Förgäves all den omsorg är

Förgäves all den omsorg är.

Dette er en kjent salme skrevet av den svenske presten og professoren i gresk Christopher Dahl. Salmen er på fem strofer og vi finner den i 1986 års psalmbok som nummer 595. I 1819 års psalmbok (DsP) stod salmen som nummer 306 under temaet ”Kristeligt sinne ok förhållande.

Vi siterer strofe en (DsP):

Förgäves all den omsorg är,
Som styrd av Gud ej bliver,
Förgäves människans besvär
Om Gud ej framgång giver.
Vad gagna kan,
Att med varann
Vi rådslå och arbeta,
Om ej Guds nåd
I råd och dåd
Vi städse med oss veta?

Salmen bygger på Davids Salme 127 i Bibelen.Vi siterer vers 1-2: ”En sang ved festreisene. Av Salomo. Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, forgjeves går dere sent til bords og spiser brødet som dere har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover.” Om ikke Gud bygger huset, er vårt arbeid forgjeves. Vi er avhengige av Guds velsignelse. Det er bare Guds nåde som gjør rik. Vårt eget strev gagner oss ikke.

Vi siterer strofe to (DsP):

En konung över konungar,
Han folkslagen regerar,
Han kunskaper och näringar
Välsignar och förmerar.
Inom det land,
Där fridens band
Ej i hans namn blev knutit
Med härars makt,
Med murars vakt
Man lyckan fåfängt slutit.

Christoper Dahl ble født i Västergötland i 1758. Hans far var prest og i sitt hjem mottok han sterke inntrykk fra den herrnhutiske vekkelsen. Faren holdt åndelige møter i prestegården og det satte varige spor i den unge gutten. Han reiste til Uppsala for å studere og ble senere doktor i teologi og professor i gresk ved Universitetet i Uppsala. Etter tiden skikk fulgte det også en prestestilling med og og Christopher Dahl tjenestegjorde i et landsbysogn utenfor Uppsala.

Vi siterer strofe tre (DsP):

Sällt är det land, den stad, det hus,
Där bön och rena seder
I molnets dagg, i solens ljus
Hans mildhet kalla neder;
Där hälsan går
I mödans spår,
Där trevna odlarn röner
En tacksam jord
Och kring sitt bord
Ser sina söners söner.

Dahl utga i 1807 salmesamlingen Psalmer. De fleste av salmene var skrevet lenge før og lagt frem for en komité i 1796. Mange er bearbeidelser av eldre salmer, men noen er originale. Det gjelder blant annet salmen ”Förgäves all den omsorg är” som senere ble bearbeidet av J. O. Wallin. Christopher Dahl var også engasjert i arbeidet med ny salmebok og med bibeloversettelse.

Vi siterer strofe fire (DsP):

Men om vår själ ej lyftes fri
Till det som evigt bliver,
En vansklig gröda bärga vi
Av allt vad tiden giver;
Förlorat är
Allt det besvär
Som grävs i jorden neder,
Den lycka lek,
Den visdom svek,
Som oss ej högre leder.

Christopher Dahl er representert i 1986 års psalmbok med en original salme, samt fem oversettelser og bearbeidelser. I Norsk Salmebok finner vi en oversatt salme av Christopher Dahl. I 1937 års psalmbok hadde han 14 salmer, mens Dahl i 1819 års psalmbok hadde ikke mindre enn totalt 22 salmer. Christopher Dahl døde i 1809, rundt 51 år gammel.

Vi siterer strofe fem (DsP):

Ack, lär oss, Gud, med fröjd och flit
Ditt rike först att söka,
Upplyfta våra hjärtan dit
Och där vårt goda öka,
Att vi må se
I väl och ve
Ditt ljus alltmera dagas
Och sist med frid
Till evig tid
I dina hyddor tagas.

Kilder:

Den svenska psalmboken (1930)

Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 68
Tobias Salmelid (1997), s. 61
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 404

Christopher Dahl på Wkipipedia

Opp, du min sjel, med sang

Upp, upp min själ och sjung!

