Min Herre er hyrden

Min Herre er hyrden.

Salmen er skrevet av den engelske salmedikteren, journalisten og forfatteren James Montgomery som levde fra 1771 – 1854. Originaltittelen er The Lord is my Shepard og vi finner salmen gjengitt på CyberHymnal/NetHymnal som nummer 55 med fire strofer. Den er også gjengitt mange steder på norsk, men det er ikke oppgitt noe navn på oversetter. ”Mange salmeforfattere har forsøkt seg på å omforme et av de mest elskede av alle skriftsteder, Salme 23, til vers. James Montgomery har lyktes i det. Han har beholdt skjønnheten og trøsten i denne salmen samtidig med at salmens hans også har rim og metrum fra det tradisjonelle salmemønsteret”, skriver for øvrig nettsiden mormonschannel om ham.

Vi siterer strofe en:

Min Herre er hyrden, jeg fattes ei mer.
Han metter meg daglig, i trygghet jeg ber.
Han leder min sjel til det hvilende vann,
oppmuntrer min vandring, gjør salig min gang.

James Montgomery var født i Irvine i Ayrshire i Skottland 4. november 1771. Han var sønn av en herrnhutisk pastor. Han ble tidlig sendt til kirkens skole, mens foreldrene dro som misjonærer til VestIndia der de døde. Montgomery hadde ulike jobber etter at han hadde forlatt skolen, og prøvde også å få publisert dikt han hadde skrevet i London, uten at det lykkes ham. I 1792 ble han assistent for Mr. Gales som var auksjonarius, bokselger og trykker for Sheffield Register. Gales måtte forlate landet på grunn av sine politiske meninger i 1794, og Montgomery tok da over Sheffield Register. Han gav den nytt navn, Sheffield Iris, og var redaktør for den i 32 år deretter.

Vi siterer strofe to:

Om enn jeg så vandrer i dødsskyggens dal,
han vil der meg vokte, ei frykte jeg skal.
Hans stav meg beskytter og leder min vei,
mot truende farer han vil skjerme meg.

Som redaktør for Sheffield Iris ble også Montgomery utsatt for politisk fengsling. Først ble han fengslet i seks måneder for å ha skrevet om et opprør i Sheffield, så i tre måneder for å ha trykket et dikt som feiring av stormen på Bastillen. Dette diktet hadde han ikke skrevet selv, men i 1797 gav han ut en samling med egne dikt skrevet i fengselet; Prison Amusements. Han solgte Sheffield Iris i 1825 og grunnla i stedet The Eclectic Review. I barndommen hadde Montgomery tatt avstand fra kirken, men som 43 åring gikk han igjen inn i Brødremenigheten. Han ble deretter en ivrig arbeider for misjon og ble aktiv i Bibelselskapet.

Vi siterer strofe tre:

Mitt bord han bereder om hungrig jeg er,
og fyller mitt beger, jeg tørster ei mer.
Han salver mitt hode, er alltid meg nær.
Hva mer kan jeg ønske, min Frelser så kjær.

James Montgomery skrev rundt 400 salmer og av disse er omkring 100 fremdeles i bruk. I Norsk Salmebok er han representert med to salmer. Det er salmen Du som går ut fra den levende Gud (NoS 218) og Heilag, heilag, Herre stor (NoS 284). Salmene ble publisert i tre bind og det ble også utgitt et bind med sekulære dikt der han særlig tok til orde for å oppheve negerslaveriet. James Montgomery døde i Mount i Sheffield i England 30. april 1854.

Vi siterer strofe fire:

Min sjel han gir trygghet med trøstende ord.
De faller som regn på den tørstende jord.
Han kan meg opphøye, det sikkert jeg vet.
Det fyller mitt hjerte med inderlig fred.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 279
Lars Aanestad (1965), sp. 426-429

James Montgomery på Wikipedia
James Montgomery på CyberHymnal
James Montgomery på Danske Salmebog Online