Opp alle folk på denne jord

Opp alle folk på denne jord.

Salmen er skrevet av den danske presten, salmedikteren og biskopen Hans Adolph Brorson i 1739. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 506 med fire strofer. Salmen er plassert under temaet ”Misjon”.

Vi siterer strofe en (NoS):

Opp alle folk på denne jord,
Guds kjærlighet å kjenne,
som ropes ut ved livets ord
til hele verdens ende:
Hver fattig synder komme må
til Jesus Krist og nåde få,
ja, evig liv og glede!

I Landstads Kirkesalmebog heter salmen Op alle Folk paa denne Jord. Her står den som nummer 440 og vi finner salmen sitert med seks strofer. Både Landstads Kirkesalmebog og Landstads reviderte salmebok har plassert salmen under ”2. pinsedag”.

Vi siterer strofe to (NoS):

Det ord at Gud er mild og god
og lot seg fullt forsone,
det ord om Jesu død og blod,
det har så sterk en tone
at det kan vekke opp igjen
dem som i synden døde hen,
når de det rett vil høre.

Dansk salmebog har salmen som nummer 385 med fire strofer som på norsk. Tittelen på den danske utgaven er Op, alle folk på denne jord. Originalen står sitert i Arkiv for dansk litteratur med tittelen Op alle folk paa denne jord. Her finner vi salmen som nummer 132 og den er gjengitt med ni strofer. Salmen er delvis noe omskrevet i forhold til den danske originalen, og da kanskje spesielt i siste strofen.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Det skinner inn i hjertets natt,
så det i sjelen dages,
og Jesus blir din sol og skatt,
og tvilens skygger jages;
da blir vår vandring også ny,
da vil og kan vi synden fly
og følge Jesus etter.

Salmen er ”eiendommelig med sin forening av strenhet og mildhet”, skriver Arkiv for dansk litteratur. Etter at Brorson i strofe en har forkynt Guds store og uforskyldte nåde til alle syndere, advarer han i de påfølgende strofene mot at dette ikke må bli en sovepute til et liv i synd. Dette kommer imidlertid ikke frem i den norske utgaven av salmen som kun siterer den første og de tre siste strofene. Salmen blir derfor en salme om Guds nåde som i siste strofe munner ut i en bønn om at budskapet må nå ut til verdens ender. Det forklarer vel også hvorfor Norsk Salmebok har plassert salmen under ”Misjon”. I den danske salmeboken står salmen imidlertid oppført under ”De helliges samfund – Ordet”.

Vi sierer strofe fire (NoS):

Så la, o kjærlighetens Gud,
ditt ord med kraft utsendes,
og dette milde himmelbud
i hele verden kjennes,
så folk må se hvor du er god,
og finne liv og overflod
i Jesu rike nåde!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads Kirkesalmebog (1910)
Landstads reviderte salmebok (1960)

Brorson på Wikipedia
Brorson på Store norske leksikon
Den Danske Salmebog Online