Min Herre har kalt meg

Status

Min Herre har kalt meg, og glad vil jeg gå.

Salmen er skrevet av Sigvald Skavlan i 1893. Vi finner den i Norsk Salmebok som nummer 682 med seks strofer. Salmen står plassert under temaet ”Vigsling til kirkelig tjeneste”.

Vi siterer strofe en (NoS):

Min Herre har kalt meg, og glad vil jeg gå.
Jeg takker for tjenesten han lot meg få.
Han førte meg bort fra min selvvalgte vei.
Jeg priser deg, Jesus, som bandt meg til deg!

Presten og salmedikteren Sigvald Skavlan ble født på Stranda på Sunnmøre 27. desember 1839. Han ble student ved Bergen Katedralskole i 1858 og avla teologisk embetseksamen i Kristiania (Oslo) i 1864. Sigvald Skavlan var så sjømannsprest i Antwerpen fra 1864-1869. Og i 1869 ble han tilsatt som lærer ved døveinstituttet i Trondheim. Han var forstander ved samme sted fra 1872.

Vi siterer strofe to (NoS):

Din nåde er stor, du var god mot meg Gud.
Den synd jeg bekjente, den slettet du ut.
Så la meg få vitne om alt du meg gav,
din kjærlighets fylde fra vugge til grav.

Fra 1877 var Skavlan sogneprest på Askøy. I 1888 ble han utnevnt til residerende kapellan i Vår Frue Kirke i Trondheim og i 1894 til sogneprest i samme kirke. Sigvald Skavlan var også engasjert i kristent ungdomsarbeid og han stiftet i 1874 Trondhjems ynglingeforening.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Ja, gi meg det stille og ofrende sinn:
Å bortviske tåren av sørgende kinn,
å tale ditt trøstende ord til en trett,
å virke og be for de fattiges rett!

En finner ofte Sigvald Skavlan omtalt som ”de døves mann” og han regnes som en av banebryterne innen moderne døvearbeid i Norge. I tillegg til omfattende studier, skrev Skavlan også mye om døvesaken.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Fra lathet og hovmod meg, Herre, befri,
fra usaltet tale, fra tomt hykleri,
fra urenhets stier, fra mismot og frykt,
å Herre, gå med meg, da vander jeg trygt!

Sigvald Skavlan har gitt ut flere salmesamlinger. I 1885 kom samlingen Korsets Sange, mens Stav og harpe ble utgitt posthumt i 1913. Han har også skrevet en rekke leilighetsdikt og kantater. I året 1911 tok Sigvald Skavlan avskjed fra sitt embete som sogneprest i Trondheim. Han døde året etter, i Kristiania, 4. november 1912.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Så vil jeg deg tjene så langt jeg formår,
til skjelvende hender, til grånende hår,
Er synden meg besk, faller veien meg tung,
da styrk meg, så sjelen lik ørnen blir ung!

”Selv om Sigvald Skavlan i sin tid markerte seg sterkt både som prest og som skoleforstander, er han i ettertid mest kjent for sine salmer og kantater, hvorav flere er å regne som klassikere”, skriver Store Norske Leksikon om ham. Vi finner tre av hans salmer i Norsk Salmebok, mens Landstads reviderte salmebok har med fem salmer av ham. Det er Min lodd falt mig liflig, han aktet mig tro, langfredagssalmen Jeg kysser din hender, misjonssalmen O gyd din Ånd over alt det kjød, den kjente salmen Å, fikk jeg kun være den minste kvist, samt Der lyser kors i Nordens flagg. I Norsk Salmeleksikon finner vi titlene på seks salmer av Sigvald Skavlan. En av disse er en oversettelse fra bokmål til nynorsk.

Vi siterer strofe seks (NoS):

Du Herre som kalte meg, gjør du meg sterk
og brennende til din barmhjertighets verk!
Mitt liv er i himlen, mitt kors det er her,
barmhjertige Frelser, din tjener jeg er.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 82
Tobias Salmelid (1999), s. 359-360
Lars Aanestad (1962), bd 2, sp. 920-921

Den frie norske salmesiden
Store Norske Leksikon på nett

Til deg alene Herre Krist

Til deg alene, Herre Krist.

Salmen er skrevet av Konrad Hubert rundt 1540. Vi finner den i Den Danske Salmebok (DaS) som nummer 505 med fire strofer. Melodien som benyttes er Wittenberg fra 1541. Salmen ble oversatt til dansk av Hans Thomissøn i 1569 og videre bearbeidet i 1798. Dagens danske utgave bygger på en versjon av salmen ved Fr. Hammerich fra 1850. I Landstads reviderte salmebok (LR) finner vi salmen som nummer 686. Den tyske originalen heter Allein zu dir, Herr Jesu Christ og er på seks strofer.

