Dag over Norge

Dag over Norge.

Salmen er skrevet av Andreas Hansen i 1894. Vi finner den i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 798 med fem strofer. Samen er plassert under «Syttende mai». Melodien er tonen til salmen Vreden din avvend.

Vi siterer strofe en (LR):

Dag over Norge!
Verdens lys er oppe,
Kaster sin glans på fjord og fjellets toppe,
Taler om Gud og kaller på de unge,
Lov ham og sjunge.

«Dag over Norge» ble skrevet til Christiania Ynglingeforening‘s 25-års jubileum. Senere ble sangen også tatt inn i De Unges Ven. Den var mye brukt som korsang tidligere.

Vi siterer strofe to (LR):

Dag over Norge!
Mulm og mørke skygger
Siger mot landet der hvor nordmenn bygger,
Gudløshets mulm, og fjernt og nær det ruller
Alt tordenbulder!

Salmeteksten henvender seg naturlug nok til de unge. De er de som er landets fremtid. Og det er ungdommen som skal føre den kristne arven videre til kommende generasjoner.

Vi siterer strofe tre (LR):

Dag over Norge!
Våkn så opp, bereder,
I som er unge, landets fremtid heder,
I som skal reise Norges sunkne kirke
Ved eders virke!

Samtidig blir også blir også budskapet i salmen understreket ved at alle strofene innledes med samme verselinje: Dag over Norge! De unge er landets håp og lys. Det er naturlig også å ha Ordet fra Bibelen i tankene: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti«. (Salme 119, 105).

Vi siterer strofe fire (LR):

Dag over Norge!
Gud la lysets stråler
Drepe hver giftorm som ei lyset tåler.
La av din Ånd vår ungdom gjennomglødes,
Så land ei ødes.

Andreas Hansen var i mange år sogneprest ved Trefoldighetskirken i Christiania. På slutten av 1880-årene oversatte han også en rekke salmer fra engelsk. Det er imidlertid bare «Dag over Norge» som kom inn i salmeboken. Han er ikke representert med noen salme i Norsk Salmebok.

Vi siterer strofe fem (LR):

Dag over Norge!
Gud, la dagen komme
Seirende hit før alt vårt håp er omme,
Komme med liv fra oven til de slekter
Som følger efter!

Kilder:

Bibelen (2005)
Landstads reviderte salmebok (1960)

Lars Aanestad (1962), bd 1, sp 403 og 835