Når hav og himmel dynja

Når hav og himmel dynja.

Salmen er skrevet av Elias Blix i 1891. Vi finner den i Nokre Salmar, 4. utgåve, som nummer 4 under “2. søndag i advent”. I Landstads reviderte salmebok (LR) står salmen som nummer 84 under samme plassering i kirkeåret. Nynorsk Salmebok har Når hav og himmel dynja som nummer 68. Også her står salmen med fire strofer under “2. søndag i advent”.

Vi siterer strofe en (LR):

Når hav og himmel dynja
Med storm og toreljom,
Og folk i redsla stynja
Og gruva for Guds dom,
Når jord og himlar skaka
Og skjelva i sin grunn,
Då gjeld det vel å vaka
Og venta endens stund!

Salmen følger evangelieteksten for “2. søndag i advent” slik vi bl. a. finner den i Luk 21, 25-33: «Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.» Han fortalte dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle andre trær! Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.»

Vi siterer strofe to (LR):

Når lauv i skogen spretter,
Det bod om sumar ber.
So upp, Guds folk, sjå etter
Og merk deg varslet her:
Når desse teikn er hende,
Då renn Guds rikes tid,
Då upp di syn du vende!
Det til di løysing lid!

Bibelavsnittet har en dyster bakgrunn med tidens ende og Guds endelige dom. Det er likevel ikke disse tonene som får lov til å dominere i Elias Blix sin salme: «Når desse teikn er hende / Då renn Guds rikes tid / Då upp di syn du vende / Det til di løysing lid!». Våren bærer bud om sommeren. Når løvet spretter i skogen, minner det oss om at årstiden går over i sol og varme. Slik er det også i Guds rike: «Når lauv i skogen spretter / Det bod om sumar ber / So upp, Guds folk, sjå etter / Og merk deg varslet her.»

Vi siterer strofe tre (LR):

So vakna, du som blundar,
Or syndesvevnen statt!
Til enden snøgt det stundar,
Snart kjem den siste natt.
So vak og haldt deg ferdig,
Og bed i tru og von
At du må finnast verdig
Å fylgja med Guds Son!

Jesus illustrerer det som skal komme med en lignelse om fikentreet: «Se på fikentreet og alle andre trær! Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær.» Blix har overført tegn i tiden på hjemlige forhold slik at vi kan skjønne hva som skjer. Motiver hentet fra havet er allment kjent: «Når hav og himmel dynja / Med storm og toreljom / Og folk i redsla stynja / Og gruva for Guds dom / Når jord og himlar skaka / Og skjelva i sin grunn / Då gjeld det vel å vaka / Og venta endens stund». Det er storm og torden. Folk er redde og jorden skjelver i sine grunnvoller. Men det er også positive tegn. Det går mot nytt liv: “Å Gud, når domsens tider / Bryt inn som flod i elv / Og som i føderider / Den heile skapning skjelv.” Derfor skal vi våke og be slik at vi kan være rede når Jesus kommer og henter sine hjem til seg.

Vi siterer strofe fire (LR):

Å Gud, når domsens tider
Bryt inn som flod i elv,
Og som i føderider
Den heile skapning skjelv,
Gud, lat oss vakne venta
Og undan vreiden fly!
Kom, Herre Krist, og henta
Oss heim med deg i sky!

Kilder:

Bibelen (2005)

Nynorsk Salmebok (1972)
Landstads reviderte salmebok (1979)

Dagens Blix for 5.12.04
Salmen i originalversjonen

Frydetonen går mot tronen

Frydetonen går mot tronen.

Den opprinnelige teksten er ved Venantius Fortunatus fra ca år 600 etter Kristus. Salmen ble videre bearbeidet av Sigrid Aron Forsius i 1614. Tonen er en svensk melodi fra 1697. Salmen ble oversatt til norsk av Christian Dick i 1867 og vi finner en rekke andre oversettelser og bearbeidelser av salmen både på norsk og på svensk. Salmen finnes også på dansk. I Norsk Salmebok (NoS) står salmen som nummer 374 med fire strofer. Norsk Salmebok (2013) har salmen som nummmer 186 under «Påsketiden». Noen (bla. den norske Sangboken) hevder også at salmen er bearbeidet av Johan Kahl.

Vi siterer strofe en (NoS):

Frydetonen
går mot tronen,
gjenlyd gir Guds himmelhall:
Lov og ære
Herren være,
fjernt og nær han prises skal!
Alt det skapte,
men fortapte,
kan nå reises fra sitt fall.

Salmen er fritt bearbeidet til norsk og Dick viser i sin versjon at han virkelig eier poetisk sans, forteller Aanestad. ”Selve begynnelsen av salmen er mesterlig, med en ganske annen flukt i seg enn den svenske», skriver han videre. Salmen er plassert under temaet ”Takk og tilbedelse” i Norsk Salmebok.

Vi siterer strofe to (NoS):

Graven bever,
Jesus lever,
han som for vår synd var død.
Han har vunnet,
livet funnet,
og hans seir har endt vår nød.
Knust er slangen,
løst er fangen,
slokt av nåde helveds glød.

Venantius Honorius Clementianus Fortunatus var en latinsk poet og komponist av salmesanger. I følge Wikipedia var han også biskop i den romersk-katolske kirken. Han døde i Poitiers i Frankrike i år 607 e.Kr. Sigrid Aron Forsius var derimot både matematiker, astrolog, salmedikter og prest. Han var født i Helsingfors i Finland i 1552 og døde i Stockholm i Sverige i 1624. Fornavnet hans skrives også som Sigridus Aronus. Salmen etter ham finner vi ellers som nummer 474 i den svenske 1819 års psalmbok og som nummer 558 i 1937 års psalmbok.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Det jeg skyldte,
han oppfylte,
min oppstandne Herre Krist.
Vredens luer
mer ei truer,
Gud min Fader er for visst.
Drept er døden,
endt er nøden
og beseiret Satans list.

Vi finner ellers lovsangen Frydetonen går mot tronen i en rekke norske sang- og salmebøker. Ære være Gud (1984) har salmen som nummer 192 under fanen ”Jesu oppstandelse, mens Sangboken (1983) har plassert den som nummer 72 under ”Lovsang, takk og tilbedelse”.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Evig seier
nå jeg eier
alltid, Herre Krist, i deg.
Jeg har vunnet,
du har funnet
full rettferdighet til meg.
Skyld foruten
kommer bruden
nå med lovsang frem for deg.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 217 og 314
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 685-686
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 2 – 3
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 67

Venantius Fortunatus på Wikipedia
Sigrid Aron Forsius på Wikipedia