Vi siterer strofe en (LR):

Til deg alene, Herre Krist,
Står alt mitt håp på jorden,
Jeg vet du er min trøster visst,
Du er min Frelser vorden.
Fra verdens første tid ei kom
Et menneske på jord så from
At han fra synd kan frelse meg;
Jeg ser til deg,
Til deg mitt hjerte trøster seg.

På norsk finner vi salmen i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 391 med tre strofer. Den ble oversatt til nynorsk av Kr. J. Ørjavik i 1975 med tittelen Til deg åleine, Herre Krist og ved Hoven for Nynorsk Salmebok i 1925 med samme tittel. På bokmål finner vi salmen i i en fornorsket utgave i Landstads reviderte salmebok med tre strofer. Salmen her bygger trolig på Hans Thomissøns versjon fra 1569.

Vi siterer strofe to (LR):

Min synd er stor og såre svar,
Derav er sorger mine;
O Herre, gjør meg fra dem klar
Alt for din død og pine!
Og si det til din Fader god
At du meg frelste ved ditt blod,
Så bliver jeg av synden løst;
Vær du min trøst,
Gi det du lovte med din røst!

Den tyske dikteren og presten Konrad Hubert ble født i Bergzabern i Pfalz i 1507. Han fikk sin første skolegang i Heidelberg og studerte senere teologi ved Universitetet i Basel. Her fikk han gratis kost og losji som gjenytelse for å være assistent hos den sveitsiske reformatoren Økolampad. Det var hos denne at Hubert ble vunnet for den evangeliske lære. Da han var ferdig med studiene, ble Hubert tilsatt som hjelpeprest og personlig sekretær hos reformatoren Martin Butzer ved Thomaskirken i Strassburg.

Vi siterer strofe tre (DaS):

Giv mig af din barmhjertighed
en kristen tro til ende,
at jeg dit samfunds søde fred
ret inderlig må kende
og over alting elske dig,
min næste ligervis som mig!
Stat du mig bi, når jeg far’ hen,
din hjælp mig send,
og Djævlens list så fra mig vend!

I Strassburg fikk Butzer ”gjennomført kirkeordningen etter evangeliske prinsipper og Hubert var hans høyre hånd i dette arbeidet”, skriver Aanestad. Det var Butzers teologi og kirkesyn som kom til å prege Hubert gjennom de 18 årene han oppholdt seg i Strassburg. Men da Butzer i 1549 måtte rømme til England, ble situasjonen for Hubert stadig vanskeligere. I 1563 ble Konrad Hubert avsatt fra sin stilling som tredjeprest ved St. Thomaskirken i Strassburg. Han er ellers kjent som utgiver av Strassburg salmeboken fra 1572. Konrad Hubert døde i Strassburg 13. april 1577, 70 år gammel.

Vi siterer strofe tre (LR):

Av din barmhjertighet med unn
En kristen tro til ende,
At jeg din godhet hver en stund
Må i mit hjerte kjenne
Og over all ting elske deg,
Min neste likedan som meg,
Vær gos meg når jeg skukner hen,
Din hjelp meg send
Og djevlens list bort fra meg vend!

I Strassburg samlet Hubert inn materiale til en latinsk salmesamling for skoleungdom. Han var også medarbeider i den salmeboken som Butzer utga i 1541. Salmeboken ble utgitt på nytt i 1560. Hvor høyt Butzer satte sin venn og sekretær, forstår vi blant annet ved at han utnevnte Hubert til formynder for sine barn. Men vi har ikke mer enn 6 salmer etter ham på tysk. Vi finner to av dem i våre norske salmebøker. Det er salmene Til deg alene, Herre Krist og O Gud, på nåde rik og stor. Av disse har den første av dem ”vært til stor trøst og hjelp for mennesker i liv og død”, skriver Aanestad. ”Både for Philipp Jakob Spener og Georg Friedrich Händel var dette salmen i deres siste stund”, skriver han videre.

Vi siterer strofe fire (DaS):

Gud Fader evig lovet vær,
som os alt godt mon give,
og Jesus Krist, vor broder kær,
for han hos os vil blive,
og ligeså den Helligånd,
som er vor trøst og hjælper sand,
så Gud vi tjene her med fred,
til dag går ned,
og hisset i al evighed.

Kilder:

Den Danske Salmebog (2003)
Landstads reviderte salmebok (1960)

P.E. Rynning (1967), s. 346
Tobias Salmelid (1997), s. 178-179
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 961-962
Anne Karin Aasmundtveit (1995), s. 25

Konrad Hubert på tyske Wikipedia
Konrad Hubert på Danske Salmebog Online