Nådens regn nu faller ned

Nådens regn nå faller ned.

Salmen er skrevet av Eiler Hagerup. Vi finner den i H. Blom Svendsen (HbS) sin bok fra 1935 med tre strofer. Salmen er tilrettelagt for et litt mer moderne norsk av Salmebloggeren i 2008.

Vi siterer strofe en (HbS):

Kom o! hellig pinsevind!
Kom o veldig vær! å drive
Mine krefter, og å give
Meg et himmelsk hellig sinn.
Hellig Ånd meg vederkvege,
Og igjennomtrenge meg.
Rense, fruktbargjøre, lege
Sjel og legem kraft fra deg.

Eiler Hagerup var født på Kvernes på Nordmøre i 1685. Her ble han også prest etter at han kom tilbake fra teologistudiet i København. Hagerup ble senere prest i Kalundborg. Det var her han skrev de fleste av sine salmer. Fra 1731-1743 var Eiler Hagerup biskop i Nidaros. Han døde i 1743, 58 år gammel. Med prester som Thomas von Westen, Eiler Hagerup og Peder Hersleb kom pietismen inn i den norske kirken. Men «pietismens Jesus-kjærleik og Jesu-sentriske stode i det heile, og mystikkens terminologi hev me berre far etter i denne «norske» diktingi hjå Hagerup og Selmer.» (Rynning).

Vi siterer strofe to (HbS):

Gjør mitt liv en pinsefest,
Full av Ånd og Åndens glede,
Full av Åndens frukt å trede,
Som en kristen sømmer best;
Hjelp meg vel å overvinne
Verdens lyst og dårlighet,
All min attrå fast å binde
Til min Jesu herlighet.

Biskop Bang hevder at Hagerups pasjonsprekener hører til «de aller ypperste den norske kirkes menn har frembrakt». Mange av Eiler Hagerups salmer er gått tapt i en brann. Skaar omtaler håndskriftet Evangeliske Sangverk som han har funnet og lest i København. Dette er trolig et manuskript til Psalme over alle Søndage.

Vi siterer strofe tre (HbS):

Pinsefestens dager skal
Endelig fullkommen blive,
Og meg Åndens fylde give
Uti himlens frydesal.
Hver en utvalgt sjel skal være
Da en full rettferdig Ånd,
Fader, Sønn og Ånden ære
Hos vår Herre Jesu hånd.

Kilder:

Blom Svendsen (1935), s. 228-231
P. E. Rynning (1954), s. 141-143