Jesus kom dog selv til meg

Jesus kom dog selv til meg.

Salmen er skrevet av Johann Scheffler i 1657. Han er også kjent under navnet Angelus Silesius. Vi finner salmen i Landstads Kirkesalmebog (LK) som nummer 117 med syv strofer og vi har foretatt en forsiktig fornorskning av salmen. Den ble oversatt fra tysk av Erik Erikssøn Pontippidan og salmen er opprinnelig på ni strofer. Salmen ble oversatt til nynorsk av Bernt Støylen i 1906 og vi finner salmen i Nynorsk Salmebok som nummer 74 med fem strofer. På nynorsk heter salmen Jesus kom då sjølv til meg.

Vi siterer strofe en (LK):

Jesus kom dog selv til meg,
Og forbli usvikelig!
Kom min sjelevenn så kjær,
Jeg alene deg begjær!

Johann Scheffler var en tysk lege, født i Breslau, 25, desmber 1624. Han var sønn av en protestantisk, polsk adelsmann som for sin tros skyld var flyktet fra Polen til Breslau i Schlesien. Moren var av tysk hærkomst. Etter at Johann Scheffler hadde avlagt eksamen ved gymnaset i Breslau, ble han innskrevet som medisinerstudent ved Universitetet i Strassburg i 1643. Han fortsatte sine studier i Leyden og Padova og tok sin medisinske embetseksamen i 1649.

Vi siterer strofe to (LK):

Verdens lyst og liflighet
Giver sjelen ingen fred,
Vil kun Jesus hos meg bo,
Fattes meg ei trøst og ro.

Under sitt opphold i Leyden, begynte Johann Scheffler å studere Jakob Böhmes skrifter og kom etter hvert til å fjerne seg fra den lutherske læren. Og da han studerte videre i Padova, kom han i nærmere kontakt med den katolske kirken. I 1649 ble Johann Scheffler tilsatt som huslege hos en fyrste i Oels. Han kom inn i en «krets av høyt utdannede menn som følte seg frastøtt av den lutherske ortodoksi», skriver Aanestad. Og i 1653 gikk Johann Scheffler over til katolisismen og tok navnet Angelus Silesius.

Vi siterer strofe tre (LK):

Verdens rikdom, makt og prakt
Holder jeg kun i forakt,
Jesus, din fornedring er
All den ære jeg begjær!

Wilhelm Nelle omtaler Johann Scheffler som en av de «merkverdigste foreteelsene i salmehistorien». Mens altstå den evangeliske kirken allerede hadde en stor salmedikter som Paul Gerhardt, «så trådte det fram en mann i den katolske kirke, hvis eindommelige og ensidige diktning kom til å utøve et dypere og varigere inntrykk enn alle våre sangere».

Vi siterer strofe fire (LK):

Tages all ting fra meg bort,
Jeg det ikke skjøtter stort,
Du, o Jesus, er den del,
Jeg utvelger for min sjel.

Johann Scheffler reiste tilbake til Breslau hvor han blant annet gjeninnførte prosesjonene i byen. Scheffler ble hoffmedikus hos keiser Ferdinand II i 1654 og videre presteviet i 1661. Men etter at biskopen i Breslau døde i 1671, trakk Scheffler seg tilbake. Lövgren skriver at han slo seg ned i et kloster hvor han utelukkende kom til å sysle med andakatsøvelser, studier og poetiske arbeider.

Vi siterer strofe fem (LK):

Ingen annen lukkes inn
I mitt hjerte, hu og sinn.
Akk, så kom da sjelevenn,
Driv all sorgen fra meg hen!

Johann Scheffler er også kjent som en betydelig salmedikter. Han kom ikke bare til å beherske pietismens diktning. Johann Scheffler fikk også stor innflytelse i kirken gjennom salmene sine i flere århundrer fremover i tiden.

Vi siterer strofe seks (LK):

Tusen sanger ønskes du,
Som er ene i min hu,
Tusen ganger ber jeg deg,
Jesus kom og bli hos meg!

I dag er det ikke så mye igjen av Johann Scheffler i våre salmebøker. Men i Landstads reviderte salmebok finner vi to salmer av ham. Det er salmene Bort verden av mitt sinn og øye og Vil du have ro min sjel. På svensk har vi salmene Jag vill dig prisa, Gud, min styrka og Upp, kristen, upp til kamp och strid. Men Rynning nevner 15 originale og 1 oversatt salme av ham. Johann Scheffler døde i Breslau 9. juli 1677.

Vi siterer strofe syv (LK):

Nu jeg tålig vente vil,
Legger dette sukk dertil:
Herre Jesus, trøst meg når
Jeg av denne verden går!

Kilder:

Landstad Kirkesalmebog (1910)

Oscar Lövgren (1964), sp. 621-622
P. E. Rynning (1967), s. 157 og s. 356
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 851-854

Angelus Silesius på Wikipedia
Johann Scheffler på Cyberhymnal