Her uten sky og skygge

Her uten sky og skygge.

Salmen er skrevet av Birgitte Cathrine Boye og vi finner den i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 218 med fem strofer. Salmens originaltittel er Mens Guddoms Straale spiller. Opprinnelig har salmen åtte strofer, men Landstad forkortet og bearbeidet den noe. Vi finner salmen plassert under «6. søndag etter Kristi åpenbarings dag».

Vi siterer strofe en (LR):

Her uten sky og skygge
I salig lys og fred,
Her ville Peter bygge
Og aldri stige ned,
Her var det godt å bo!
Hvor gjerne, Jesus kjære,
Vi ville også være
Med deg i sådan ro!

Vi møter en veldig menneskelig Peter i den salmen. Scenen er Tabors fjell. Her oppe ble Jesus forklaret. Disiplene får se Jesu herlighet. Jesus tok med seg Peter, Jakob og Johannes opp på et høyt fjell. Her skulle de få se noe som de sent skulle glemme. Jesus ble forvandlet. Ansiktet skinte som solen og klærne til Jesus ble hvite som lyset. Slik leser vi i Matt 17. 1-9:

«Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og samtalte med ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Ennå mens han talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og frykt ikke!» Og da de løftet blikket, så de ingen uten Jesus alene. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet, før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.»»

Vi siterer strofe to (LR):

Men Peter, nei, din kroning,
Den krever Guds Sønns blod,
Din frelse og forsoning
Går frem av korsets flod.
Du stige atter ned!
Først når med ham du lider,
Så kommer vel de tider
Du ser Guds lys og fred.

Livet med Jesus er ikke bare lys og fred. Det fikk også Peter erfare. Han ville bygge tre hytter: En til Jesus, en til Moses og en til Elia. Det var nok vel ment. «Herre, det er godt at vi er her.» Peter ville gjøre alt for sin Herre og Mester. Men livet på Tabor er ikke det normale i en kristens liv. Det kommer også skyer som skygger for synet vårt. Men da disiplene reiste seg opp igjen, fikk de se Jesus og ham alene. Her finner vi grunnlaget for vår tro.

Vi siterer strofe tre (LR):

Nu kan du verdens svare:
Vi ingen har forført,
På berget åpenbare
Vi så, og vi har hørt.
Ved diktet fabel ble
Ei vår forstand bedraget,
Oss Gud har selv behaget
Å syne hva vi skrev.

Det er tiden før påske. Jesu liv går mot lidelse. Disiplene skulle ikke fortelle om denne hendelsen før Jesus hadde stått opp fra de døde. De var forundret over dette. Ennå kunne ikke disiplene helt fatte hva Jesus gjerning gikk ut på. Disiplene hadde hørt at Elia først skulle åpenbares. Men Jesus sier det er Johannes. Han pekte på Jesus og sa: ”Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!” Men som vi vet så ble Johannes tatt til fange og henrettet. Jesu liv går mot Golgata. Slik står det i fortsettelsen: «Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først må komme?» Han svarte: «Elia skal nok komme og sette alt i rette stand. Ja, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.» (Joh 17, 10-13).

Vi siterer strofe fire (LR):

Og dirrer for ditt øre
Enn korsets hammerslag,
Du kan fra himlen høre
Guds røst i all din dag.
Selv dødens sorte natt
Av Herrens klarhet skinner,
Hans Ånd deg kraftig minner
At Jesus er din skatt.

Den danske salmedikteren Birgitte Cathrine Boye ble født i Gjentofte i 1742. Allerede som tenåring ble hun forlovet, og hun giftet seg da hun hadde fylt 21. På fem år fikk hun fire barn. Men innimellom alle pliktene lærte hun seg språk. Birgitte Boye mestret både tysk, fransk og engelsk. Og hun skrev salmer. De var så gode at ikke mindre enn 146 salmer av henne kom med i Guldbergs Psalmebog. I Norsk Salmebok finner vi Birgitte Cathrine Boye representert med tre originale høytidsvers og en oversatt salme. Birgitte Cathrine Boye døde i 1824, 82 år gammel.

Vi siterer strofe fem (LR):

O talsmann, min husvaler,
Som i vår natt og nød
Om Jesu klarhet taler
Og om hans kors og død,
Mitt hjerte gjennomtreng,
Tal når mitt døve øre
Kan intet mere høre
I dødens kolde seng.

Kilder:

Bibelen (2005)

Landstads reviderte salmebok (1960)

Birgitte Cathrine Boye på Cyberhymnal
Birgitte Cathrine Boye på Wikipedia