Gud har fra evighet givet

Gud har fra evighet givet sin Sønn oss til Herre.

Salmen er skrevet av Henrik Kampmann i 1798 og vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 203 med fire strofer og i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 585 med seks strofer. I Dansk Salmebok (DaS) er salmen nummer 355 og her står den sitert med fire strofer. Mens salmen i den norske salmeboken står plassert under ”Kristi himmelfartsdag”, finner vi den i den danske salmeboken under temaet ”Den hellige, almindelige kirke – Kirkens mission”. I Landstads reviderte salmebok var salmen oppført under ”18. søndag etter trefoldighet”.

Vi siterer strofe en (NoS):

Gud har fra evighet givet sin Sønn oss til Herre.
Stort er hans navn, og høylovet det evig skal være.
Himmel og jord
lover ham, lyder hans ord,
Herren er han til Guds ære.

Salmen har vært litt forskjellig sitert i de norske og i de danske salmebøkene. Den er opprinnelig på fire strofer, men Wexels omdiktet og utvidet salmen til fem strofer i sin salmebok. I Landstads sitt utkast til salmebok, samt i Landstads Kirkesalmebog og i Landstads reviderte salmebok ble salmen videre omdiktet og utvidet til seks strofer. Tre av strofene var originale. Norsk Salmebok har rettet opp dette og stort sett ført salmen tilbake til sin opprinnelige form. I første strofen er avvikene meget små.

Vi siterer strofe en på dansk (DaS):

Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre.
Stort er hans navn, og højlovet det evig skal være!
Himmel og jord
hylde ham, lyde hans ord,
Herren er han til Guds ære.

Strofe to skiller seg mer fra den danske teksten. Men vi finner igjen at Gud vil beskytte sitt rike. Det han har bygget, står trygt på klippen. Fienden av Guds rike blir tvunget vekk i skam. På dansk finner vi strofen slik når vi ser bort fra skilletegn: ”Hvo vil da frygte? Med kraft han beskytter sit rige / lad end al verden med vold og med list det bekrige / Hvad han har bygt / står på en klippe så trygt / Fjenden med skam må bortvige.”

Vi siterer strofe to (NoS):

Frykt ikke, kristne, med kraft vil han verge sitt rike,
dødsrikes porter forgjeves imot det skal krige,
Det har han bygt,
står på en klippe så trygt,
fienden med skamme må vike.

Kampmann levde fra 1750-1828. Han var dansk og sogneprest i Farum og Værløse på Sjælland. Rynning oppgir at han har diktet 49 salmer, men antallet salmer er trolig mye større. Biskop Balle hadde bedt ham om å levere inn salmer til Evangelisk-Christelig Psalmebog som kom ut i 1798. Her var Kampmann representert med 47 salmer, skriver Aanestad. Senere, i 1823, utga også Henrik Kampmann sin egen salmebok, Psalmer. Denne salmeboken inneholdt 66 tekster. I Norsk Salmebok er Kampmann representert med kun en salme. Vi finner to originale salmer av ham i den danske salmeboken.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Ut over jorden og inntil dens ytterste ender
hilsen og budskap om fred og om nåde han sender.
Vite skal hver:
Jesus Guds Salvede er,
salig det hjerte ham kjenner!

Henrik Kampmann var prestesønn og ble født i Østbirk 6. mai 1750. Foreldrene døde tidlig og Henrik vokste opp hos onkelen. Han gikk på skole i Horsens og tok fatt på studier ved universitetet i 1768. Økonomien tvang ham imidlertid til å ta huslærerpost først i Slagslunde og siden i Asminderød. Men i 1773 klarte Henrik Kampmann å ta teologisk embetseksamen på kun et år. Han arbeidet som huslærer igjen før han fra 1779 endelig kunne bli sogneprest i Farum og Værløse. Denne stillingen hadde han frem til sin død 4. april 1828.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Høyt over himlenes himler han troner som Herre.
Jorderik juble med glede og syng til hans ære!
Pris ham i kor,
la oss, i gjerning og ord,
takk til vår Herre frembære!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1960)

P. E. Rynning (1967), s. 347
Tobias Salmelid (1997), s. 217
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 3-4
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 66-67

Henrik Kampmann på Danske Salmebog Online
Henrik Kampmann på Wikipedia