Milde Jesus, dine hender

Milde Jesus, dine hender.

Dette er en kjent salme skrevet av Frans Michael Franzén i 1832. Salmen ble oversatt til bokmål av Nordahl Rolfsen i 1892 og til nynorsk av Bernt Støylen i 1904. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 354. Her står den med tittelen Milde Jesus, dine hender. På nynorsk er salmen nummer 355 med samme tittel. Salmen er plassert under temaet «Dåpen og troen» og den er sitert med tre strofer i begge versjonene. I Nynorsk Salmebok finner vi salmen som nummer 529, mens den i Landstads reviderte salmebok står som nummer 674. Denne salmeboken siterer salmen med tittelen Milde Jesus, du som sagde.

Vi siterer strofen en (NoS):

Milde Jesus, dine hender
la du kjærlig på de små
og da sa til dine venner
at til deg skal barna gå.
Selv du ble til Herrens tempel
engang båret av din mor.
La meg minnes ditt eksempel
når jeg hører dine ord.

Første del av strofe en er skrevet om i de nyere utgavene av salmen. Det gjelder både nynorskversjonen og bokmålsversjonen. En av grunnene til dette, er nok den gamle uttrykksmåten: «Milde Jesus, du som sagde». Mange barn misforstod teksten og trodde den handlet om at Jesus brukte hammer og sag. Men Jesus legger fremdeles hendene på de små og innbyr dem til å komme til ham. Slik sett er salmen tro mot Ordet og originalsalmen, men vi har mistet hans hender som velsigner barna i revisjonen.

Vi siterer strofe en på nynorsk (NoS):

Milde Jesus, dine hender
la du kjærleg på dei små,
og da sa til dine venner
at til deg skal barna gå.
Sjølv du vart til Herrens tempel
ein gong boren av di mor.
Lat meg minnast ditt eksempel
når eg høyrer dine ord.

Salmen var en del av den gamle barnelærdommen og generasjoner av barn lærte salmen utenat i skolen. I kirken benyttes den fremdeles både til dåp og begravelse. Både Landstads reviderte salmebok og Nynorsk Salmebok har salmen plassert under temaet «Barnelærdom».

Vi siterer strofe to (NoS):

Du til dåpen lot meg kalle
da jeg var en liten knopp.
Skal jeg visne, skal jeg falle?
Hjelp meg du å vokse opp!
Hjelp meg du å tidlig lære
og å elske Herrens ord,
slik at jeg blant dine kjære
kan få knele ved ditt bord!

Salmen bygger ellers på Jesus ord i Mark 10, 13-16: «De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.»

Vi siterer strofe tre (NoS):

Når jeg så skal ut i verden,
aldri jeg alene er.
Farer truer oss på ferden,
men jeg vet at du er nær.
Trygt skal dine hender bære
meg og søsken, far og mor
La oss evig sammen være,
vi som var det her på jord.

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1984)
Nynorsk Salmebok (1972)
Landstads reviderte salmebok (1960)

Tobias Salmelid (1997), s. 119 og 274
P. E. Rynning (1967), s. 165 og 341
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 658-659
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 96

Frans Michael Franzén på Wikipedia
Frans Michael Franzén på Cyberhymnal

Herre Gud, hvor er din bolig

Herre Gud, hvor er din bolig.

Salmen er skrevet av Johan Olof Wallin i 1816. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 571 med fem strofer. Landstads reviderte salmebok har salmen som nummer 39 med syv strofer. Her er tittelen Herre Gud, du er og bliver. Den svenske originalteksten er Du som fromma hjärtan vårdar. Salmen ble oversatt til norsk av Magnus Brostrup Landstad i 1861, men utgaven i Norsk Salmebok er til dels sterkt omarbeidet i forhold til tidligere utgaver.

Vi siterer strofe en (NoS):

Herre Gud, hvor er din bolig
elskelig og dyrebar,
dette sted hvor du fortrolig
samfunn med din tjener har.
Ja, én dag er bedre der
enn hva tusen ellers er!
Der hos deg, vår gode hyrde,
får vi legge ned vår byrde.

Salmen består av den strofe 1, 3-4 og 6-7 hos Landstad. Den siste norske versjonen gjengir strofe 1-2 og strofe 4-7 av Wallins salme. Strofe to i Norsk Salmebok og strofe tre Landstads reviderte salmebok er Landstads eget vers.

Vi siterer strofe to (NoS):

Og når Ordet til meg kommer,
sterkt og trofast fra vår Gud,
som de skjulte tankers dommer,
som et trøstens sendebud,
som en torden, som en ild,
som en luftning, frisk og mild,
da min sjel til himlen bæres,
tidens sorg som røk fortæres.

