Av høyheten opprunnet er

Av høyheten opprunnet er.

Salmen er skrevet av Philipp Nicolai i 1599 og oversatt til dansk av H. C. Stehn rundt år 1600 og videre bearbeidet på norsk av Magnus Brostrup Landstad og tatt inn i hans salmebok i 1871. Vi finner ellers salmen på bokmål i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 119 med fem strofer og i Norsk Salmebok på nynorsk som nummer 89 med fire strofer. Salmen ble oversatt til nynorsk av Elis Blix i 1870 med tittelen Ei morgonstjerne klår og fin. Vi siterer salmen i en meget svakt modernisert utgave.

Vi siterer strofe en (LR):

Av høyheten opprunnet er
En morgenstjerne klar og skjær
Av sannhet og av nåde:
Du Isais skudd og Davids kvist,
Mitt hjertes brudgom, Jesus Krist,
Meg fryder overmåde.
Liflig, Vennlig,
Mild og kjærlig, Stor og herlig,
Nåderike,
For ditt lys all natt skal vike!

Originalen heter Wie schön leuchtet der Morgenstern. Og morgenstjernen brukes ofte som et bilde på Jesus slik som i Åp 22, 16: «Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vidne dette for eder om menighetene; jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.» Salmen har ellers vært sunget lenge både i den danske og i den svenske kirken. På dansk finner vi blant annet salmen i Dansk Salmebog som nummer 106 med fem strofer. Tittelen på dansk er Af højheden oprunden er.

Vi siterer strofe to (LR):

Du klare edelstenen min,
La skinne i mitt hjerte inn
Din ild, din rene flamme!
Gud glede meg og give visst
Jeg være må en livsens kvist
Alt på ditt legems stamme!
Til deg Sårt jeg
Lenges komme, Himlens blomme!
Sukkk jeg sender,
Rekker mot deg begge hender!

På svensk finner vi salmen i flere utgaver. 1937 års psalmebok hadde salmen som nummer 32 med tittelen Hell morgonstjärna, mild och ren, mens den i 1986 års psalmbok heter Ljus av ljus, o morgonstjärna. Her står salmen som nummer 488. Fra gammelt av var salmen kjent som Du morgonstjärna mild och ren og mange i Sverige syntes de ikke hadde fått feiret riktig jul hvis de ikke hadde sunget nettopp denne salmen.

Vi siterer strofe tre (LR):

Min sjel i Gud da fryder seg
Når mildelig du ser til meg
Med miskunnhetens øye.
O Herre Krist, hvor du er god,
Ditt ord, din Ånd, ditt kjød og blod
Meg salighet tilføye!
Dra meg, Ta meg,
Gi meg arme, Nådens varme!
Jeg er bruden,
På ditt ord jeg kommer buden.

Salmen skiller seg ut som en av kristenhetens aller størte salmer. Det gjelder både dens innhold, form og melodi. Det er vel kanskje ikke så lett å se det i den norske versjonen av salmen, men det hører til sjeldenhetene at hele salmen er gjennomtrengd av bibelske bilder og lignelser.

Vi siterer strofe fire (LR):

Gud Fader, ære være deg!
Før verden var, du elsket meg
I ham, din Sønn, den kjære,
Og han har sendt meg salig bud,
At han er brudgom, jeg er brud –
O Herre Gud, for ære!
Oppad! Hjemad!
Himlens gleder Jeg tiltreder,
Snart han fører
Bruden hjem som ham tilhører!

Bakgrunnen for at salmen ble skrevet, er dødsfallet til en kjær elev av Philipp Nicolai. Forbokstavene i hvert begynnerord i de syv strofene danner et akrostikon eller skjult navn på den unge grev Wilhelm Ernst Graf Und Herr Zu Waldeck som døde under pesten i 1598, bare 14 år gammel. Også selve melodien er meget godt kjent og er blitt brukt i en rekke salmer og verdslige viser. Så populær var salmen og melodien at den ble benyttet til jul, så vel som til bryllup og til begravelser. Hos oss synges den i kirken mest i åpenbaringstiden, men Landstads reviderte salmebok har salmen plassert under «1. juledag».

