Lovsyng vår Herre

Lovsyng vår Herre.

Dette er en kjent salme skrevet av den tyske salmedikteren Joachim Neander i 1679. Vi finner salmen på bokmål i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 301 med fem strofer. Mange kjenner trolig også salmen som Lover den Herre, den mektige konge med ære og vi benytter denne tittelen i kommentaren. Salmen står ellers i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 157 med fem strofer. Vi finner også salmen på nynorsk i Nynorsk Salmebok som nummer 128 og i Norsk Salmebok som nummer 302. Tittelen på nynorsk er Lova vår Herre, den mektige kongen med æra. Bokmålsutgaven bygger på en eldre dansk oversettelse, mens nynorskteksten er oversatt av Bernt Støylen i 1918.

Vi siterer strofe en (NoS):

Lovsyng vår Herre,
den mektige konge med ære!
Lov ham, min sjel,
og la det din forlystelse være!
Stem opp en sang,
psalter og harpe, gi klang!
Syng for Gud Herren, den kjære!

Joachim Neander er en betydningsfull salmedikter og er blitt kalt for den reformerte kirkes Paul Gerhardt. Hans salmer betydde en fornyelse av reformert salmediktning. Tidligere hadde store deler av salmediktningen vært omdiktninger av Davids salmer. Neander bryter med denne tradisjonen og baner veien for en rikere og mer personlig salmediktning også innenfor den reformerte kirken. Hans mest kjente salme er uten tvil Lover den Herre, den mektige konge med ære. Salmen er inspirert av Salme 103, 1-6 og Salme 150 i Bibelen.

Vi siterer strofe to (NoS):

Lovsyng vår Herre,
som allting så herlig regjerer,
han som deg løfter
som ørnen på vinger og bærer.
Han lar deg få
mer enn du selv kan forstå,
bedre enn hjertet begjærer!

Oscar Lövgren skriver at Lover den Herre, den mektige konge med ære er Neanders mest høgstemte og sungne lovsalme. På tysk heter salmen Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren. Salmen hadde som overskrift «Den lovsyngende, Sal 103,1″. Den engelske oversettelsen er av Cath­er­ine Wink­worth fra 1863 og har som tittel Praise to the Lord, the Almighty. Den svenske teksten er Herren, vår Gud, är en konung i makt och i ära. Også den danske teksten har fått med kongetittelen i innledningsstrofen: «Lover den Herre, den mægtige konge med ære». Salmen er ellers oversatt til dansk av Jes Jørgen Jessen i 1740 av og til svensk av Zacharias Topelius i 1869.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Lovsyng vår Herre,
som allting så vel for deg lager,
han som deg helbred forunner
og vennlig ledsager,
han som i nød
favner deg ømt i sitt skjød,
gjemmer for sorger og plager.

Salmen «forteller oss om hvor godt vår Herre har lagt alt til rette for oss», skriver en dame i et menighetsblad. Og det er en god karakteristikk av salmen. Salmen brukes derfor også i vidt forskjellige anledninger i dag. Landstads reviderte salmebok hadde den plassert under nyttårsdag. Og i tidligere tider var salmen en naturlig del av barnelærdommen. Alle lærte denne salmen utenat i skolen og den ble ofte sunget. I dag benyttes salmen i kirken så vel til begravelser som til bryllup. Det forteller oss også at det er en kjær og fortrøstningsfull salme som folk er glad i. Salmen har gjort Neander verdensberømt og den går for å være hans mestersalme. Vi finner salmen gjengitt i alle verdens evangeliske salmebøker, skriver Aanestad.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Lovsyng vår Herre,
som deg i din gjerning gir lykke,
han som med tusen velsignelser
vet deg å smykke!
Tenk dog derpå,
alt hva hans makt kan formå!
Tanken ditt hjerte henrykke!

Neander var hjelpeprest ved St. Martins kirke i Bremen fra 1679. Det var meningen at Neander ved hjelp av det han tjente i sin beskjedne prestestilling skulle studere videre teologi og så prestevies. Men slik gikk det ikke. Neander ble alvorlig syk. Noen kilder oppgir at det var pest eller en febersykdom. Andre hevder at Neander fikk en lungebetennelse. Under sykdommen ble Neander sterkt anfektet. Men han trøstet seg med at det er «bedre å håpe seg til døde enn å dø i vantro». Rett før sin død ser det ut til at han fant hvile: «Nå har Gud gjort opp min regning. Herre Jesus, gjør meg også beredt». Noe av det siste han sa var: «Det går min sjel vel», idet han hvisker frem ordene fra Jes.54, 10: «For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.» Joachim Neander døde i Bremen 31. mai 1680, 30 år gammel.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Lovsyng vår Herre,
min sjel og hva i meg mon være!
Alt som har ånde,
opphøye hans store navns ære!
Han er deg god,
å, gjør ham aldri imot!
Amen, han selv deg det lære!

Kilder:

Bibelen (2005)

Landstad reviderte salmebok (1960)
Norsk Salmebok (1985)
Den svenska psalmboken (1930)

Haakon Dahlstrøm (1991), bd. III, s.13-15
Vidar Holsvik (1950), s. 34-36
Oscar Lövgren (1964), sp. 443-444
Tobias Salmelid (1997), s. 258, 285-286
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 285-286

Joachim Neander på Wikipedia
Joachim Neander på Cyberhymnal