Anders Hovden har oversatt salmen Du som fromma hjärtan vårdar til nynorsk for Nynorsk Salmebok i 1925 med tittelen Du som kristne hjarto vardar. Vi finner salmen med syv strofer som i originalen. Men det er trolig enighet om at verken Landstad eller Hovden var særlig heldige med sine oversettelser. Kanskje av samme grunn har også  Norsk Salmebok foretatt en kraftig revisjon av selve salmen. Men den bygger likevel på Landstads utgave og dagens versjon er ikke noen ny oversettelse fra svensk.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Og når salmesangen stiger
opp mot evighetens kyst,
uro stilles, angsten viker,
hjertet banker høyt av lyst.
Syng, min sjel, send bønnebud
sent og tidlig hjem til Gud,
mens på jord du som en fremmed
vandrer langt fra faderhjemmet.

Men det er også foretatt store redigeringer i salmen i den svenske teksten. I 1937 års psalmbok stod Herre, signe du og råde som siste strofe i Johan Olof Wallins salme. Men i 1986 års psalmbok derimot, ble de to første strofene strøket og salmen fikk en ny tittel. Vi finner den her som nummer 77 med tittelen Hör hur tempelsången stiger. Strofen Herre, signe du och råde har ellers delvis vært en selvstendig salme i Sverige i 124 år, skriver Wikipedia.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Dager kommer, dager flykter,
Gud, ditt ord står evig fast!
Bak de timer som vi frykter,
finnes trøst om all ting brast.
Lyset fra ditt eget ord
er vår trøst og fred på jord.
Ja, til oss i jordens daler
lyser håp fra himlens saler.

Dansk salmebog har bare to verk av Johan Olof Wallin. Det er salmene I denne verdens sorger sænkt og Eja, min sjæl ret inderlig. Disse salmene er egentlig ikke originale Wallinsalmer, men bearbeidelser av ham. Men Rynning oppgir en annen salme av Wallin som ikke står i salmeboken. Det er salmen Dage komme, Dage svinde som er strofe 5, 2, 3, 6 og 7 fra Wallins salme Du som fromma hjärtan vårdar. Salmen er oversatt til dansk av Caspar Johannes Boye.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Søsken, mens vi her skal vandre,
la oss da, på kristnes vis,
dele ordet med hverandre,
be og synge Herrens pris.
Hør, o Gud, vår bønn og sang,
sign i dag vår kirkegang;
la ditt åsyns stråler falle
over oss og over alle!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

P. E. Rynning (1967), s. 35 og 57
Tobias Salmelid (1997), s. 426-427
John Stene (1933), s. 73-74
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 906
Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 194-1097
Anne Kristin Aasmundveit (1995), s. 96

Johan Olof Wallin på Wikipedia
Johan Olof Wallin på NetHymnal

Du Jesus er en trøst for alle bange

Du Jesus er en trøst for alle bange.

Salmen er skrevet av den norske læreren og dikteren Niels Olsen Svee. Vi finner den i Christelig Tidsfordriv (ChT) som sang nummer tre, i salmebokens første del, med femten strofer. Vi har sitert strofe 8, 11, 12, 14 og 15 etter originalteksten. Siste strofen er noe omarbeidet av Salmebloggeren (LeH) i 2013 og 2017.

Vi siterer strofe en (ChT):

Du Jesus er en trøst for alle bange,
Du er en fred for all urolighet,
Du er en frihet for hver bunden fange
Du er allmektig; stor av majestet.

Niels Olsen Svee ble født på Stranda i Sunnmøre i 1758. Han virket som lærer i hjembygden til han i 1787 flyttet til Stordalen. Her drev Svee med handelsfart til Trondheim. Niels Olsen Svee omkom på sjøen to år senere i 1789. Han ble bare 31 år gammel.

Vi siterer strofe to (ChT):

Du Jesus er en dyd, som alle fryder,
Du er den rette Sions herlighet,
Du er et lys, som alle lande nyter,
Der inntil verdens ende bliver sett.

I dag er det ikke mange som kjenner navnet, men sangene etter Svee var meget populære i vårt folk gjennom mange generasjoner. De ble mye brukt fra Møre og sørover til Rogaland, skriver Aanestad. Svee hadde like stort rom i norsk religiøs folkesang som Petter Dass. En har funnet ikke mindre enn 153 folketoner til 35 Svee-tekster.

Vi siterer strofe tre (ChT):

Du Jesus er min sjeles tabernakel,
Du Jesus er mitt håpets mål og lønn,
Du er mitt liv og troens brennefakkel,
Du er rettferdighetens kjortel skjønn.

Det finnes tre samlinger med sanger etter Niels Olsen Svee. Hans bror, O. O. Svee, ble oppfordret til å gi ut sangene etter Niels Olsen Svee’s død. Sangene kom ut i stadig nye utgaver helt frem til 1906. En samlet utgave av alle sangene ble publisert i 1845 under tittelen Christelig Tidsfordriv. Denne samlingen kom også ut i mange opplag og ble populært kalt for Sveeboka.

