När vintermörket kring oss står

När vintermörkret kring oss står.

Dette er en svensk salme skrevet av presten Edvard Evers i 1914. Salmen er oversatt til norsk av Svein Ellingsen i 1957 og videre bearbeidet av ham i 1971. Vi finner den med fire strofer i Norsk Salmebok som nummer 23 med tittelen ”Mens frost og vintermørke rår”. På svensk heter salmen ”När vintermörkret kring oss står” og den er publisert i flere svenske salmebøker. Vi siterer den etter 1819 års psalmbok (SvP) med fem strofer.

Vi siterer strofe en (SvP):

När vintermörkret kring oss står,
Då gryr på nytt vårt kyrkoår
Med nåd och tröst från Världens Ljus,
Från Konungen av Davids hus.

Edvard Evers ble født i Uddevalla i Bohuslän i Sverige 12. mai 1853. Han ble student i Lund i 1874 og avla teologisk eksamen i 1878. Året etter ble Edvard Evers ordinert til prest og han tjenestegjorde blant annet i Stockholm og i Norrköping. Edvard Evers var sogneprest i Norrköpings norra forsamling fra 1893.

Vi siterer strofe to (SvP):

I dag densamme som i går,
Han bryter bojor, helar sår;
Mot själens armod, folkens nöd
Han bjuder världen livets bröd.

Svein Ellingsens versjon av salmen i Norsk Salmebok står plassert under advent. Den følger da tradisjonen fra Sverige. Både 1937 års psalmbok (Nr 46) og 1986 års psalmbok (Nr 421) hadde salmen plassert under rubrikken ”Advent”. Den innleder således det nye kirkeåret med fortrøstningsfulle ord: ”När vintermörkret kring oss står / Då gryr på nytt vårt kyrkoår” (str. 1). Og Gud er den samme i går og i dag, ja til evig tid. Slik uttrykker Edvard Evers det i strofe to: ”I dag densamme som i går / Han bryter bojor, helar sår. ”

Vi siterer strofe tre (SvP):

Guds folk, inför din Konung träd!
Med helga offer honom gläd!
Ditt liv åt Àrans Konung vig!
Sin salighet han bjuder dig.

Edvard Evers utgav et eget salmebokforslag i 1902, samt et tilleggsforslag i 1906. Og i 1917 kom han med salmesamlingen I helgedom ok hem. Edvard Evers er representert med seks salmer i 1937 års psalmbok og i 1986 års psalmbok har han fire originale salmer. Flest salmer av ham var det imidlertid i 1819 års psalmbok med tillegget som kom ut i 1930. Her var det ikke mindre enn 12 salmer av Edvard Evers. Om lag halvparten av dem var originale.

Vi siterer strofe fire (SvP):

Han kallar oss till helig strid
Mot mörkrets makt, för ljus och frid.
Säll den hans maning följa vill,
Ty honom hör Guds rike till!

Andre kjente salmer av Edvard Evers er ”Med pelarstoder tolv”, ”Pärlor sköna”, ”Så gick din gång till herlighetens värld”, ”Tanke som fåfängt spanar” og ”Vår blick mot helga berget står”. Han har også oversatt salmer av bl.a. Ingemann, Grundtvig, Brorson og Landstad til svensk. Mest kjent er kanskje Brorsonsalmen ”Den stor vita här vi se”. Slik går den på dansk: ”Den store hvide flok vi se / som tusind bjerge fuld’ af sne / med skov omkring / af palmesving / for tronen, – hvo er de? / Det er den helteskare, som / af hin den store trængsel kom / og har sig to’t / i Lammets blod / til Himlens helligdom! / Der holde de nu kirkegang / med uophørlig jubelklang / i høje kor / hvor Gud han bor / blandt alle engles sang.“

Vi siterer strofe fem (SvP):

Snart denna världens tid förgår;
Då gryr Guds kyrkas jubelår.
Av nåd oss då, o Herre, giv
Med allt ditt folk ett evigt liv!

Kilder:

Den svenska psalmboken (1930)

P. E. Rynning (1967), s. 184 og 341
Tobias Salmelid (1997), s. 106 og 273
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 584
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 148

Edvard Evers på Wikipedia
När vintermörket kring oss står
Mens frost og vintermørke rår