Hvorfor sørger du min sjel

Hvorfor sørger du min sjel.

Salmen er skrevet av den tyske presten og salmedikteren Benjamin Schmolck i 1704. Vi finner den som nummer 464 i Norsk Salmebok (NoS) plassert under “Trengsel og trøst”. Salmen stod også i Landstads reviderte salmebok som nummer 376, men med tittelen “Sørger du ennu, min sjel?” Den er oversatt fra tysk til dansk av Hans Adolph Brorson i 1734.

Vi siterer strofe en (NoS):

Hvorfor sørger du, min sjel?
Hvorfor er ditt livsmot bøyet?
Tro at Jesus vil deg vel,
om hans råd er skjult for øyet.
Tenk: hvor ofte har hans makt
roser ut av torner brakt!

På tysk heter salmen “Bist du, Seele! noch betrübt”. I en eldre tysk Bibel lyder Salme 42, 6 slik: “Meine Seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue”.

Vi siterer strofe to (NoS):

Kast kun anker, her er grunn!
Det er godt på Gud å bygge.
Synes allting stengt en stund,
er det bare som en skygge.
Korset er en overgang.
Gleden den blir evig lang.

Det er nærliggende å tro at kanskje Benjamin Schmolck hadde Salme 42 i tankene da han skrev sin salme. Det er en salme om lengsel etter Gud: “Likesom hjorten stunder etter bekker med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud.” (Salme 42, 2). I den norske oversettelsen er Salme 42, 6 slik: “Hvorfor er du full av uro, min sjel, hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud! For enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Kristi vei er alltid god,
rett og riktig alltid funnet.
Med sitt dyrebare blod
har han stridt for deg og vunnet.
Å, hvor inderlig han bandt
seg til deg ved dette pant!

John Stene skriver at Benjamin Schmolck’s pinsesalme “Sannhets tolk og taler” og salmen “Hvorfor sørger du min sjel” hører med til våre beste salmer. Vi synes derfor at det er litt trist at det bare er pinsesalmen som ble ført videre Norsk Salmebok (2013).

Vi siterer strofe fire (NoS):

Visst er veien tung og trang
som vi vandrer med hverandre.
Om vi skal bli fri en gang,
får vi dog den veien vandre.
Gjennom ørken må vi gå,
så er Kanaan å få.

Også salmen “Di tyngre kors, di betre bøner” ble fjernet i den nyeste salmeboken vår. Benjamin Schmolck hadde for øvrig fire salmer i Landstads reviderte salmebok og tre salmer i Norsk Salmebok. Han står såldes bare igjen med en salme i Norsk Salmebok (2013). Ingen av våre to eldste salmebøker etter Landstad har forfatterregister. Men vi har talt opp at Schmolck var representert med tre salmer i Landstads Kirkesalmebog. Wexels hadde hele åtte salmer av Schmolck, mens Harpen hadde fire. I Nynorsk Salmebok var det en salme av Benjamin Schmolck i Bernt Støylens oversettelse.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Se da dit, mitt redde sinn,
hvor du seierskransen finner.
Gå med mot i kampen inn,
det har ingen nød, jeg vinner!
For jeg er jo, Jesus, din.
Så er du og himlen min!

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)
Landstads reviderte salmebok (1960)

Tobias Salmelid (1997), s. 347
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 56
Lars Aanestad (1965), bd 2. sp. 861-863

Benjamin Schmolck på Wikipedia
Benjamin Schmolck på Cyberhymnal

Sannhets tolk og taler

Sannhets tolk og taler.

Salmen er skrevet av Benjamin Schmolck i 1715. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 214 med seks strofer og i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 437 med syv strofer. Salmen er en av våre aller mest kjente pinsesalmer.

Vi siterer strofe en (NoS):

Sannhets tolk og taler,
trøst i sorgens daler,
råds og styrkes Ånd,
sterke guddomsfinger,
fredens overbringer,
liv i dødens land!
Gi oss kraft
og livsens saft,
la oss eie himmelens glede
rikelig her nede!

Den tyske originaltittelen er Schmückt das Fest mit Maien. Salmen ble oversatt til norsk av Magnus Brostrup Landstad i 1861 og vi finner salmen i Landstads Kirkesalmebog som nummer 433 med syv strofer. Her er tittelen på salmen Sørgendes Husvaler. Salmen er opprinnelig på ni strofer. Landstad strøk strofe en og lot i stedet salmen ta til med strofe to i den tyske teksten som begynner med Tröster der Betrübten. I tillegg ble strofe seks og syv slått sammen til en strofe og dette er blitt stående for ettertiden. Salmen er plassert under «1. pinsedag» som i LR, men i den siste salmeboken er første og andre verselinje byttet om.

Vi siterer strofe en (LR):

Sannhets tolk og taler,
Sørgendes husvaler,
Råds og Styrkes Ånd,
Sterke guddomsfinger,
Fredens overbringer,
Liv i dødens land!
Gi oss kraft
Og livsens saft,
La oss all din himmelgave
Overflødig have!

