Bryt frem mitt hjertes trang å lindre

Bryt frem, mitt hjertes trang å lindre.

Dette er en salme skrevet av Ludwig Andreas Gotter i 1714. Den er oversatt av Hans Adolph Brorson i 1734. Salmen er på seks strofer i den danske salmeboken og på åtte strofer i Landstads reviderte salmebok (LR). Her finner vi salmen som nummer 91. Vi siterer salmen etter Landstad, litt fornorsket.

Vi siterer strofe en (LR):

Bryt frem, mitt hjertes trang å lindre,
Du arme syndres dag og sol!
La intet forheng mere hindre
Min inngang til vår nådestol,
La den dog ikke gå i blinde
Som vil så gjerne lyset finne!

Gotter er representert med en salme i Norsk Salmebok og det er salmen ”Du nådens sol og sete”. Denne salmen er også ført videre som nummer 111 i Norsk Salmebok (2013), men her som en fastesalme. I Landstads reviderte salmebok hadde Gotter to adventssalmer i tillegg til «O nådens sol og sete». Rynning oppgir hele fire salmer etter Ludwig Andreas Gotter på norsk, men av disse finner vi bare to salmer av ham i gamle Landstads Kirkesalmebog (LK).

Vi siterer strofe to (LR):

Du ene var og er og bliver
Den arme verdens rike trøst,
Det vitnesbyrd enhver deg giver
Som kjenner deg, vårt hjertes lyst.
Så stor er ingen nød å finne
Den ikke for din kraft må svinne.

Salmen «Bryt frem, mitt hjertes trang å lindre» er oversatt fra tysk. Originalteksten heter «Erquicke mich, der Heil der Süder». Den ble publisert av Freylinghausen i 1714. Salmen er opprinnelig på ti strofer. LK siterer hele salmen med samtlige strofer. Landstad plasserte for øvrig salmen under «Tredje søndag i advent».

Vi siterer strofe tre (LR):

Du gjør det at en døv kan høre,
Den blinde får sitt syn igjen,
Den halte friske trinn kan gjøre,
Spedalskhet viker for deg hen;
De døde har du ånd og livet,
Og alle arme lindring givet.

I Danmark ble salmen forbudt under den andre verdenskrig. Salmen skulle benyttes under en radiogudstjeneste, men den tyske okkupasjonsmakten satte foten ned. Siste verselinje i strofe fire ble ikke tålt: «Vis at du ennå er den samme / Som Satans velde gjør til skamme!»

Vi siterer strofe fire (LR):

Har du nå før så veldig øvet
Ditt herredømmes store makt,
Hvi går jeg da så høyt bedrøvet?
O Jesus, ta min sjel i akt!
Vis at du ennå er den samme,
Som Satans velde gjør til skamme!

Det bibelske grunnlaget for salmen er hentet blant annet fra Matteusevangeliet. I Matt 11 får vi høre at døperen Johannes sitter i fengsel. Men ryktet om Jesus hadde kommet ham for øret så han sendte bud med sine disipler og spurte: ««Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke vender seg bort fra meg.»». (Matt 11, 3-6).

Vi siterer strofe fem (LR, str. 7):

Død er min sjel til alt det gode,
Den intet vet og mindre kan;
O la din kraft den skade bøte,
Gi styrket vilje og forstand,
Gi jeg et sådant tre må være
Som deg utallig frukt kan bære!

Gotter skriver det slik: «Du gjør det, at en døv kan høre / Den blinde får sitt syn igjen / Den halte friske trinn kan gjøre / Spedalskhet viker for deg hen / De døde har du ånd og livet / Og alle arme lindring givet.» Frelsen kommer fra Herren. Slik finner vi det gjengitt i Jer. 17, 14: «Leg meg, Herre, så blir jeg legt, frels meg du, så blir jeg frelst. For du er min lovsang.»

Vi siterer strofe seks (LR, str. 8):

Jeg fattig er og full av plager,
O nåderike Jesus, kom
Og mett mitt hjerte alle dager
Med frelsens evangelium,
At jeg enn også her i live
Må derved rik og salig blive.

Kilder:

Landstads reviderte salmebok (1960)

Ivar Holsvik (1950), s. 47
Tobias Salmelid (1997), s. 128
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 764
Anne Kristin Aasmudtveit (1995), s. 55

Ludwig Andreas Gotter på Wikipedia

Du nådens sol og sete

Du nådens sol og sete.

