Når i vår største nød vi ser

Når vi i største nød mon stå.

Salmen er skrevet av den tyske teologen, biskopen og salmedikteren Paul Eber i 1560. Salmen er på syv strofer og vi finner den gjengitt i Norsk Salmebok som nummer 239 med seks strofer og i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 197 med seks strofer.

Vi siterer strofe en (LR):

Når vi i største nød mon stå
Og ikke vet hvor vi skal gå,
Og finner ingen hjelp og råd,
Om enn vi gikk med hjertens gråt.

Etter et år i latinskole tvang sykdom og et fall fra hesteryggen Paul Eber til langvarig sykeopphold, men han fullførte med offentlig støtte gymnasiet i Nürnberg og begynte å lese teologi på universitetet i Wittenberg. Eber var student både under Melanchthon og Luther. I 1558 etterfulgte han Bugenhagen som prest i Wittenberg slottskirke.

Vi siterer strofe to (LR):

Da er vår trøst i sådan men
Å komme sammen hver og en
Og deg påkalle, Herre Gud,
Om hjelp alt på ditt ord og bud.

Det har vært hevdet at denne salmen er basert på den latinsk hymnen In tenebris nostrae et dense caligine mentis. Men selve tilblivelesdatoen er ikke kjent. Noen mener likevel at salmen ble komponert på Kristi himmelfartsdag i 1547 etter at keiser Karl V hadde seiret i slaget ved Muhlberg.

Vi siterer strofe tre (LR):

Så kommer vi som du oss bød,
Og klager deg vår store nød,
At vi er nu så helt forlatt,
Av sorg og fristelse omsatt.

Norsk Salmebok oppgir at salmen er skrevet på bakgrunn av 2. Krøn 20, 9. Andre kilder hevder at utgangspunktet for salmen er 2. Krøn 20, 12. Vi siterer derfor hele tekstavsnittet: «Kommer det noen ulykke over oss, sverd, straffedom, pest eller hungersnød, da vil vi stille oss foran dette huset, for ditt åsyn; for i dette huset bor ditt navn. Vi vil rope til deg i vår nød, og du vil høre og hjelpe.» Se nå på ammonittene og moabittene og dem som bor i Se’ir-fjellene, disse folkene som du ikke lot israelittene trenge inn iblant da de kom fra Egypt; de bøyde av og drog bort uten å ødelegge dem. Men se hvordan de lønner oss! Nå kommer de og vil drive oss ut av det landet som er ditt, og som du har gitt oss til eiendom. Vår Gud, vil du ikke holde dom over dem? For vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store hæren som kommer mot oss. Vi vet ikke hva vi skal gjøre; men våre øyne er vendt mot deg.

Vi siterer strofe fire (LR):

Sku ei vår synd med øyet ditt,
Si oss fra den av nåde den kvitt;
Stå oss i våre trengsler bi,
Gjør oss fra alle plager fri!

Den tyske salmeteksten er Wenn wir in höchsten nöten sind. På engelsk heter salmen When in the hour of utmost need, oversatt av Catherine Winkworth i 1858. Melodien er In Höchsten Nöten (1545). Norsk Salmebok har Lyon (1543).

Vi siterer strofe fem (LR):

Som du har lovet nåderik,
Hver den som beder uten svik,
I Sønnens navn, den Herre Krist,
Vår Frelser og vår talsmann visst,-

Salmen er oversatt til norsk i 1979. Den er derfor ikke frigitt for sitat utover det som er bestemt i åndsverkloven. Det finnes imidlertid også en dansk oversettelse av salmen fra 1853 ved N. F. S. Grundtvigs. I den danske salmeboken er salmen gjengitt med fem strofer. Salmen vår er sitert etter Landstad i Hans Thomissøns oversettelse, i svakt normalisert form.

Vi siterer strofe seks (LR):

At vi så kan av hjertens grunn
Med glede takke deg hver stund
Og lyde deg med største flid,
Og love deg til evig tid!

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1960)

Eivind Brager: Tonen som bærer (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 302
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 513-514

Salmen på Danske Salmebog Online

Paul Eber på Wikipedia
Paul Eber på CyberHymnal