Jesus livets rike kilde

Jesus, livets rike kilde.

Salmen er skrevet av den tyske presten, poeten og salmedikteren Johann Rist i 1642. Vi finner den i Landstads Kirkesalmebog som nummer 544, Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 596, Nynorsk Salmebok som nummer 846, Dansk Salmebog (DS) som nummer 175 og i Sangboken fra 1962 som nummer 874. Salmen Jesus, livets rike kildeber oversatt fra tysk til dansk av H. A. Brorson i 1734 og til norsk av W. A. Wexels i 1849. Vi siterer salmen etter LR litt modernisert.

Vi siterer strofe en (LR):

Jesus, livets rike kilde,
Himlens ære, glans og lyst,
Som din Fader sende ville
Oss til frelse, hjelp og trøst,
Hvorfor vil så mange sige
Nei til nådens himmerike?
Hva er verdens lyst som best
Dog imot din bryllupsfest?

Johann Rist ble født i Ottensen i Tyskland, 8. mars 1607. Hans fødested var en liten landsby i nærheten av Hamburg. Hans far var Caspar Rist og han var luthersk sogneprest på stedet. Fra fødselen av hadde foreldrene til Johann Rist ønsket at han skulle bli prest, men sønnen var en sjelden allsidig og begavet mann. Han leste bl. a. jus, medisin, matematikk og teologi og studerte både i Rinteln, Rostock, Leipzig, Utrecht og Leyden.Fra 1633-1635 var Johann Rist huslærer og det var på denne tiden han ble kjent med sin hustru, Elizabeth Stapfel, som han giftet seg med i 1635. Samme året ble han også tilsatt som sogneprest i Wedel ved Elbe og denne stillingen hadde han frem til sin død, 31. august 1667.

Vi siterer strofe to (LR):

Liflig er det høytidssete
Ved ditt eget bryllupsbord,
Fred, rettferdighet og glede
Strømmer til oss på ditt ord.
Der er bot for alle smerter,
Salighet for alle hjerter;
Der så inderlig i deg
Liv og sjel forlyster seg.

Johann Rist grunnla en sangskole i Hamburg og forfattet tekster til et stort antall av sanger og hymner. Noen av dem komponerte han også melodier til. Rist har skrevet et sted mellom 600-700 salmer. Mange av dem er kjent som kirkesalmer. Hos oss er Johann Rist er representert med 5 salmer i Nynorsk Salmebok, 6 salmer i Landstads reviderte salmebok og med 7 salmer i Landstads Kirkesalmebog. I Danmark finner vi to salmer av ham i Dansk Salmebog.

Vi siterer strofe tre (LR):

Du som til din bryllupsglede
Nådig kalte også meg,
Og til bords meg ville stede
Hvor der enn er rom hos deg,
Gi meg alltid, deg til ære,
Meg til salighet å bære
Sjelens rene bryllupsdrakt,
Som din Ånd meg selv har brakt!

Salmene til Johann Rist spenner nær sagt over hele spekteret innenfor den kristne tro. Han har salmer for alle lag av folket og han skriver om nesten alle anledninger i det menneskelige liv. Ikke alle sangene er av like god kvalitet og egner seg derfor heller ikke til kirkelig bruk. Men de var heller ikke ment å bli benyttet offentlig. Likevel vil mange av salmene til Johann Rist fortsatt bli betraktet som de aller beste kirkesalmene vi har. De er bibelske, objektive og full av kristen tro. Og det er sagt at mer enn 200 av dem har vært i bruk i Tyskland. Mange av salmene til Johann Rist er blitt oversatt til andre språk.

Vi siterer strofe fire (LR):

Høyt vi lover og tilbeder
Deg , du nåderike Gud,
Som til himmerik oss leder
Ved din nådes sendebud,
Inntil alle border fylles
Og av himlens glans forgylles,
Når den dag snart skinner frem
Da du fører bruden hjem!

Ytre sett var livet til Johann Rist vellykket. Han høstet stor popularitet for sin salmediktning og han var også en høyt verdsatt profan forfatter. Johann Rist fikk et presteembete som han hadde i over 30 år og han brukte tiden på sitt prestearbeid og sin diktning. Han var gift og fikk 5 barn. Prestegården hadde en stor vakker hage og var utstyrt med et velordnet bibliotek. Men hans tid falt sammen med 30-årskrigens herjinger. Heller ikke Johann Rist ble spart. Hans prestegård ble plyndret og ødelagt. Av barna døde 2 som små og hans kone ble syk og døde i 1662. De siste leveårene var nok ikke enkle. Johann Rist ble vel kjent med motgang og prøvelser gjennom livet. Spor av dette finner vi også igjen i hans salmer.

Vi siterer en strofe fra langfredagssalmen Å hjertens ve og sorg å se:

O Jesus Krist,
Min trøst for visst,
Jeg beder deg med tåre:
Hjelp at jeg inntil min død
Lenges mot deg såre!

I 1659 utga Johann Rist en diktsamling som på norsk har fått tittelen Korsets skole. Alle lidelsene knekket til slutt mannens helse. Johann Rist døde i 1667, 60 år gammel. Men han beholdt troen på sin Frelser.

Vi siterer en strofe fra nattverdsalmen Du livets brød, Immanuel:

Du livets brød, o Jesus Krist,
Kom, gi meg deg å kjenne,
Kom, sterke kilde, som for visst
Kan all min vanmakt ende!
Du fester bolig i min sjel;
Til evig tid, Immanuel,
Skal vi til sammen blive!

Kilder:

Landstads Kirkesalmebog (1910)
Landstad reviderte salmebok (1960)
Nynorsk salmebok (1972)

Ivar Holsvik: Salmediktere i våre salmebøker (1950), s. 21-23
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (1994), bd VIII, sp 388-394
Oscar Lövgren: Psalm & Sånglexikon (1964), sp. 565-566

Johann Rist på Wikipedia
Johann Rist på Cyberhymnal