Et trofast hjerte Herre min

Et trofast Hjerte, Herre min.

Dette er en gammel salme med tekst av den danske presten Hans Christensen Sthen fra 1586. Vi finner den i en rekke gamle salmebøker som Guldbergs Psalmebog, hvor den står som nummer 66 og i Landstads reviderte salmebok (LR) hvor den er sitert som nummer 95. Landstads Kirkesalmebog hadde salmen som nummer 119 med fem strofer. I Dansk Salmebok finner vi salmen som nummer 679. Salmen er en del fornorsket hos Landstad. Melodien er for øvrig Strassburg 1525.

Vi siterer strofe en (LR):

Et trofast hjerte, Herre min,
Skal deg til rede være;
Du meg forløste, jeg er din,
Deg være evig ære!
Det ter seg selv
Du vil oss vel,
På korset sloges du ihjel,
Vår synd du ville bære

Hans Christensen Sthen ble født i Roskilde 25. november 1544. Han fikk i 1565 stilling som rektor ved latinskolen i Helsingør og fra 1566 arbeid som kapellan ved St. Olai-kirken. Fra 1570 var Sthen både prest og rektor i Helsingør. Hans Christensen Sthen tok magistergraden ved Universitetet i København i 1580 og fikk i 1583 kall som sogneprest i St. Peders-kirken. Samtidig ble han tilsatt som prost for Oxie herred. Hans Christensen Sthen søkte avskjed fra sitt embete i 1607 og døde i Malmø i 1610. Byen var på denne tiden dansk, men hele Skåne ble avstått til Sverige som et resultat av Roskildefreden i 1658. Sthen ligger begravet ved St. Peders-kirken i Malmø.

Vi siterer strofe to (LR):

Den kjærlighet som er i deg,
Har oss til sammen bundet;
Nu sjelefienden trenger meg,
Og han vil have vunnet.
Du er dog ei
Den falske vei,
Jeg vet det visst du sviker ei,
Din hjelp så stor er funnet.

Presten og salmedikteren Hans Christensen Sthen har ellers utøvet et stort religiøst forfatterskap. Det består både av oversatt tysk oppbyggelseslitteratur, så vel som av prekener, bønner og salmer. Hans mest kjente religiøse skrift er En liden nyttig Haandbog som inneholder bønner og andakter. Denne boken kom ut i 1578. I tillegg har han skrevet En liden Vandrebog fra 1589. Dette verket er en bønnebok skrevet på vers. Som Hans Christensen Sthens beste salme, av de 36 vi har etter ham, regnes salmen Herre, Jesus Krist. Skjult i salmen finner vi navnet hans, samt årstallet for hans Vandrebog.

Vi siterer strofe tre (LR):

Elendig, Herre, gjør du meg
Om du vil fra meg skilles;
Men jeg forlater meg på deg,
Mitt hjertets angst da stilles.
Å sorg jeg har,
Og motgang svar!
Nu dag og natt så tungsomt far
At all min glede spills.

Vi finner en rekke salmer av Hans Christensen Sthen i de norske og danske salmebøkene. Dansk Salmebog har 11 originale og 5 oversatte eller bearbeidede salmer av ham. I Norsk Salmebok finner vi 6 originale salmer og en oversatt salme av Hans Christensen Sthen. Hans bruk av dagligdags språk i salmene innleder ellers et nytt kapittel i dansk litteratur, skriver nettsiden Dansk Salmebog Online. Sthen regnes som en av sin samtids beste salmediktere.

Vi siterer strofe fire (LR):

Du lover godt med ånd og munn,
Er trofast uten like,
Du er meg hull i hver en stund
Og vil meg aldri vil svike,
Du akter selv
med fullgodt skjel
Om meg går ille eller vel,
fra deg jeg ei vil vike.

Salmen bygger egentlig på en gammel dansk verdslig vise. Tittelen på denne var Ett trofast hierthe aff all myn acht. Sthen omdiktet teksten og laget en kristelig salme av den. Flere andre salmediktere har gjort det samme. Melodien til den danske versjonen er imidlertid tysk. Byen Strasbourg (tysk Straßburg) ble fransk i 1681. Vi finner salmen publisert første gang i Sthens Vandrebog fra omkring år 1600. Salmen er noe modernisert av C.J. Brandt i 1885.

Vi siterer strofe fem (LR):

Der ingen er i verden til
Som kan min sorg fordrive,
Foruten Gud, når han så vil;
Han kan meg trøsten give.
O Herre Krist,
Hjelp meg til sist,
Du gikk i døden for meg visst;
Ti la meg salig blive!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1960)
Landstads Kirkesalmebog (1910)

P. E. Rynning (1967), s. 66
Tobias Salmelid (1997), s. 374
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 973-975
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 32

Salmen på Den Danske Salmebog Online
Hans Christensen Sthen på Danske Salmebog Online
Hans Christensen Sthen på Wikipedia