O Jesus troens dyre skatt

O Jesus, troens dyre skatt.

Salmen er skrevet av den tyske salmedikteren David Denicke i 1647. Den ble oversatt til dansk av Hans Adolph Brorson i 1735. Vi finner salmen i Landstads reviderte salmebok som nummer 366 med syv strofer og i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 431 med seks strofer. Tittelen på tysk er O Gottes Sohn, Herr Jesu Chr ist.

Vi siterer strofe en (NoS):

O Jesus, troens dyre skatt,
begynnelse og ende,
o Herre Jesus, lær meg at
jeg troen rett kan kjenne,
den tro som har deg selv i favn,
fra den som vel har troens navn,
men er dog død og intet!

David Denicke ble født i Zittau i Tyskland 30. januar 1603. Etter å ha studert filosofi og jus ved universitetene i Wittenberg og Jena, underviste han en tid i rettsvitenskap i Königsberg. Men i årene 1624 til 1628 var Denicke på studiereise i Nederland, England og Frankrike. Han ble så i 1629 privatlærer for sønnene til hertug Georg av Braunschweig-Lüneburg før Denicke i 1642 ble konsistorialråd i Hannover. Denne stillingen hadde han frem til sin død i Hannover, 1. april 1680. David Denicke ble 77 år gammel.

Vi siterer strofe to (NoS):

La meg din nådes sanne tukt
og vise orden kjenne:
At den fra deg er utelukt
som vil seg ei omvende.
Men, Herre Jesus, vær og bliv
min vei, min sannhet og mitt liv
på troens rette bane!

Salmen O Gottes Sohn, Herr Jesu Christ bygger blant annet på bibelordet i Luk. 17, 5: ”Apostlene sa til Herren: «Gi oss større tro!»”. Men dette er ikke en tro som verden har. Det er Jesus som er troens skatt. Derfor ber Denicke også i salmen: ”La meg ei tro hva verden tror / som himlens visdom vraker / Men lær meg, at jeg lar ditt ord / bestemme troens saker.” Selv om David Denicke hadde studert både jus og filosofi, lar han ikke lærdommen bestemme hva han skulle tro på. Denicke bygger troen på Guds eget ord i Bibelen.

Vi siterer strofe tre (NoS):

La meg ei tro hva verden tror,
som himlens visdom vraker.
Men lær meg, at jeg lar ditt ord
bestemme troens saker!
Og la meg så bli fast derved
til livets siste stund og sted,
ditt ord til pris og ære!

David Denicke ”var en samvittighetsfull og og meget godgjørende kristen som vant alles aktelse”, skriver Aanestad om ham. Sammen med sin gode venn, Justus Gesenius, utga han i 1646 den såkalte Hannover salmeboken. Gesenius var tilhenger av Marin Opitz reformdiktning. Det var i den forbindelse han utgav en reformsalmebok som kom i to utgaver. Første utgaven av salmeboken kom i 1646 og var beregnet til privat bruk. Den andre utgaven kom ut i 1647 og var beregnet til kirkelig bruk. Mange av de gamle salmene var her pusset og polert etter tidens smak for å kunne benyttes under gudstjenesten.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Hjelp at jeg våker dag og natt
mot Satans mange snarer,
og ved din nåde troens skatt
til siste stund bevarer,
så jeg må finnes tro og ren,
for Gud rettsindig, uten mén,
som det deg kan behage!

Salmen ble første gang publisert i Neue hannoversche Geangbuch i 1647. Sammenligner vi den tyske teksten i strofe en med vår norske versjon, ser vi at det er gjort en del omskrivninger og omdiktninger. Uttrykket ”Troens dyre skatt” er for eksempel ganske typisk for Hans Adolph Brorson. På tysk går strofen slik: ”O Gottes Sohn, Herr Jesu Christ / daß man recht könne gläuben / nicht jedermannes Ding so ist / noch standhaft zu verbleiben / Drum hilf du mir von oben her / des wahren Glaubens mich gewähr / und daß ich drin beharre”. Men tema og hovedtanker er beholdt i salmen.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Bo selv ved troen i min ånd,
så troen sterk kan blive,
alt mer og mer få overhånd
og mange frukter give,
og favne deg i siste strid,
sa bliver troens ende blid,
og all min jammer stilles!

Den danske utgaven av salmen ble tatt inn i Brorsons Nogle Psalmer om Troens Grund, annen del, i 1735. Selv om salmen ble trykt opp i Hannover-salmeboken, fikk den imidlertid ikke plass i den tyske EKG-salmeboken. Men salmen er et “uttryk for dikterens varme iver og nidkjærhet for levende kristendom“, skriver Skaar om salmen. Norsk Salmebok har plassert salmen under temaet «Tvil og anfektelse».

Vi siterer strofe seks (NoS):

O Jesus, du som troens gnist
har latt min sjel få kjenne,
bevar dens glød fra først til sist
og hjelp den til å brenne!
Hva du har selv begynt, fullfør,
så jeg til sist i troen dør
og får en salig ende.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1970)

Tobias Salmelid (1997), s. 69 og 307
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 466-467
Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 571

David Denicke på Wikipedia
David Denicke på Hymnary.org