I dine hender Fader blid

I dine hender, Fader blid.

Salmen er skrevet av av den tyske teologen og salmedikteren Nikolaus Selnecher i 1578. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 596 og i Sangboken som nummer 873 med fire strofer. Salmen ble oversatt til norsk av M. B. Landstad i 1861.

Vi siterer strofe en (NoS):

I dine hender, Fader blid,
jeg legger nå til evig tid
min sjel og hva jeg er og har,
ta du det alt i ditt forvar!

Den tyske originaltittelen er muligens Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, men salmen er trolig ellers satt sammen av flere salmetekster. Vi finner også en rekke bearbeidelser av salmen. Salmen synges i Norge til en nyere melodi av Trond Kverno fra 1975.

Vi siterer strofe to (NoS):

Se, sjel og liv ditt eie er,
det er min trøst, o Herre kjær.
Hva ditt er, hegner du omkring.
Så frykter jeg for ingen ting.

I Norsk Salmebok fra 1985 er Nikolaus Selnecker representert med tre salmer, men bare to av dem ble videreført i Norsk Salmebok (2013). Det er «I dine hender, Fader blid» og «La meg for alltid være». Salmen «I dine hender, Fader blid» står elles oppført under temaet «Hengivelse og etterfølgelse» i Norsk Salmebok (2013) og under «Til slutning» i Norsk Salmebok (1985). I våre dager er det også flere som benytter salmen under vielser. Nikolaus Selnecher er rangert som en av de betydeligste salmediktere i sin samtid.

Vi siterer strofe tre (NoS):

I deg jeg har den gode del.
Ditt ord er føde for min sjel.
Til hjelp i all min fattigdom
du kommer som du alltid kom.

Salmelid skriver at Selnecker alltid var mer opptatt av hva som var Guds lære enn hva de store teologene lærte. Han var en fredens mann som holdt fast ved troen inntil døden. Ved gravferden ble det sagt at han var tro mot den sannhet han engang hadde erkjent og bekjent. (Aanestad).

Vi siterer strofe fire (NoS):

Det er min tro, o Fader blid,
i den jeg lever all min tid.
Ifra ditt barn du aldri vik,
så jeg kan arve himmerik!

Amen, amen, amen.

Kilder:

Sangboken (1962)
Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

Lars Aanestad (1965), bd. 2. sp. 885-887
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 1015-1016
Tobias Salmelid (1997), s. 189 og s. 353
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 26

Nikolaus Selnecker på norske Wikipedia
Nikolaus Selnecker på engelske CyberHymnal

Salmen på Den Danske Salmebog Online

La meg nu din forblive

La meg nu din forblive.

Salmen er skrevet av Nicolaus Selnecker i 1572. Den ble oversatt til norsk av M.B. Landstad i 1861. Vi har bare denne ene strofen av salmen på norsk, men på tysk ble det lagt til to strofer i 1688 av ukjent opphav. Disse er også oversatt til engelsk. Vi finner strofe en i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 660 og i Sangboken (SaB) som nummer 876.

Vi siterer strofe en på norsk (SaB):

La meg nu din forblive,
Trofaste Herre Gud,
Jeg vil meg til deg give,
Lær meg ditt ord og bud!
Du selv meg veien vise,
Gi meg bestandighet!
Derfor vil jeg deg prise
Nu og i evighet.

Nikolaus Selnecker ble født 5. desember 1532 i Hersbruck i Tyskland . I 1536 flyttet han til Nürnberg hvor han bare 12 år gammel ble organist i Kaiserburg kapell. Selnecker studerte ved Universitetet i Wittenberg og avla magistegradseksamen i 1554. Han foreleste også en tid som privatdosent for studentene der. I 1557 ble Selnecker utnevnt til andre hoffpredikant ved Dresden og veileder til tronarving prins Alexander. Nikolaus Selnecker ble ordinert i Wittenberg 6. januar 1558. Hans tilslutning til den strenge lutherske lære, førte til at han ble løst fra sitt embete og kalt til professor i teologi ved Jena. Men han ble utvist fra universitetet etter en læremessig konflikt. Kurfyrsten utnevnte ham deretter til professor i teologi ved Leipzig og til pastor ved St. Thomas kirken. Fra 1568 var Nikolaus Selnecker biskop i Leipzig.

