Fred det er eit fagert ord

Fred, det er eit fagert ord.

Salmen er skrevet av Elias Blix i 1891. Vi finner den i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 364 med fem strofer. Salmen står plassert under ”1. påskedag”. I Norsk Salmebok (NoS) er salmen nummer 447. Her står salmen med fire strofer. Nynorsk Salmebok har salmen som nummer 283 med fem strofer. Melodien er ved Kristian Lindeman fra 1923.

Vi siterer strofe en (NoS):

Fred, det er eit fagert ord,
fullt av ljos og lukka
for det hjarta som på jord
sårt i strid må sukka.
Fred frå Gud i barmen sår
fell som sol på enger,
skaper liv og von som vår,
mørkret sunder sprengjer.

Temaet i salmen er fred. Og dette er vel noe som er like aktuelt i dag som for vel hundre år siden. Vi hører om krig og uro til daglig. Men i salmen er det fred med Gud som står i fokus. “Fred med Gud i fredlaus verd,” har Elias Blix kalt det.

Vi siterer strofe to (NoS):

Fred på jord! Slik englar song
då vår frelsa dagna.
Jesus gjennom strid og trong
gav oss fred og fagnad.
Fred på jord, det er hans gjerd,
ved hans soning vunnen,
fred med Gud i fredlaus verd
er ved honom funnen.

Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!»“, leser vi i Joh 20, 19. Fred hos Elias Blix er både fred med Gud, fred fra Gud og fred på jord. Og Elias Blix kobler fredsbudskapet sammen med englesang: “Fred på jord! Slik englar song / då vår frelsa dagna.” Men han går enda lenger. Blix ser Jesu fødsel som en del av Guds frelsesplan for alle mennesker:

Fred på jord, det er hans gjerd / ved hans soning vunnen / fred med Gud i fredlaus verd / er ved honom funnen.

Salmen Fred, det er eit fagert ord synges gjerne som en påskesalme. Disiplene satt redde bak stengte dører da den oppstandne Herren Jesus åpenbarte seg for dem og hilste dem med fredens ord. I strofe tre skriver Elias Blix nettopp om stengte dører.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Når i sorg me sitja må,
sturande og trengde,
Herre Jesus, til oss sjå
gjenom dører stengde!
Anda på oss, Frelsar sann!
Lat oss freden smaka,
den som verdi ikkje kan
gjeva eller taka!

Midt i sorgen kom Jesus med sin hilsen til triste og motløse disipler. De hadde ikke skjønt enda at det var til gavn for dem at Jesus skulle bli tatt bort. Han skulle sende dem den Hellige Ånd så de skulle få kraft til å vitne om Herren.

Vi siterer strofe fire (LR):

Herre Jesus, høyr, me bed
Her med sukkar såre:
Kom, og lys din sæle fred
Inn i hjarto våre!
Lat ditt ord so varmt og mildt
Ned i hugen dala,
Gjera hjarta lognt og stilt,
Våre sorger svala!

Det var en engel som påskemorgen forkynte at Jesus var stått opp av graven. Matteus forteller at Jesus ikke lenger er i graven. Vi siterer fra Matt 28, 5 – 6: “Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, han som ble korsfestet. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!” Engelen som forkynte fred julenatt, forkynte seier over døden påskemorgen.

Vi siterer strofe fem (NoS str 4):

Lat oss djupt i hjartans grunn
sælt di helsning kjenna,
og ved ordet av din munn
lat vårt hjarta brenna,
tru det auga ikkje ser,
tru og aldri tvila,
til me eingong skoda fær
mildt di åsyn smila!

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1960)

Egil Elseth: Elias Blix. Verk og virke (1989)

Elias Blix: Fred, det er eit fagert Ord