Jesus når jeg skuer ned

Jesus, når jeg skuer ned.

Dette er en gammel salme av den tyske presten og salmedikteren Johann Christoph Arnschwanger, trolig skrevet rundt år 1680. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 326 med seks strofer. Den ble oversatt til dansk av Hans Adolph Brorson i 1739 og til norsk Magnus Brostrup Landstad i 1861.

Vi siterer strofe en (NoS):

Jesus, når jeg skuer ned
i de dype nådens grunner,
ser den kjærlighet hvormed
du en synder livet unner,
å, da blir jeg glad i sinn
som jeg så i himlen inn!

Johann Christoph Arnschwanger ble født i Nürnberg 28. desember 1625. Han studerte teologi i Jena og Leipzig og ble uteksaminert som prest i 1647. Aanestad forteller at Arnschwanger mens han på reise til Hamburg i 1648, ble overfalt av soldater. Han ble plyndret, men slapp fra det hele med livet i behold. Etter korte opphold i Leipzig, Hamburg, og Helmstadt, reiste Arnschwanger i 1650 tilbake Nürnberg. Her ble han utnevnt til sogneprest i 1651 og diakon ved St. Giles kirken i 1652. Johann Christoph Arnschwanger ble diakon ved St. Lorenz kirken i 1659 og erkediakon samme sted fra 1690. Han var ellers glad i sang og musikk og har skrevet rundt 400 åndelige sanger. Johann Christoph Arnschwanger døde i Nürnberg 10. desember 1796, nær 71 år gammel.

Vi siterer strofe to (NoS):

Lammet være pris og makt,
som for våre synder døde,
for å grunne nådens pakt
og til evig liv meg føde,
det som jeg i dåpen får,
og med Jesu barnekår.

Salmen har hatt forskjellige titler på norsk og teksten er også gått gjennom flere revisjoner. I Landstads reviderte salmebok finner vi salmen som nummer 162 med tittelen Jesus, når jeg synet ned. Salmen er plassert under ”Nyårsdag” og den er sitert med seks strofer. Nådens og dåpens betydning er muligens enda sterkere betonet i den gamle versjonen der det het: ”At oprette nådens pakt!” i stedet for nå: ”for å grunne nådens pakt”.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Helvede, i lenker lagt,
kan seg over meg ei glede,
og den onde verdens makt
jeg vil under føtter trede,
ja, ved Jesu makt det skjer,
ja endog av verden ler.

I gamle Landstads Kirkesalmebog finner vi salmen som nummer 181 med seks strofer som i Landstads reviderte. Her er tittelen Jesus! naar jeg Synet ned. Salmen ble første gang publisert i hans utkast til ny salmebog, Kirke-Salmebog. Et Udkast. Den bygger trolig på Brorsons gamle oversettelse som heter Jesu! naar jeg sindet ned. Den tyske originalen har ordlyden Jesu! wenn ich mein gemüht og vi finner salmen med ti strofer. Landstad har oversatt strofe 1, 3, 5-7 og 9. Brorson og Landstad har ”ad døden ler” i stedet for ”av verden ler” som i Norsk Salmebok

Vi siterer strofe fire (NoS):

Tordner det fra Sinai hist
over sjelen syndebundet,
jeg er fri i Jesus Krist
og den frelse han har vunnet.
Den har Gud meg fritt tilkjent
som den var av meg fortjent.

Jesus, når jeg skuer ned er en salme om livet under nåden og hvordan troen kan bli styrket av Ordet og sakramentene. Fordi Jesus har beseiret både synden og dødens makt, kan ingen krefter her i denne verden røve frelsen og barnekåret fra meg. Norsk Salmebok har for øvrig plassert salmen under fanen ”Kristus, vår Frelser”.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Han som nåde til meg vant,
han har kjærlig rakt meg hånden,
og som troskaps dyre pant
har han nådig sendt meg Ånden.
Selv han i mitt hjerte bor,
gjør det til sitt tempelkor.

Vi finner til dels store forskjeller på de norske og danske versjonene av strofe fem av salmen vår. Her har Brorson: ”Hand, som naade til mig vandt / Lystes i min siel at blive / Og til sikker fæste-pant / Mig den Hellig Aand at give / GUd min arme siel beboer / Som sin helligdom og chor.” Mens Brorson har uttrykket fæste-pant i 3. verselinje, finner vi hos Landstad (reviderte) både tempelkor (6. verslelinje) og festepant: ”Han som nåde til mig vant / Gjerne i min sjel vil blive / Og til sikkert festepant / Mig sin Hellig Ånd vil give / Selv han i mitt hjerte bor / Gjør det til sitt tempelkor”. Norsk Salmebok derimot har bare tempelkor. Selv om vi ikke har den tyske salmen tilgjengelig, er det trolig bare festepant / fæste-pant som er originalt.

Vi siterer strofe seks (NoS):

Driv da ut av hjertets rom
alt som troen vil besvære.
La ditt evangelium,
dåp og nattverd sjelen nære,
så jeg derved styrke får,
fast hos Gud i nåden står.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

P. E. Rynning (1967), s. 157-158
Tobias Salmelid (1997), s. 19 og 212
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 123

Salmen Jesu! naar jeg sindet ned på adl.dk
Johann Christoph Arnschwanger på Wikipedia