Har du i Kristus funnet

Har du i Kristus funnet.

Salmen er skrevet av den danske salmedikteren og menighetsforstanderen Niels Johannes Holm. Den ble første gang publisert i Harpen i 1829. Originalen heter Har du i Christo fundet. Vi finner salmen i Salmebok for Den Evangelisk-Lutherske Frikirke (SeL) som nummer 535 med fire strofer. Salmen står plassert under «Hvile og tiilit».

Vi siterer strofe en (SeL):

Har du i Kristus funnet
Forløsning så du vet
At lyset er opprunnet
For din samvittighet,
Så kan du trøstig tenke:
Det større Gud har gitt;
Det mindre vil han skjenke
I Kristus like fritt.

Holm skriver enkelt og forståelig om frelsen og troen på Jesus. Hans penn flyter lett og strofene følger kjente mønstre for rim og rytme. Skjemaet a-b-a-b-c-d-c-d er første del av en såkalt engelsk eller Shakespeare sonett. Dette er gjennomført i hele salmen og gjør den lett og gjenkjennelig å synge.

Vi siterer strofe to (SeL):

Så bør du stille være,
Er enn din bane trang,
Din Gud ved tillit ære,
Om ei ved frydesang.
Din trengsel skal han vende
Til lykke, fred og hell.
Til sist du skal bekjenne:
«Han allting gjorde vel.»

Det er ikke alltid vi ser klart Guds vei. Noen ganger må vi famle i mørke og det møter oss både vanskeligheter og trengsler her i livet. Men Gud vil vi skal stole på ham. Om vi ikke alltid kan synge frydesanger, vil vi likevel en dag kunne si at Gud gjorde allting vel.

Vi siterer strofe tre (SeL):

Vil du med klage frykte,
Når Gud din nød har sendt,
Da gir du ham et rykte
Han aldri har fortjent.
Ditt stille sinn skal vise
At rik du er i ham,
Og derved skal du prise
Guds dyre offerlam.

I Guds rike måles ikke lykke etter smil og lykkelige dager. Det møter oss også motgang. Men vi skal ikke alltid flykte unna det tunge og triste. Det kan være at Gud også har gjemt rikdommer for oss i mørket. Vi opplever at vi kommer styrket ut av trengslene vi møter. Jesus svikter oss ikke. «Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» (Jes 41,10).

Vi siterer strofe fire (SeL):

Man vet om Kristi rike
I verden intet visst,
Man helst vil unna vike,
Som tungt det var og trist.
Du vitnesbyrd skal bære
At Kristus holder ord,
At salig man kan være
I ham på denne jord.

Kilder:

Bibelen (rev 1930/1965)
Frikirkens Salmebok (1955)

P. E. Rynning (1967), s. 98 og 345

Ei annet kan i livet trøste

Ei annet kan i livet trøste.

Salmen er skrevet av Niels Johannes Holm. Vi finner den i Frikirkens Salmebok (ÆvG) som nummer 246 med to strofer. Salmen står plassert under «Frelsen i Kristus». Melodien er tonen til salmen «Guds Lam som bar min byrde».

Vi siterer strofe en (ÆvG):

Ei annet kan i livet trøste,
Ei annet skjenke sjelen fred,
Enn kun det blod Guds Sønn utøste
Da han vår straff tålmodig led.
Vi ser oss frelst ved Jesu pine,
Vi ser oss legt ved Jesu sår;
At han erkjenner oss som sine,
Den fryd all tanke overgår.

Hovedtema i salmen er forsoningen. Det er ikke holdt noe tilbake. Her er blod, straff, lidelse og pine. Men vi møter også den troendes glede for frelsen i Jesus Kristus. Det er skildret ved positive ord som trøst, fred, frelse og fryd. Salmen inneholder ellers tankegods som på mange måter er typiske for Brødremenigheten. Spesielt legger vi merke til skildringen av Jesu blod. Døden er fylt med sorg og kvide hos de troende. Men tanken på frelsen i Jesus Kristus mildner likevel smerten og fyller salmisten med sang og glede. Han skal en dag få våkne opp frelst for evig hjemme hos Jesus.

Vi siterer strofe to (ÆvG):

Og når jeg engang øyet lukker,
Så være Jesu død min sang!
La hjertet da, om enn det sukker,
Dog prise deg for korsets gang!
Ditt blod, din gjennomstungne side
La meg få se i siste nød,
Så våkner jeg fra sorg og kvide
Hos deg med takk for korsets død!

Kilder:

Frikirkens Salmebok (1955)

Tobias Salmelid (1997), s. 172
P. E. Rynning (1967), s. 345-346
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp 933-936

Niels Johannes Holm på Wikipedia

Hvor salig er den lille flokk

Hvor salig er den lille flokk.

Dette er en kjent salme skrevet av Niels Johannes Holm i 1829. Vi finner den som nummer 413 i Norsk Salmebok og som nummer 59 i Landstads reviderte salmebok. Hos Landstad stod salmen som en avslutningssalme under temaet «Til slutning». I Norsk Salmebok (NoS) finner vi salmen plassert under «Lydighet og etterfølgelse». Salmen har tre strofer.

