Kjenner du det lys fra Gud

Kjenner du det lys fra Gud.

Salmen er skrevet av den danske presten og salmedikteren Johannes Levinsen (JoL) i 1882. Salmebloggeren (LeH) har lagt til strofe to og siste del av strofe en, ellers så er salmen Johannes Levinsens egen. Originaltittelen er Kender du det Lys fra Gud.

Vi siterer strofe en (JoL):

Kjenner du det lys fra Gud,
det som lyn slår ned.
Han som er, og ga oss bud,
på din vei oss led.

Bibelen har mange skildringer av lyset og mørket. Vi møter lyset allerede i skapelsesberetningen: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.» (1. Mos 1, 1-5).

Vi siterer strofe to (LeH):

Kjenner du vel til din tid.
gudsbespotters harm.
Ond og tung slik er den sti,
dagen full av larm.

Lyset står for det gode og livgivende. Solen gir liv på jorden. Men lyser skiller også dagen fra natten. I overført betydning så vandrer den med Gud som lever i lyset med livet sitt. Lyset står derfor for vårt forhold til Jesus: ”Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» (Matt 5, 14-16).

Vi siterer strofe tre (JoL):

Kjenner du den dype gru
som en synder har.
Når han merker, hva han var,
hva han er unnu?

Men Jesus bruker også lyset om seg selv. Han er oppfyllelsen av det gamle testamentet. Jeg er verdens lys, sier Jesus. Det betyr at han er vår frelser. Jesus kommer med lys inn i vårt mørke. Den som har tatt imot Jesus, har sett lyset. Han har Jesus som frelser i sitt liv. «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. 8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. (Joh 9, 1-12).

Vi siterer strofe fire (JoL):

Kjenner du den stille trøst
som ved korsets fot
trenger inn i sjel og sinn
og i hjerterot.

Vi finner sterke toner om synd og nåde, frelse og fortapelse i Levinsens forkynnelse. Hans personlige stil er enkel og tidløs uten innfløkt retorikk og tidsbestemte aktualiteter, skriver Paul Nedergaard. Vekkelsen, helliggjørelsen og himmeltonen går hånd i hånd i alt han skriver og forkynner. Og salmen hans munner da også ut i en bønn om å bli ført på Guds vei gjennom livet slik at vi en dag kommer hjem til Gud når livet her på jorden tar slutt.

Vi siterer strofe fem (JoL):

Jesus, før meg på din vei,
led meg stille frem.
La meg aldri slippe deg,
så jeg kommer hjem.

Kilder:

Bibelen (2005)

Om Johannes Levinsen på mono.net
Paul Nedergaard: Johannes Levinsen (1925)

Berg de må vike

Bergen må vika och högarna falla.

Salmen er skrevet av Lina Sandell og første gang publisert som nummer 307 i salmeboken Hemlandssånger i 1892. Den ble også trykket opp i Svensk söndgsskolsångbok i 1908 og i Lilla Psalmisten fra 1909, skriver svenske Wikipedia. Salmen finnes ellers i Sionstoner (SiT) fra 1889. Tittelen på svensk er Bergen må vika och högarna falla.

Vi siterter strofe en (SiT):

Bergen må vika och högarna falla,
Evig min nåd och min trofasthet är;
Aldrig förbundet af frid skall förfalla,
Så säger Herren, din Frälsare kär!

Av nyere svenske salmebøker finner vi salmen i Guds lov fra 1935 som nummer 366 under rubrikken “Erfarenheter på trons väg.” Salmebloggeren (LeH) har oversatt salmen til norsk fra svensk i 2011. Salmen er opprinnelig på to strofer.

Vi siterer strofe en (LeH):

Berg de må vike og høydene falle
Evig min nåde og trofasthet er;
Aldri den fred jeg deg gir skal bortfalle,
Så sier Herren din Frelser så kjær!

Noen kilder oppgir at salmen er på tre strofer. Det har sannsynligvis sammenheng med at Lina Sandell innledningsvis siterer fra Jes 54, 10:

Bergen skola väl vika och högarna falla;
men min nåd skall icke vika ifrån dig,
och mitt fridsförbund skall icke förfalla,
säger Herren, din förbarmare.

På norsk finner vi det samme skriftavsnittet i vår nyeste bibeloversettelse slik: ”For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.” (Jes 54, 10).

Vi siterer strofe to (SiT):

Hjälp mig, o Jesus, att gömma de orden,
Lär mig att taga fasta på dem!
Och, när jag slutar min vandring på jorden,
Låt mig i tron på det löftet gå hem!

Solna Hembygdsförening skriver følgende om Lina Sandell i forbindelse med 100 årsdagen for hennes begravelse: ”Lina Sandell-Berg är känd för sina innerliga och lättillgängliga väckelsesånger. Tretton av hennes originalpsalmer ingår i 1986 års psalmbok, däribland Blott en dag och Tryggare kan ingen vara. Lina Sandell-Berg avled 1903 och begravdes på Solna kyrkogård. Den 11 oktober 2003 uppmärksammade Solna hembygdsförening tillsammans med Solna Husmodersförening 100-årsdagen av hennes bortgång. Detta skedde i Sankt Martins stall invid Solna kyrka. Komminister Anders Isacsson medverkade.”

Vi siterer strofe to (LeH):

Hjelp meg, o Jesus, å ordene gjemme,
Lær meg å stole for alltid på dem!
Og når for evig jeg alltid er fremme,
La meg i troen på løftet gå hjem!

Kilder:

Bibelen (2005)

Om salmen på Wikipedia
Salmen på Wikisource