel.

Vi siterer strofe fire (LR):

Blir jeg forlatt av alle,
Jeg tier og er still,
Om jeg i angst skal falle –
Min Frelser, som du vil!
Skal sott og sykdom komme,
Jeg vil meg lydig te,
Og er min livstid omme,
Guds gode vilje skje!

Gottfrid Wilhelm Sacer er representert både i danske, norske og svenske salmebøker. Vi finner to salmer av ham i Landstads Kirkesalmebog og en salme av ham i Landstads reviderte salmebok. På svensk har vi salmen Gud vare tack och ära i 1937 års psalmbok som nummer 143, mens vi på dansk finner salmene Troens smykke, Jesus sød (DaS nummer 65) og Kom, store Gud, o Helligånd (DaS nummer 314).

Vi siterer strofe fem (LR):

En liten stund så siger
Du nådig: 000Det er nok!
Og vånden salig viger
Bort fra din barneflokk.
Da vil du hvile give;
Til hver tro tjener din
Ditt trøsteord skal blive:
Gå til min glede inn!

Salmen Igjennom tidens plager finnes på tysk som Durch Trauern und durch Plagen. Den er ellers oversatt til engelsk som Through Many Changeful Morrows av Dr. F. W. Gotch i 1857. Den norske utgaven er ved Magnus Brustrup Landstad fra 1861 med begynnelsesordene Igjennem Tidens Plager og Verdens sure Nød. Kanskje vi med Sacer skulle be den siste strofen mer enn en gang, og ikke bare ved hver nyttårsaften.

Vi siterer strofe seks (LR):

I dag et år er svunnet,
Et annet skrider inn,
Din nåde ny opprunnet
La være, Herre min!
O Jesus, la til grunne
De gamle synder gå,
At jeg ved deg så kunne
Et salig nyår få!

Kilder:

Landstads reviderte salmebok (1979)

Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 785-786

Gottfried Wilhelm Sacer på Wikipedia
Gottfried Wilhelm Sacer på HymnTime
Gottfried Wilhelm Sacer på Danske Salmebog Online