O hellig Ånd med nådens hånd

O hellig Ånd med nådens hånd.

Salmen er skrevet av Bertel Christian Ægidius i 1717. Vi finner den i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 531 med fem strofer og i Landstads Kirkesalmebog (LK) som nummer 508 med elleve strofer. Salmen står plassert under ”10. søndag etter trefoldighet” i begge salmebøkene.

Vi siterer strofe en (LR):

O hellig Ånd
Med nådens hånd
Mitt kolde hjerte røre!
Utgyde deg
Nu over meg
Til andakt meg å føre!

Bertel Christian Ægidius utgav den første sydjyske salmeboken på dansk. Den fikk navnet En Nye Psalmebog og kom ut i 1717. Siden den ble utgitt i det tyskspråklige hertugdømmet Slesvig, kalles den også ofte for Flensburger-salmeboken. Av de norske salmebøkene tok Johnsen med 66 av hans salmer i sin salmebok. Wexels publiserte 17 salmer, mens Landstads Kirkesalmebog hadde totalt 9 salmer av Bertel Christian Ægidius. Landstads reviderte salmebok har 5 salmer av Bertel Christian Ægidius. Av dem er det 2 originale salmer. Landstads Kirkesalmebog hadde 3 originale salmer av Bertel Christian Ægidius, mens Norsk Salmebok bare har 2 oversatte salmer av ham.

Vi siterer strofe to (LR):

For uten deg
Kan aldri jeg
En Herre Jesus kalle;
Hvor du ei bor
Med livets ord,
Der må all trøst bortfalle.

Presten og salmedikteren Bertel Christian Ægidius ble født 1673 i Bylderup i Tønder i Danmark i 1673. Han studerte teologi ved universitetet i Kiel i Tyskland og ble i 1701 utnevnt til sogneprest i Varnæs. Hans virke står i overgangen mellom ortodoksien og pietismen og vi kan spore påvirkning fra begge retningene i hans salmer. Bertel Christian Ægidius døde 3. april 1733, 60 år gammel.

Vi siterer strofe tre (LR):

Ved nådens makt
Du dåpens pakt
Fornye i mitt hjerte!
Gi rettvis bot,
Ved Kristi blod
Løs meg av syndens smerte!

Hans vesentligste innsats er utgivelsen av en danskspråklig salmebok for sognene under Gottorp, hvor menigheden ikke talte, og heller ikke ønsket å synge tysk. Salmeboken kom ut i 1717 og inneholdt 415 salmer. Ægidius hadde oversatt en rekke tyske salmer strofe for strofe slik at menigheten kunne følge med både i den tyske og i den danske salmeboken. Men salmeboken var i første rekke et lokalt prosjekt. Men likevel holdt menighetene i Ullerup og Varnæs fast ved salmeboken helt frem til 1871 og 1882. Salmeboken kom i stadig nye opplag.

Vi siterer strofe fire (LR):

Gi bønnes flid,
Gi god tillit,
Gi kjærlighet og nåde!
Gi sjelero,
La hos meg bo
Tålmodighet i våde!

En av prekentekstene for ”10. søndag etter trefoldighet” finner vi i Johannes 6. Mange av de som fulgte etter Jesus hadde forlatt ham. De var ikke lenger i Jesu følge. Nå får også Jesu disipler spørsmålet: Vil dere også gå bort? Det er da Peter svarer ham: Hvem skal vi gå til, Herre? Du har jo det evige livs ord. Vi siterer fra Joh 6, 66-71: ”Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» Da sa Jesus til dem: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og en av dere er en djevel.» Han sa dette om Judas, sønn av Simon Iskariot. For han skulle forråde Jesus, og han var en av de tolv.

Vi siterer strofe fem (LR):

Ved ordets skinn
Styr mine trinn,
Og alt til godt meg drage!
Bevar ditt barn
Fra syndens garn,
Og la meg deg behage!

Kilder:

Bibelen (2005)
Landstads reviderte salmebok (1960)

P. E. Rynning (1967), s. 362
Tobias Salmelid (1997), s. 439
John Stene (1933), s. 61
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 224 og 362
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 62

Bertel Christian Ægidius på Danske Salmebog Online