Store Gud vi lover deg

Store Gud, vi lover deg.

Salmen er skrevet av den katolske presten Ignaz Franz i 1771. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 280 med fire strofer. Den ble oversatt til norsk av Kari Lavik Mason i 1920 etter en fransk oversettelse av salmen. Salmen ble modernisert av Trygve Bjerkrheim i 1954. Han oversatte også strofe to på nytt.

Vi siterer strofe en (NoS):

Store Gud vi lover deg,
Priser høyt din makt og ære
Stemmer opp fra jorderik,
Evig sang med englehære.
Vend mot oss ditt velbehag,
Og vårt hjertes takk mottag!

Den tyske tittelen på salmen er Grosser Gott, wir lober dir. Men det var den franske salmen, med tittel Grand Dieu, nous te bénissons, etter Henry Empaytaz fra 1824, som var utgangspunktet for den norske utgaven.

Vi siterer strofe to (NoS):

For din hvite trone står
Syngende den store skare,
Hilser evighetens år,
Frelst fra jordens nød og fare.
Mektig bruser sangens lyd:
Hellig, hellig, Herre Gud!

Salmen bygger på den latinske hymnen Te Deum. Vi har to salmer på norsk som bygger på denne hymen. Den andre er luthersalmen Herr Gott, dich loben wir fra 1531. Hos oss var det Magnus Brostrup Landstad som oversatte den tyske teksten til norsk i 1861. Denne har tittelen O store Gud, vi lover deg.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Himmelriket med Guds ord
Sine grenser vidt utvider,
Favner hvert et folk på jord,
Stunder mot de sæle tider
Da, o Jesus Krist, for deg
Hvert et kne skal bøye seg.

Den norske utgaven er forkortet i forhold til originalen på hele tolv strofer. Vi finner på norsk en strengt komponert oppbygning. Etter en lovprisning  av Gud, i første strofe, utdypes dette videre i strofe to (Faderen), strofe tre (Sønnen) og strofe fire (Den Hellige Ånd). Salmen får et klart apokalyptisk preg ved at de hellige samles for tronen (strofe to) i tilbedelse og trefoldig lovsang. Deretter er vi tilbake til jorden hvor evangeliet forkynnes og mennesker kommer til tro. Salmen har således også ofte blitt sunget på generalforsamlinger og storsamlinger til de forskjellige misjonsorganisasjonene i landet vårt. Derfor ber vi også i strofe fire om Åndens makt i forkynnelsen av Ordet: Fyll hver fattig sjel som tror, med den kraft som i deg bor.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Hellig Ånd, med lys og makt,
Ett med Faderen og Sønnen,
Kom som Jesus selv har sagt,
Styrk oss troen, håpet, bønnen!
Fyll hver fattig sjel som tror,
Med den kraft som i deg bor!

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (2013)
Wikipedia på norsk