Vi siterer strofe fem (LR):

Hvor hjerteglad er jeg da nu!
Mitt ett og alt er, Jesus, du,
Begynnelse og ende:
Meg vil du til din nådes pris
Opptage i ditt paradis,
Dit vil min gang jeg vende.
Amen! Amen!
Kom, min glede, Jeg er rede,
Dryg ei lenge!
All min hu ved deg la henge!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1979)

P. E. Rynning (1997), s. 307 og 352
Tobias Salmelid (1997), s. 288-289 og s. 357
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 492-495 og sp. 911-912
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 27

Hele salmen i original på tysk
Salmen på Danske Salmebog Online
Philipp Nicolai på CyberHymnal
Philipp Nicolai på Wikipedia

Sions vekter hever røsten

Sions vekter hver røsten

Salmen er skrevet av Philipp Nicolai i 1599. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 253 og i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 646. Hos Landstad står salmen under «25. søndag etter trefoldighet». Norsk Salmebok har plassert salmen under «Siste søndag i kirkeåret». Salmen har tre strofer i begge salmebøkene.

Vi siterer strofe en (NoS):

Sions vekter hever røsten:
Våkn opp! Det blinker lyn i østen,
våkn opp, Guds stad, Jerusalem!
Midnatts mulm deg ruger over,
men Herrens time slår – hvem sover?
Kom, kloke jomfruer, kom frem!
Se, Herren kommer ned,
stå opp, ta lampen med,
la den brenne!
På Jesu bud
stå opp, o brud!
Han fører deg hjem til din Gud.

Salmen er også oversatt til nynorsk av Elias Blix. Vi finner den som nummer 139 i fjerde utgaven av Nokre Salmar fra 1891. Anders Aschim mener at denne utgaven er bedre enn Landstads oversettelse av salmen fra 1824. Den skal være mer trofast mot den tyske originalteksten. Det er likevel Landstads versjon som er blitt stående for ettertiden. Den er også videreført i Norsk Salmebok (2013). Her står salmen som nummer 506 med tre strofer. I Nynorsk Salmebok (NyS) finner vi salmen som nummer 514 med tre strofer oppført under «25. søndag etter trieining». Denne utgaven bygger på Blix sin oversettelse.

Vi siterer strofen på nynorsk (NyS):

Vakna upp! so ljodar luren
Frå Sions Vaktmann høgt på muren:
Statt upp, Guds Stad, Jerusalem!
Midnatts myrker dimmer jordi;
Då ljoda ned som ljon dei ordi:
Upp, kloke møyar, Herren kjem!
Han kjem med velde ned.
Statt upp, ta lampor med!
Lat deim lysa!
På Jesu ord
Stig upp frå jord,
Upp til det store brudarbord!

Det berettes at Magnus Brostrup Landstad en dag i studietiden kom forbi et hus der det var auksjon på bøker. Han forteller selv: ”Dørene stod åpne og jeg gikk der inn uten å ha til hensikt å kjøpe bøker. Just som jeg kom inn, ble en pakke gamle bøker løftet i været og oppropt for fire skilling uten at det ble sagt hva det var for bøker. Jeg bød disse fire skilling, fikk straks tilslaget og gikk hjem med min bokpakke under armen.” Det viste seg at bokpakken inneholdt to bøker. Den ene var Freuden-Spiegel des ewigen Leben av dikterpresten Philipp Nicolai. Den andre var Hexaemeron av biskop Anders Arrebo. ”Jeg tror dette gav meg det første støt i retning av salmedikting, og åpnet mitt syn for de gamle salmers liv”, skriver Landstad. I Freuden-Spiegel fant han mestersalmen Wachet auff, rufft uns die Stimme. Salmen gjorde et så mektig inntrykk på Landstad at han bestemte seg for å prøve å gjennskape salmen på norsk. Resultatet ble så vellykket at den i over 150 år har hatt en selvfølgelig plass i norske og danske salmebøker. Salmen Sions vekter hever røsten er Landstads debut som salmedikter, skriver Egil Einan i et menighetsblad.