Dette er en salme skrevet av Johan Kahl. Den ble første gang publisert i Sions Sånger i 1745. Salmen ble senere omarbeidet av Anders Achrenius i 1790. Det var Mikael Nyborg som oversatte salmen til norsk i 1928. Den ble videre bearbeidet av Arve Brunvoll i 1978. Vi finner salmen som nummer 366 i Norsk Salmebok med to strofer. Her er tittelen Opp, du min sjel, med sang. På svensk er salmen publisert med fem strofer.

Vi siterer strofe en på svensk:

Upp, upp min själ och sjung!
Stå upp ur jordegruset,
inställ dig fri och glad för Guds och Lammets tron.
Fast blicken svag och tung
måst blunda vid det ljuset,
så utgjut dock ditt hjärtas fröjd med jubelton.
Ty du till fröjden
som är i höjden,
till Lammets stora bröllop friköpts med hans blod.
All himlens helga prakt
av Herrens stora makt
har skänkts åt dig, det är ditt arv, din skatt, din lott,
så fröjda dig, betänk, min själ, vad nåd du fått!

Salmen er fritt bearbeidet til norsk. Store deler av teksten er skrevet om. Men det er ikke vanskelig å se likheten i tema og salmetittel. Den norske versjonen har også fått med Lammets bryllupsfest og gleden og fryden hos Gud. Salmen er da også plassert under temaet ”Takk og tilbedelse” i vår salmebok.

Vi siterer strofe tre på svensk:

O vilken härlig lott
att Herren lik få vakna
och där förklarad skåda honom som han är!
Då är allt glädje blott,
jag ingenting skall sakna,
nej, då är Lammets brud fullkomligt ren och skär.
Mig kronan räckes,
jag övertäckes
med Jesu Kristi härliga rättfärdighet.
Min gamle Adam svår
och varje bitter tår,
allt blir förbytt i helighet och härlighet
och Gud får pris och lov och tack i evighet.

Johan Kahl var en svensk hernhuttisk sangforfatter som ble født i Sverige i 1721. Han arbeidet om kammerskriver i Stockholm, men rakk også i sitt korte liv å skrive mange salmer. I Brødremenighetens sangbok, Sions Sånger, finner vi ikke mindre enn ca 60 salmer av Johan Kahl. Han er bare representert med denne ene salmen i Norsk Salmebok. I svenske 1819 års psalmbok fantes det også et verk av Johan Kahl. Det var salmen Älskar barnet modersfamnen. Salmen var nummer 474 i 1819 års psalmbok og nummer 558 i 1937 års psalmbok. I den finske salmeboken er Johan Kahl representert med en rekke salmer.

Vi siterer strofe fire på svensk:

Då redan här jag får
så ofta lycklig vara,
fast dunkel blick blott delvis kan min Herre se,
då himmelsk sång mig når
re´n här med toner klara,
hur härligt skall ej sedan allt för mig sig te!
I lyckans stunder
Guds kärleks under
så ljuvligt strålar mig till mötes redan här.
Men när jag tänker på
att en gång jag skall få
med alla frälsta sjunga Lammets nya sång,
då blir min själ för ändlöst jubel alltför trång!

Det er også en annen salme av Johan Kahl som er kjent på norsk. Det er lovsangen Frydetonen går mot tronen. Vi finner den som nummer 72 i Sangboken (1983). Her er den gjengitt med fire strofer. Slik går strofe en. ”Frydetonen går mot tronen / gjenlyd gir Guds himmelhall / Lov og ære Herren være / fjernt og nær han prises skal / Alt det skapte / men fortapte / kam nå reises fra sitt fall.” Johann Kahl ble ikke gammel. Han druknet i Østersjøen i 1746 på en seiltur til Stockholm, før han hadde rukket å fylle 25 år. Men hans mektige jubelsalme er udødelig.

