Se solens skjønne lys og prakt

Se solens skjønne lys og prakt.

Salmen Se solens skjønne lys og prakt er skrevet av den tyske presten og teologen Christian Scriver i 1686. Den ble oversatt til norsk av Birgitte Kaas Huitfeldt i 1734. Vi har bare denne ene salmen etter Christian Scriver. På svensk heter teksten er Nu dagens sol i glans och prakt. Salmen ble oversatt fra tysk av Johan Alfred Eklund i 1911. I Norsk Salmebok (NoS) finner vi denne vakre kveldssalmen som nr 808 med fire strofer. Salmen ble også tatt inn i Norsk Salmebok fra 2013 som nummer 812 med samme antall strofer.

Vi siterer strofe en (NoS):

Se, solens skjønne lys og prakt
har ført sitt løp til ende,
seg verden har til hvile lagt,
tenk, sjel, hva deg mon hende!
Tred frem for himlens port,
kast all bekymring bort,
la dine øyne, hu og sinn
på Jesus være rettet inn!

Strofen er i seg selv en hel andakt. En lytter skriver inn til programmet Salmer til alle tider om en prest som benyttet denne salmen i en begravelse. I stedet for en avslutning på minnesamværet etter den avdøde, tok han frem gitaren sin og sang salmen. Vi siterer:

«Det var i en begravelse innen familien. Presten skulle avslutte minnesamværet med en andakt. Han gikk på prekestolen, tok med seg gitaren og sang en salme i stedet for avslutningsandakt. Det var så spesielt fint og verdig at jeg glemmer det aldri. Og salmen heter Se solens skjønne lys og prakt

Og det er grunn til å være glad og takknemlig. Herren Jesus har båret alle våre synder bort og gjort soning for alle våre overtredelser. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Vi kan med frimodighet gå frem for nådens trone: «Tred frem for himlens port / kast all bekymring bort / la dine øyne, hu og sinn / på Jesus være rettet inn!» Jesus er vår store øversteprest som er prøvet i alt.

Vi siterer Bibelen fra Hebr 4, 14 -16:

«Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og nåde til hjelp i rette tid.»

Christian Scriver, som skrev salmen Der lieben Sonne Licht und Pracht, er kanskje mer kjent som forfatter av andaktslitteratur enn som salmedikter. Men denne salmen er en perle i salmelitteraturen som trolig enda kommer til å leve lenge. Hele salmen på 9 strofer ble først utgitt i Pontoppidans salmebok (1737) og vi finner den videreført i gamle Landstads Kirkesalmebog (LK) med seks strofer. Salmen står i denne salmeboken som nummer 613.

Vi siterer strofe to (NoS):

De blanke stjerner skinner vel
og skyter lyse stråler
i nattens mulm på dal og fjell;
dog meget mer tilmåler
rettferdighetens sol
meg lys fra nådens pol.
Min Jesus, han er sol og skjold,
jeg overgir meg i hans vold.

Christian Scriver ble født i Rendesburg i 1629. Han studerte i Lübeck og senere i 1647 ved Universitetet i Rostock. Scriver virket først i den lille byen Stendal i Sachsen før han i 1667 ble kalt til prest ved St Jacobs kirke i Magdeburg. Her kom han til å bli i 23 år. Salmelid (1997) skriver at Scriver var gift fire ganger, men at døden ofte var gjest i hans hus. Han ble enkemann tre ganger og av hans 14 barn var det bare tre som overlevde ham. I 1690 ble Scriver overhoffpredikant i Quedlinburg i Sachsen-Anhalt. Christian Scriver døde i Quedlinburg i 1693.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Vel lukker søvnen denne natt
så mangt et trettet øye,
dog våker en som ei blir matt
og trettes ei av møye:
Du, Jesus, våken er,
ditt øye har meg kjær.
Jeg er hos deg av hjertens grunn,
skjønt øyet lukker seg til blund.