Dette er en salme skrevet av Ludwig Andreas Gotter i 1695. Den er oversatt til norsk av W. A. Wexels i 1840. Salmen er på seks strofer og vi finner den i Norsk Salmebok (1985) som nummer 350 og i Norsk Salmebok (2013) som nummer 111. I vår nyeste salmebok er salmen plassert under ”Fastetiden”, mens den i Norsk Salmebok (1985) var å finne under temaet ”Dåpen og troen”.

Vi siterer strofe en (NoS):

Du nådens sol og sete,
o Jesus, livets liv,
ditt lys, din trøst, din glede
meg i mitt hjerte giv!
La meg din godhet nyte,
la den min ånd få pryde,
min lyst og ære bliv!

Ludwig Andreas Gotter ble født i Gotha i Tyskland 26. mai 1661. Hans far var generalsuperintendent og overhoffprest hos hertugen. Sønnen, Ludwig Andreas Gotter, fikk sitt virke i hjembyen som privatsekretær. Senere hadde han arbeid som hoffråd og hoffpredikant. Ludwig Andreas Gotter døde 19. september 1735. Han ble 74 år gammel.

Vi siterer strofe to (NoS):

Fra deg mitt håp begynner,
og det forblir hos deg.
Forlat meg mine synder
og slipp meg, Herre, ei!
Akk, la ditt hjertes tale
min trette sjel husvale,
o Herre, hør du meg!

Salmedikteren Ludwig Andreas Gotter var en beskjeden mann. Han ønsket ikke noe publisitet. Derfor ble også hans salmer utgitt anonymt. Den første samlingen kom ut i Halle i 1697. Året 1698 ble det publisert enda en ny samling med salmer i Darmstadt. Også denne var anonym. I tillegg har Gotter skrevet en gjendiktning av Davids salmer. De ble imidlertid aldri utgitt, men finnes i manuskript. Det er særlig Freylinghausen som har gjort Ludwig Andreas Gotters navn kjent. Han tok med 23 av hans salmer i sine salmebøker fra 1704-1714. Brorson har ellers oversatt en rekke av Andreas Gotters salmer til dansk.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Fordriv av hu og sinne
den gamle Adams lyst,
og bygg deg selv der inne
ditt tempel i mitt bryst,
så alt mitt liv må være
oppofret deg til ære
som dyrt meg har forløst.

I  tillegg til at Ludwig Andreas Gotter både var en from og gudfryktig mann, var han var også en hjertelig og åndfull salmedikter. Aanestad forteller at en av Gotters venner en gang hadde utgitt en av hans pasjonssalmer uten hans samtykke. I en fortale til salmen var også forfatterens navn røpet. Vennen hadde der skrevet noen ord om Gotter. Han ble svært bedrøvet over dette. Senere ble det kjent at Gotter faktisk var inne på tanken om å brenne alle salmene han hadde skrevet. Gotter var redd for at hans navn kunne ta fokuset vekk fra salmens oppbyggelige side.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Å, la meg alltid finnes,
i lysets rette drakt,
og la meg alltid minnes
min dåps den dyre pakt,
så glad jeg deg alene
i lov og død må tjene
tross helveds list og makt.

Salmen Du nådens sol og sete er oversatt fra tysk. Originaltittelen er Herr Jesus Gnadenssonne. Salmen ble første gang publisert i Luppius-salmeboken i 1695. Wexels tok den norske utgaven med i sin Christelige Psalmer fra 1840. I Landstads Kirkesalmebog finner vi salmen under tittelen O Naadens Sol og Sæde som nummer 280 med seks strofer. Dette er en kjent, gammel bønnesalme som hos oss har ”vært meget avholdt og flittig brukt”, skriver Johannes Nilsson Skaar om denne salmen.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Ja, Jesus, gi meg evne,
gi du meg kraft og mot
alt ondt du vet å nevne,
å trede under fot!
Jeg intet kan utrette,
kun du kan gjøre dette,
min Frelser, stor og god!

Kilder:

John Stene (1933), s. 50-51
Tobias Salmelid (1997), s. 83
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 574-575
P. E. Rynning (1967), s. 243

Ludwig Andreas Gotter på Wikipedia