Vi fryder oss av hjertens grunn

Vi fryder oss av hjertens grunn.

Salmen er skrevet av Peder M. Offvid i 1648 etter en tysk salme fra 1607. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 231. Salmen står plassert under ”Treenighetssøndag” og den er sitert med fem strofer. Denne dagen omtales også som ”1. søndag etter pinse”.

Vi siterer strofe en (NoS):

Vi fryder oss av hjertens grunn
og jubler høyt i denne stund!
På tronen sitter nå Guds Sønn!
I himlen hører han vår bønn!

En av evangelietekstene for trefoldighetssøndag er misjonsbefalingen i Matt 28, 16-18: ”Men de elleve disiplene drog til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”

Vi siterer strofe to (NoS):

Se, ved Guds høyre sitter han
som levde her, vår frelser sann.
I himmel og på jord all makt
skal være Sønnen underlagt.

Rynning mener at Offvid fortjener en større plass i vår salmebok. Til nå har vi bare en oversatt tysk salme av Offvid i salmeboken. Og det er salmen ”Vi fryder oss av hjertens grunn”. Peder Matthissøn Offvid er en bonde og salmedikter fra Innherad i Nord-Trøndelag. Han var gift med Maline Samuelsdatter og salmen «Min sjel o Gud skal love deg» er skrevet over hennes akrostikon.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Men han som så opphøyet er,
vi alltid være hos oss her.
Og hva oss enn skal komme på,
hans trøst og seier skal vi få.

Offvid regnes som den første norske bonden som har utgitt salmesamlinger. Salmene hans har en lys og optimistisk tone. Han venter ingen snarlig dommedag, men håper på alt godt for fremtiden. (Blom Svendsen). Og Peder Offvid er den første nordmannen som yter et større tilskudd til salmesangen i den evangeliske kirken i Norge, skriver Rynning. Han var en av de mest produktive forfatterne i sin samtid.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Ja, himlen hører oss nå til,
ved deg, Guds Sønn, vår broder mild!
Kom, led oss gjennom jordens dal
til lovsang i din himmelsal!

Salmesamlingen Aandens Glæde inneholder 87 salmer, hvorav 29 salmer er originale. De andre har Offvid oversatt fra tysk. Peder Matthissøn Offvid har skrevet 6 originale salmer som kom inn i salmebøkene på 1600-tallet. Kingos salmebok hadde to av hans oversettelser, nemlig ”Oppstanden er Kristus vår Herre” og ”Deg takker vi, o Herre Krist”.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Vær lovet, Fader, Sønn og Ånd!
forén oss du i troens bånd!
O Gud, din pris i himlens kor
skal høres overalt på jord!

Kilder:

Bibelen (2005)
Norsk Salmebok (1985)

H. Blom Svendsen (1935), s. 127-132
P. E. Rynning (1954), bd. 1, s.72-80
P. E. Rynning (1967), s. 352

Tobias Salmelid (1997), s. 311
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 47
Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 583-584

Peder Offvid på Den frie norske salmesiden