Vi siterer strofe en på tysk:

Laß mich dein sein und bleiben,
Du treuer Gott und Herr;
Von dir laß mich nichts treiben,
Halt mich bei reiner Lehr’;
Herr, laß mich nur nicht wanken,
Gib mir Beständigkeit!
Dafür will ich dir danken
In alle Ewigkeit.

I juli 1570 reiste Selnecker til Wolfenbuttel som domstolpredikant og generell superintendent. Her fikk han presteskapet til å godta Saxonbekjennelsen. I 1573 trakk han frem en bok om kirkens orden og disiplin for distriktet Oldenburg-Jever. Men Nikolaus Selnecker endte igjen opp i en teologisk konflikt, denne gangen med Martin Chemnitz, biskopen i Brunswick. Han ble anklaget for å være en krypto-kalvinistisk og forlot Brunswick for å ta opp sine plikter igjen i Leipzig. Her begynte han å holde foredrag i 1574 og i 1576 ble han gjenvalgt som pastor i St. Thomas kirken og biskop i Leipzig. Mens han var der, ble Selnecker involvert i kontroverser. Men Nikolaus Selnecker medvirket til å forfatte den viktige Konkordieformelen som ble offentliggjort 22. juli 1577. Han ble utsatt for voldelige overgrep fra høylutheranere og fra kalvinistene i 1579 og kalte tiden for sitt «år med tålmodighet og stillhet.»

Vi siterer strofe en på engelsk:

Let me be Thine forever,
Thou faithful God and Lord;
Let me forsake Thee never
Nor wander from Thy Word.
Lord, do not let me waver,
But give me steadfastness,
And for such grace forever
Thy holy name I’ll bless.

Etter dette ble hans liv ble mer fredelig. Nikolaus Selnecker konsentrerte seg om poesi og musikk og han dannet Motettkoret i St. Thomas kirken som JS Bach førte videre noen år senere. Etter at kurfyrst August døde i 1586, kom Selneckers igjen inn i nye tumulter. Den nye domstolpredikanten begynte å undervise i den kalvinistiske lære. Selnecker publiserte en pamflett hvor kan diskuterte domstolpredikantens teologi. Men Nikolaus Selnecker ble fratatt sin stilling 17. mai 1589. Etter at han mottok varsel om å slutte å skrive mot kalvinistene, forlot Selnecker byen Leipzig til fordel for Halle og Magdeburg. Han ble snart utnevnt til biskop i Hildesheim. I 1591 ble Nikolaus Selnecker oppfordret til å avgjøre en tvist i Augsburg. Hans reise til Augsburg, men det dårlige været i desember førte til at Selnecker ble syk. I mellomtiden, etter kurfyrstens død, ble Selnecker kalt tilbake til Leipzig. Nikolaus Selnecker returnerte 19. mai 1592, men allerede 24. mai 1592 døde han av sykdommen han hadde pådradd seg.

Vi siterer strofe en på norsk (NoS):

La meg for alltid være,
ditt barm, o Herre Gud.
Og hjelp med du å bære
i hjerte dine bud!
Du selv meg veien vise,
lær du meg trofasthet!
Deg, Herre, vil jeg prise
i tid og evighet!

Selneckers liv viser hvilke ekstreme former de teologiske debattene kunne ta i det 16. århundret. Men Nikolaus Selnecker er en viktig skikkelse i den ekklesiologiske historien på denne tiden. Han skrev rundt 175 teologiske verker både på latin og tysk. Det mest betydningsfulle av disse er Institutio Religionis Christianae som ble utgitt i Frankfurt fra 1572-1573. Nikolaus Selnecker er også rangert som en av de største salmediktere i sin samtid. Han elsket Salmenes Bok og har utgitt flere parafraser og salmer som bygger på salmer derifra. En rekke av hans salmer og bearbeidelser ble publisert i Psalter Davids mit kurzen Summarien und Gebetlein (1572) og i Christliche Psalmen, Lieder und Kirchengesänge (1587).

Vi siterer strofen på svensk:

Låt alltid mig få vara
ditt barn, o Herre Gud!
Och hjälp du mig bevara
i hjärtat dina bud!
Mig rätta vägen visa,
lär du mig trofasthet!
Dig, Herre, vill jag prisa
i tid och evighet!

Kilder:

Sangboken (1962)
Norsk Salmebok (1985)

Lund Menighetsblad
Robokopp på musicanet.org

Egestad Hilding Morgonafton
Early German Lutheran and Reformation Hymnals