Benjamin Schmolck var en tysk prestesønn, født i Brauchitschdorf i Schlesien 21. desember 1672. Han mistet sin mor da han var fire år gammel, men hans far oppmuntret ham til studier. Etter at Benjamin hadde avlagt eksamen ved gymnaset i Liegnitz, studerte han fra 1693 til 1697 teologi ved universitetet i Leipzig. Benjamin Schmolck ble i 1702 ordinert som diakon ved Friedenkirche i Schweidnitz. Fra 1708 ble han utnevnt til erkediakon og i 1712 forfremmet til senior diakon på samme sted.

Vi siterer strofe to (NoS):

Gi oss glød på tunge
til å tale, sjunge
Herrens pris på jord!
Gjør til bønn oss rede,
selv du for oss trede
frem med skjulte ord!
Gi oss mot,
vår talsmann god,
gi oss kraften fra det høye,
trøst oss i vår møye!

Benjamin Schmolck ble tilsatt som sogneprest i Fredskirken i Schweidnitz i 1714. Han kom til å oppholde seg for resten av livet her. Men livet var fullt av mange sorger. I 1716 ble byen ødelagt av brann og mange av dem som stod ham nærmest døde. Han mistet også to av sine døtre. Og en søndag i 1730 blir han selv rammet av sykdom. Benjamin Schmolck blir delvis lammet, men fortsetter tross store smerter sitt arbeid inntil han får slag fem år senere. Etter dette er han lenket til sykesengen i to år, lammet, blind og stum. Han fikk likevel besøk av folk som kom for å bli velsignet av ham. Benjamin Schmolck døde i Schweidnitz på årsdagen for sin bryllupsdag, 12. februar 1737, 65 år gammel.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Himmellys la skinne!
Nådebrønn, la rinne
vann for tørstig sinn!
Nådesalve, leg meg!
Himmelmakt beveg meg,
led til Gud meg inn!
Meg omskygg,
Guds tempel bygg,
slik at alterilden brenner
når jeg Gud bekjenner!

Benjamin Schmolck var en elsket prest og en fredens mann som ikke likte stridigheter. Likevel var hans tid preget av kamp og mange kirker ble ødelagt av jesuittene. Men Benjamin Schmolck fortsatte sin prestegjerning og han skrev salmer. De fleste av hans salmer og åndelige sanger finnes i forskjellige bøker utgitt fra 1704 til 1734. Schmolck skulle bli den mest populære salmedikteren i sin tid og er blitt kalt både for «den andre Paul Gerhardt» og «The Silesian Rist».

Vi siterer strofe fire (NoS):

Fyll med ånd vårt virke,
sign oss i din kirke,
led i lys oss frem!
Hjelp oss i vår jammer,
gjør vårt hjertekammer
til et lysets hjem!
Løs vår ånd
fra syndens bånd,
la oss fri i Kristus finnes,
til Guds hjerte bindes!

To av hans salmer ble opprinnelig foreslått fjernet fra Norsk Salmebok (2013) og dette ble også stående for ettertiden. Det var salmene Hvorfor sørger du, min sjel og Di tyngre kors, di betre bøner. Benjamin Schmolck hadde for øvrig fire salmer i Landstads reviderte salmebok og tre salmer i Norsk Salmebok (1985). Schmolck står dermed bare igjen med en salme i den nye salmeboken. Det er pinsesalmen Sannhets tolk og taler. Vi synes det er litt trist. John Stene skriver ellers at salmene Sannhets tolk og taler og Hvorfor sørger du min sjel hører med til våre aller beste salmer.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Gi i korset styrke,
lys i dødens mørke,
trøst på trengsels vei!
Løft du til det høye
hjerte, ånd og øye
og forlat oss ei
når i død
og siste nød
Satan skyter skrekk i bringe –
hjelp vi kan ham tvinge!

Salmene til Benjamin Schmolck er preget av dyp religiøs varme og ånder av kjærlighet og hengivenhet til Frelseren. Han har ikke den enkle og konsise stil som vi finner hos Paul Gerhardt og heller ikke hans rike poetiske bildebruk og kraft. Men flere av hans salmer er preget av stor varme og intens følelse, til tross for at mange er av mindre verdi. Han skrev en rekke salmer, særlig i sine senere år, og det synes å ha vært bevisst å produsere mye. Alt i alt skrev han cirka 900 salmer, i tillegg til et stort antall åndelige sanger. Hymnologen, biskop Skaar, hevder at Schmolck skrev hele 1183 salmer og åndelige sanger. Flere av salmene er blitt oversatt til mange språk.

Vi siterer strofe seks (NoS):

La oss da så lenge
fast ved Jesus henge,
stå i nådens stand,
at vårt liv forskjønnes,
i det gode grønnes
som et fruktbart land,
til vi når
Guds rikes vår,
Paradisets roser bryter,
evig der oss fryder.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)
Landstads reviderte salmebok (1960)

P. E. Rynning (1967), s. 276
Tobias Salmelid (1997), s. 347
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 56
Lars Aanestad (1965), bd 2. sp. 861-863

Benjamin Schmolk

Benjamin Schmolck på Wikipedia
Benjamin Schmolck på Cyberhymnal
Benjamin Schmolck på Danske Salmebog Online