Scrivers kanskje mest berømte verk er andaktsboken Seelen-Schatz eller Sjeleskatt på norsk. Her skriver han om den troendes anfektelser og prøvelser i denne verden. Boken er delt inn i kapitlene sjelen, sjelens kors, sjelens bønn og sjelens håp. Få har skildret troens kamp og seier slik som Christian Scriver. Vi siterer:

«Troen er ofte svak, blandet med sorg og frykt. Den synes ikke at den kan trøste seg ved sin gjenløser. Synden er så stor. Men sjelen lenges etter Kristus. Når den rett får høre om Guds nåde, sukker den: Kunne jeg bare tro det! Jeg er ikke verdig! Men hvor jeg trenger nåde. Slik er det med den sanne tro. De troende prøver seg selv. De synes ofte at de ingen tro har. Deres tro er i egne øyne bare som en ulmende gnist. Men de kjenner hungeren og tørsten i sjelen og ønsker intet annet enn å få leve og dø i Jesu Kristi samfunn.»

Vi siterer strofe fire (NoS):

Med deg vil jeg til hvile gå,
jeg er i dine hender,
du vil, min vekter, akte på
min sjel, til natten ender.
Jeg frykter ingen nød,
ei Satan eller død.
Når jeg med deg til hvile går,
med glede jeg igjen oppstår.

Salmen til Christian Scriver har sin helt bestemte tilblivelseshistorie. Blom Svendsen (1959) forteller at Scriver ved nattestid hørte en ugudelig vise ble sunget til en meget vakker tone. Han likte ikke at en så fin melodi ble misbrukt i den ondes tjeneste så han satte seg derfor ned og skrev en kristelig kveldssalme til samme melodien. Salmen ble på fem strofer og Scriver gikk lykkelig for å legge seg. På veien mot soverommet møtte han imidlertid den vonde selv. Djevelen griner imot ham og sier: «Du, Christian Scriver, du tror nok at du er en from mann du, men i virkeligheten er du min mann da.»

Christian Scriver ble opprørt og gikk tilbake til sitt kontor og skrev fire strofer til. Disse har en litt annen karakter enn salmens første del. Blom Svendsen skriver at Landstad tok med 4 strofer av første avdeling og 2 fra andre avdeling i salmeboken sin. Vi skal ta med første og siste strofen fra avdeling to.

Vi siterer den første strofen (LK):

I helvedånder, viker hen!
Her tør I intet vove,
Av dette hus er Gud en venn,
For vi skal sikre sove;
Den sterke englevakt
Oss holder vel i akt,
Og slår om oss en vogneborg,
Tross Satan, om han gjør oss sorg!

Salmen er i sin helhet oversatt fra tysk til norsk av Birgitte Christine Kaas. Hun ble født på Elingård i Onsøy 2. oktober 1682. Hennes far var godseier og amtmann Hans Kaas. I 1713 ble Birgitte Kaas gift på Fyn i Danmark med oberst Henrik Jørgen Huitfeldt. Han ble senere utnevnt til general og døde på Elingård i 1751. Hun levde sine siste år som enke og døde under mystiske omstendigheter 14. august 1761.

Birgitte Kaas skrev en rekke dikt, viser og arier i tidens stil, men alt ble flammenes rov da Elingårds brant i 1746. Hennes salmer er derimot bevart og allerede i 1734 hadde hun utgitt Nogle Aandelige Psalmer. Salmene er oversatt fra tysk. Det som kanskje er mest spesielt ved samlingen, er at 15 av de 28 salmene i boken er diktet av kvinner. En annen meget godt kjent oversettelse av Birgitte Kaas er salmen Sørg du for meg, Fader kjær skrevet av Ludämilia Elisabeth i 1682.

Vi siterer den siste strofen (LK):

Nu gå, mitt trette legem hen,
Og sov kun trygt og rolig,
Lukk dine øyne fritt igjen,
For Jesus våker trolig!
Til sist jeg slutter her:
O Jesus! din jeg er,
Deg har jeg meg i hjertet satt,
Nå, søte Jesus, en god natt!

Kampen med den onde er over. Christian Scriver har funnet tilbake til trøsten og tryggheten i Jesus. Selv om forfatteren av salmen går til ro og lukker sitt øye, er det en som alltid vokter sine: «Nå gå, mitt trette legem hen / Og sov kun trygt og rolig / Lukk dine øyne fritt igjen / For Jesus våker trolig!»

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2103)

Lars Aanestad m.fl. (red): Kristen sang og musikk (1962)
H. Blom Svendsen: Streiftog gjennom salmeboken og salmeopplevelser (1959)
Tobias Salmelid (red): Lundes sang- og salmeleksikon (1997)

Salmer til alle tider
Christian Scriver på Wikipedia