Vi siterer strofe to (NoS):

Sion vekterropet hører,
en himmelsk glede hjertet rører,
hun våkner og står freidig opp.
Herren kommer, stor og prektig,
av nåde sterk, av sannhet mektig,
nå rinner hennes time opp!
Å kom, du krone skjønn,
min Jesus, du Guds Sønn!
Hosianna!
Å salighet
som er beredt
for oss hos deg i evighet!

Salmen er skrevet mens Philipp Nicolai var prest i Unna i Westfalen. Det brøt ut en forferdelig pest i menigheten hans. Sykdommen raste i over syv måneder og bare i juli 1597 døde det 300 mennesker, skriver Aanestad. Hver eneste dag så Nicolai døde og dødende mennesker. Også den andre presten i byen døde. Nå stod Philip Nicolai helt alene. I perioder bodde han nærmest på kirkegården. Han hadde mer enn nok med å begrave de døde etter pesten. Det er lett å forstå at han ut fra dette tenkte mye på himmelen. Salmen bygger blant annet på lignelsen om de 5 kloke og de fem dårlige brudepikene i Matt 25, 1-13. Melodien er skrevet av Philip Nicolai selv. Den er ofte blitt omtalt som «koralenes konge».

Vi siterer strofe to på nynorsk (NyS):

Sion høyrer vaktmann kveda;
Ho vaknar og stend upp med gleda,
Av heilag hugnad hjarta brenn.
Herren kjem so høg og herleg,
Av sanning sterk, av nåde kjærleg:
No hennar morgonstjerna renn!
So kom, du hjartans von,
Vår Jesus, du Guds Son!
Hosianna!
Me stig i sky
Til himmelby
Og halda der din nattverd ny!

Philipp Nicolai ble født 10. august 1556 i Mengeringhousen i Waldeck i Hessen i Tyskland. Philipp var sønn av en luthersk prest ved navn Dieterich Nicolai. Han studerte teologi ved universitetene i Erfurt og Wittenberg fra 1575-1579 og ble selv prest. Det var under religionskrigene i Europa og flere ganger måtte han flykte eller gå i skjul med sin menighet. Han holdt hemmelige oppbyggelser i hjemmene. I 1588 ble han prest i Altwildungen, i 1596 i Unna i Westfalen og i 1601 prest i Hamburg. Philipp Nicolai var også en religiøs forfatter som forsvarte den lutherske læren mot kalvinistene og katolikkene. I dag er han imidlertid mest kjent for å ha skrevet to salmer. Det var mens Philipp Nicolai var prest Unna at en fryktelig pest tok livet av 1.300 mennesker i hans sogn. På denne tiden skrev oppbyggelsesboken Det evige livets gledespegl for å oppmunte sine sognebarn i denne vanskelige tiden. Salmene Sions vekter hever røsten (Wachet auf, ruft uns die Stimme) og Av høiheten opprunnen er (LR 119, Sthen) / Ei morgonstjerne klår og fin (NoS 89, Blix) var publisert i slutten av denne boken. På tysk heter denne siste salmen Wie schön leuchtet der Morgenstern.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Ære være deg, du høye!
Å, Gud, hva ser, hva ser mitt øye!
Rundt om din trone englerad!
Lyset er så klart der inne,
hver Jesu venn vi der skal finne
så engleren og engleglad!
Hva intet øye så,
hva tanken ei kan nå,
der vi skuer.
Du jord, farvel!
Stig høyt, min sjel!
Følg Jesus inn til gledens vell!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Nynorsk Salmebok (1972)
Landstads reviderte salmebok (1960)
Morsk Salmebok (2013)

P. E. Rynning (1997), s. 307 og 352
Tobias Salmelid (1997), s. 288-289 og s. 357
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 492-495 og sp. 911-912
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 27

Philipp Nicolai på CyberHymnal
Philipp Nicolai på Wikipedia
Philipp Nicolai på Danske Salmebog Online