Vi siterer strofe en (NoS):

Hvor salig er den lille flokk
som Jesus kjennes ved!
I ham, sin Frelser, har den nok
nå og i evighet.
I kjærlighet, i håp og tro
den vandrer her og skal få bo
med ham når håp og tro forgår,
men kjærlighet består.

Niels Johannes Holm ble født i Søndre Farup nær Ribe i Danmark 3. mars 1778. Holm var egentlig utdannet skredder som faren og arbeidet en tid i et hanskemakerverksted. Siden fikk han seg post som huslærer på Fyn og senere på Søndre Jylland. Fra 1813-1816 var han hjelpelærer på en privat lærerskole hos sogneprest Matthiesen. Holm avla også lærerskoleeksamen, men han fikk seg ikke noen post som lærer. Han flyttet i 1820 til Kristiania og kom til å virke 12 år i Norge som lærer og forstander i Brødremenigheten. Holm hadde et nært samarbeid med W. A. Wexels ved Vor Frelsers Kirke. Men da Wexels utviklet seg retning av Grundtvig, ble Holm mer og mer isolert. Og i 1834 flyttet han tilbake til Christiansfeld i Danmark hvor han virket til sin død 26. mai i 1845.

Vi siterer strofen på dansk:

Hvor salig er den lille flok,
som Jesus kendes ved!
I ham, sin frelser har den nok
nu og i evighed;
i kærlighed, i håb og tro
den vandrer her og
hist skal bo med ham,
når håb og tro forgår,
men kærlighed består.

Holm hadde en skral helse og kunne ikke reise så mye. Men han var flittig ved skrivebordet. Han vil bli spesielt husket for sitt sjelsørgeriske arbeid og som forfatter av oppbyggelseskrifter. Fra 1827 utga han Det norske Missions-blad. I bladet publiserte Holm både tradisjonelt misjonsstoff og andre oppbyggelige stykker. I tillegg til dette skrev Holm salmer. Salmeboken Harpen ble utgitt i Christiania 1829 med ikke mindre enn 366 salmer. Den består både av oversettelser, bearbeidelser og egne salmer. Og året før han døde i Danmark, startet han opp med et nytt blad. Det var Evangelisk Missions-Tidende, men astmaen tok etter hvert overhånd og Holm døde stille og fredfullt i 1845.

Vi siterer strofe to (NoS):

Men Jesus, er jeg en av dem,
vil du meg kalle din?
Står jeg for deg som hine fem
med lys i lampen min?
Å, la meg ei til hvile gå
før derom jeg kan visshet få,
før du kan få det svar av meg:
Du vet jeg elsker deg?

Det har vært en del diskusjon om denne strofen. Landstad hadde gjort to rettinger i teksten. «Bluss» var byttet ut med «lys» og i første verselinje hadde han «Min Jesus, er jeg en av dem» i stedet for «Men Jesus, er jeg en av dem». Saken endte til slutt helt i departementet. Der ble det fattet en beslutning om at en skulle vurdere teksten på nytt ved neste revisjon av salmeboken. Men Landstads reviderte salmebok kom ut med samme versjon. Ikke før i Norsk Salmebok ble «min» rettet til «men» slik at den ble i overensstemmelse med Holms original. Den er riktig i dag, men salmen finnes dessverre ikke i den nyeste norske salmeboken vår fra 2013.

Vi siterer strofen på dansk:

Men Jesus, er jeg en af dem,
vil du mig kalde din?
Står jeg for dig som hine fem
med blus i lampen min?
O, lad mig ej til hvile gå,
før jeg herom kan vished få,
før du kan få det svar af mig:
Du ved, jeg elsker dig!

Salmen bygger delvis på skriftordet i Matt 25, 1-13 og avsnittet i Joh 21, 15-17. I den første teksten finner vi lignelsen om de ti brudepikene som gikk i møte med brudgommen. Fem av dem hadde olje på lampene, mens de fem andre hadde glemt å ta med olje. Det er et avsnitt som miner oss om å være våkne til Herren kommer. I Joh 21, 15-17 møter vi Jesus ved Tiberiassjøen etter oppstandelsen. Det er Peters eksamen. Han hadde tre ganger nektet for at han kjente Jesus og han hadde bannet på det. Nå får han spørsmålet fra Jesus om han elsker ham. Tre ganger blir han spurt om dette. Vi siterer: «Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær,» svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine!»

Vi siterer strofe tre (NoS):

Og måtte det med gråt enn skje
at dette svar jeg gav,
så vil du nådig til meg se
og tørke tåren av.
Ja, når kun du som allting vet,
hos meg kan finne kjærlighet
og kjenne meg iblant din flokk
som din, så har jeg nok!

Kilder:

Bibelen (2005)
Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1970)

Tobias Salmelid (1997), s. 172
P. E. Rynning (1967), s. 125, 345-346
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp 933-936

Niels Johannes Holm på Wikipedia