Vi siterer strofe fem på svensk:

Den nya visan där,
den sjungs till Lammets ära,
och gammal och utsjungen kan den aldrig bli.
Den visan vill jag här,
så gott jag kan mig lära,
dess hyllning till Guds Lamm jag vill instämma i,
som lät sig födas,
på korset dödas
och som med blodet återlöst oss åt vår Gud!
Det värdigt är all makt,
kraft, rikedom och prakt,
lov, starkhet, ära, pris och tack båd först och sist!
Och himlen svarar: Amen, det är sant och visst.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 217 og 314
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 2 – 3
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 67

Den fria psalmboken, 394

Gå varsomt min sjel

Gå varsomt, min sjel

Dette er en salme skrevet av Olof Kolmodin i 1742. Vi finner den i Norsk Salmebok som nummer 411 med fem strofer under temaet ”Lydighet og etterfølgelse”. Salmen ble oversatt til norsk av Gustav Jensen i 1915.

Vi siterer strofe en (NoS):

Gå varsomt, min sjel, og gi akt på din gang!
For veien er snever og porten er trang
som fører til livet; og de er kun få
som finner den rett, og som tro vil den gå.

Olof Kolmodin ble født i Uppland Sverige i 1690. Han var en svensk luthersk ortodoks sogneprest med herrnhutisk påvirkning. Kolmodin er kjent både som prest, sangbokutgiver og salmedikter. Israel Kolmodin var hans farbror. Han har også utgitt en oppbyggelsesbok med sangandakter. I Norsk Salmebok er han representert med to originale salmer. Han døde i 1753, 63 år gammel.

Vi siterer strofe to (NoS):

Den vei må du varsomt, i ydmykhet gå,
og våke i bønnen om frem du skal nå.
Et skritt kun til siden deg bringer i nød,
for kjødelig frihet er åndelig død.

Vi finner salmen i Landstads reviderte salmebok som nummer 524. Her står salmen plassert under ”8. søndag etter trefoldighet”. Salmens tittel er ”Gå varsomt, o sjel, og gi akt på din gang”. Hos Landstad har salmen seks strofer. Den ble også oversatt til nynorsk av Bernt Støylen i Stille Stunder i 1924 med fem strofer.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Sørg alltid med flid for din fattige sjel!
Søk Guds rike først, velg den evige del!
Betenk at du engang skal svare for Gud,
om du ved å synde forderver hans brud!

Salmen ble ikke tatt med i 1819 års psalmbok, men den ble bearbeidet av Lars Stenbäck i 1869 0g 1880 og tatt med i tillegget til 1819 års psalmbok i 1921. Vi finner salmen i 1937 års psalmbok med seks strofer og i 1986 års psalmbok med fem strofer. Salmen ble bearbeidet av Anders Frostenson i 1977.

Vi siterer strofe fire (NoS):

La Jesus deg rense fra skyld med sitt blod,
så får du til daglig omvendelse mot!
All byrde av vantro og synd fra deg kast!
Se til at du gjør din utvelgelse fast!

En av prekentekstene for 8. søndag etter trefoldighet er hentet fra Matt 7, 21-29: ”Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’ Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.» Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde.”. Jesus understreker at bare den som har bygget livet sitt på den rette grunnvoll, vil bli stående i dommen. Det er Jesus som er vår rettferdighet for Gud, ikke våre gjerninger. Bare den som har tatt sin tilflukt til Jesus, blir frelst: «Han gir deg av nåde det evige liv.»

Vi siterer strofe fem (NoS):

Gå trofast og lydig i Frelserens spor!
Hos ham får du kraft til rett vandring på jord.
Hans byrde er liflig, ditt hjerte ham giv!
Han gir deg av nåde det evige liv.

Kilder:

Bibelen (2005)
Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 225
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 67
P. E. Rynning (1967), s. 96 og 348
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 73-74

Olof Kolmodin på Wikisource
Gå varsamt, min kristen
Olof Kolmodin på Wikipedia