Vi siterer strofe fire (ChT):

Du Jesus er for alle nådestolen,
Deg holder jeg meg uti troen til,
O Jesus! du mitt hjerte mer enn solen.
Med nådens skinn og lys oppvarme vil.

Overskriften på salmen er Om Jesus Trøstelige Navn og herlige Egenskaber. I samlingen synger Svee blant annet om de tre trosartiklene gjennom skapelsen, Jesu fødsel og den Hellige Ånds gjerninger. Men han tar også opp emner som barnetukt, hovmodighet, gjerrighet og drukkenskap. I tillegg synger Svee om det himmelske Jerusalem og om Guds barns lidelser i denne verden. Det er 20 sanger i denne samlingen. ”Sangene er evangeliske med ortodoks kristentro i innhold. Svee fikk være med i sorg og glede, i husandakt og samlinger”, skriver Aanestad om ham.

Vi siterer strofe fem (LeH):

O Jesus som er alle ting i alle,
Din gode vilje i mitt hjerte skriv,
La aldri pris og lov og takk bortfalle,
Vær for min sjel det beste tidsfordriv.

Kilder:

Jostein Fet (1987)

Blom Svendsen (1935), bd. 1, s. 274
Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 1005

Niels Olsen Svee: Christelig Tidsfordriv

Den frie norske salmesiden

Dyp av nåde er hos deg

Dyp av nåde er hos deg.

Salmen er skrevet av Charles Wesley i 1740. Vi finner den i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 613 og i Norsk Salmebok som nummer 624 med fire strofer. Hos Landstad står salmen under ”Bots- og bededag”, mens Norsk Salmebok har den under temaet ”Skriftemål”. Utgaven i Norsk Salmebok er oversatt til norsk av Jens Marius Giverholt i 1876 og videre bearbeidet av Sigurd Lunde i 1976. Vi har derfor sitert teksten etter Landstads reviderte salmebok i en litt modernisert form.

Vi siterer strofe en (LR):

Dyp av nåde – er hos deg,
Jesus, ennå rom for meg?
Har forlatelse du mer
For en synder som jeg er?

Charles Wesley ble født i Epworth i England, 18. desember 1707 som den yngste av i alt 18 søsken. Han fikk utdannelse ved Westminster School og i 1726 begynte han på Christ Church College i Oxford. Charles Wesley avla eksamen i 1729 og ble tutor på et college i byen. I 1735 ble han ordinert som anglikansk prest. Sammen med faren og broren dro Charles Wesley ut som misjonær til den engelske kolonien i Georgia i Amerika.

Vi siterer strofe to (LR):

Jeg har stått din Ånd imot,
Trådt ditt budord under fot,
Vandret villsomt langt fra deg,
Er der ennå rom for meg?

Men på grunn av problemer med helsen, måtte han vende hjem til England året etter. På hjemreisen hadde han truffet noen herrnhuter og han ble sterkt fascinert over deres lære. I 1938 opplevde begge brødrene et religiøst gjennombrudd. Charles Wesley begynte å preke i London-kirker. Men hans evangeliestil vakte harme i den engelske kirken og i 1739 ble han utestengt fra talerstolene. De neste ti årene var Charles Wesley omreisende predikant på stadige reiser sammen med sin bror, John. Charles Wesley giftet seg med Sarah Gwynn i 1749. Det førte til at han sluttet å reise og i stedet ble tilsynsmann for metodistkirkene i London. Charles Wesley var trofast mot Church of England og likte ikke at broren John begynte å ordinere predikanter for tjeneste i Skottland og Amerika. Charels Wesley døde 29. mars 1788, vel 80 år gammel.

Vi siterer strofe tre (LR):

Å, jeg er så kald og død,
Eier bare synd og nød,
Tør jeg komme frem til deg,
Er der ennå rom for meg?

Plasseringen av salmen i salmeboken angir også salmens tema. Depth of mery can there be, som salmen heter på engelsk, er en botsalme. Den er et rop om nåde fra en anfektet og hardt prøvet sjel. Selv om salmisten bare har synder å komme med, ber han likevel om at Gud må vise ham nåde: «Depth of mercy! can there be / Mercy still reserved for me? / Can my God His wrath forbear / Me, the chief of sinners, spare?» Spørsmålet om Guds nådige tilgivelse og finner ikke sitt endelige svar før i en av de siste strofene hvor Jesus viser ham sitt sidesår og hans naglemerkede hender: «There for me the Saviour stands / Shows His wounds and spreads His hands / God is Love; I know, I feel / Jesus weeps, but loves me stil.» Gud er kjærlighet. Jesus gråter over synden, men han elsker fremdeles synderen.

Vi siterer strofe fire (LR):

Dyp av nåde – er hos deg,
Jesus, ennå rom for meg,
Har min sjel du ennå kjær,
Å, så ta meg som jeg er!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1979)

Tobias Salmelid (1997), s. 430-431
Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 1124-1128

Charles Wesley på Wikipedia
Salmen fremført av Selah